Otevřené digitální zdroje

Sady výukových materiálů

E
Jazyk: anglicky
Sada pro ekonomickou sekci – Anglický jazyk
E
Jazyk: česky
Sada pro ekonomickou sekci – Odbornost 63
E
Jazyk: česky
Sada pro ekonomickou sekci – Odbornost 64
E
Jazyk: česky
Sada pro ekonomickou sekci – Odbornost 65
E
Jazyk: česky
Sada pro ekonomickou sekci – Odbornost 66
E
Jazyk: německy
Sada pro ekonomickou sekci – Německý jazyk

Jednotlivé výukové materiály

E
Číslo ODZ: 442
Jazyk: česky
Cestovní kancelář
Ing. Alena Votoupalová
Výukový materiál je zdrojem informací o činnostech vykonávaných cestovními kancelářemi a cestovními agenturami. Student se seznámí s tvorbou všech druhů zájezdů včetně jejich kalkulace, s jejich…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 439
Jazyk: česky
Daňová evidence
Bc. Ing. Irena Jungová.
Uživatel digitálního zdroje se seznámí s odbornými pojmy a získá základní přehled o způsobu vedení daňové evidence. Chápe základní funkci daňové evidence v návaznosti na stanovení základu daně, vnímá…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 449
Jazyk: česky
Doping
Michal Polák
Učební texty stručně popisují historii boje proti dopingu. Vysvětlují obsah a základní pojmy Světového antidopingového kodexu. Dále se zabývají negativními zdravotními důsledky zneužívání zakázaných látek a …
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 443
Jazyk: česky
Doprava v cestovním ruchu
Ing. Alena Votoupalová.
Výukový materiál je zdrojem informací o jednotlivých druzích dopravy, se kterými se pracovníci cestovních kanceláří a agentur setkávají při svých činnostech. Student se seznámí s možnostmi agentur při…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 424
Jazyk: česky
Etika v profesi pracovníka v mezinárodním obchodě
Mgr. Barbora Zajíčková
Studijní text přibližuje základní pojmy etiky, seznamuje s pojmy morálka a mravnost, zvlášť pojednává téma hospodářské a etiky v podnikání, klade otázky a zároveň nabízí jakýsi kompas k …
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 417
Jazyk: česky
Dopravní služby v cestovním ruchu
Marie Špirková
Obsah materiálu je zaměřen na charakteristiku využití dopravních služeb v oblasti cestovního ruchu. Je řešeno materiální zabezpečení silniční, letecké, železniční, vodní a ostatních druhů dopravy využívaných v…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 415
Jazyk: česky
Firemní komunikace
David Nespěšný
Do rukou se Vám dostává text, který by vám měl pomoci úspěšně projít kurzem komunikace a firemní komunikace. Tento text není v žádném případě vyčerpávající skriptum všech znalostí a poznatků. Spíše si…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 427
Jazyk: česky
Hodnocení výkonnosti podniku
Ing. Lenka Maršíková
Výukový materiál s názvem Hodnocení výkonnosti podniku popisuje obecnou podnikovou strukturu, jež je nezbytná pro zdravý a účinný chod každého ekonomického subjektu. Nutností současné doby je neustálá analýza…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 418
Jazyk: česky
Informační a rezervační systémy cestovního ruchu
Ing. Lada Kaiseršotová.
Výukový materiál je zaměřen na informační systémy cestovního ruchu. Úvodní kapitola seznamuje s informačními toky v cestovním ruchu. Následující kapitoly shrnují globální informační systémy a informační a…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 423
Jazyk: česky
Mezinárodní marketing
Marek Vlček
Cílem modulu je umožnit využití moderních poznatků marketingu v podmínkách mezinárodního marketingu. Naučit studenty zásady marketingového řízení s důrazem na zákazníky, s cílem poskytnout jim dostatek…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 408
Jazyk: česky
Mezinárodní obchod
Ing. Martina Jiříková
Studijní text přibližuje základní principy mezinárodního obchodování od příčin jeho existence až po praktické provádění obchodních operací s cílem uvědomění si dopadu globalizace na mezinárodní obchodování,…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 426
Jazyk: česky
Kapitálové trhy a daňové systémy
Gabriela Kukalová
První část výukového materiálu je zaměřena na kapitálové trhy, které jsou vymezeny v rámci finančních trhů. Jsou zde podrobně specifikovány cenné papíry kapitálového trhu, zejména dluhopisy a akcie. Následně…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 409
Jazyk: česky
Logistika
Naděžda Klabusayová
Kapitoly modulu Logistika objasní jednotlivé fáze logistiky a jejich genezi, vysvětlí význam logistiky a její přínosy. Seznámí čtenáře s definicí logistického řízení a jednotlivými aspekty, které…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 441
Jazyk: česky
Majetek podniku
Bc. Ing. Irena Jungová
Uživatel tohoto digitálního zdroje pochopí základní charakteristiku a význam majetku v podniku. Umí vyhledat informace o majetku příslušné firmy v rozvaze, rozumí struktuře majetku v členění na…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 422
Jazyk: česky
Management
Marek Vlček
Smyslem výuky managementu je pochopit charakter teorie fungování organizace, chování lidí v organizaci, principy motivování, utváření požadované kvalifikační struktury a vytvoření pracovních a sociálních…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 428
Jazyk: česky
Marketing
Ing. Lenka Maršíková
Výukový materiál s názvem marketing uvádí čtenáře do kompletní problematiky tohoto oboru. Je zde popsán historický vývoj marketingu, včetně využití marketingových strategií na současném trhu. Velká část práce je…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 450
Jazyk: česky
Mikroekonomie - obecné ekonomické pojmy
Eva Karásková
Studenti se seznámí s obecnými ekonomickými pojmy, které budou používat v rámci studia především ekonomických předmětů a budou schopni je následně vysvětlit. Orientují se v problematice trhu, popíší…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 410
Jazyk: česky
Náklady, kalkulace a cena v mezinárodním obchodě
Anna Kolková Lachová
Cílem je uvést studenty do problematiky mezinárodní ekonomie v širokém smyslu slova. Jde především o seznámení se základními pojmy a teoretickými přístupy k problematice mezinárodního obchodu,…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 425
Jazyk: česky
Profesní etika
Mgr. Barbora Zajíčková
Studijní text seznamuje blíže s pojmy morálka a etika, přibližuje etiku jako filozofickou disciplínu a nabízí stručný vhled do této vědy. Zvláště pak zpracovává téma podnikatelské etiky, zabývá se také…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 429
Jazyk: česky
Organizační řízení
Ing. Lenka Maršíková
Výukový materiál s názvem Organizační řízení je vzdělávací oporou pro téma management. V současné době náročného konkurenčního boje je organizování jedním z důležitých nástrojů manažera. Při využití…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 430
Jazyk: česky
Personální práce v organizaci
Monika Jadrná
Studijní materiál je zaměřen na oblast personální práce v organizaci a představuje úvod do této problematiky. V počátečních kapitolách se zabývá významem personální práce, jejím pojetím a dále je…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 421
Jazyk: česky
Psaní kvalifikačních prací a jiných odborných textů
Ing. Ludmila Tkáčová
Student samostatně řeší nestandardní úlohy a zadání, ovládá některé z metodik tvorby a řešení inovačních zadání, samostatně rozšiřuje svoje znalosti na základě charakteristik současných informačních…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 416
Jazyk: česky
Projektové řízení
Ing. Petr Vašek
Vzdělávací materiál pro výuku odborného předmětu Projektové řízení je pojat jako stručný průvodce složitou problematikou s cílem přiblížení dané tématiky, základní orientace v ní a pochopení souvislostí a…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 434
Jazyk: česky
Sociální komunikace a výcvik sociálních dovedností
Monika Jadrná
V první části výukového materiálu je popsána komunikace obecně, jsou charakterizovány různé komunikační modely. V oblasti sociální komunikace je objasněna funkce lidského komunikování, věcná a vztahová…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 406
Jazyk: česky
Technologie a informační technologie v dopravě a přepravě
Michal Dorda, Jaromír Široký
Výukový text obsahuje dva tematické celky. První celek je věnován přehledu v oblasti technické základny, legislativy a používaných přepravních technologií při přepravě zboží v rámci železniční, silniční,…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 445
Jazyk: česky
Výživa
Pavel Kysel
Výživa jako neopomenutelný faktor, hrající významnou roli v životě člověka. Životní styl, kam patří mimo jiné i Výživa, ovlivňuje zdraví člověka mnohem více než ostatní aspekty, jako jsou genetické…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 436
Jazyk: česky
Základy makroekonomie
Ing. Šárka Cudziková
Uživatel digitálního zdroje (dále ODZ) rozvíjí základní ekonomické myšlení, vyhledává aktuální ekonomické informace a umí je používat. Seznámí se se základními pojmy. Student získá základní teoretické znalosti v…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 444
Jazyk: česky
Speciální druhy cestovního ruchu
Ing. Alena Votoupalová.
Výukový materiál je zdrojem informací o jednotlivých druzích cestovního ruchu, které mohou pracovníci v cestovních kancelářích vytvářet jako své produkty a tím je i nabízet klientům. Jednotlivé druhy…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 448
Jazyk: česky
Sportovní a rekondiční masáže I. a II.
Tomáš Mirovský
Výukový materiál seznámí se základy sportovní a rekondiční masáže. Vychází z požadovaných standardů pro úspěšné složení zkoušky z profesní kvalifikace „Sportovní masáž“ (kód 69-037-M) Národní soustavy…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 432
Jazyk: česky
Tvorba podnikatelského plánu I
Ing. Lenka Maršíková
Výukový materiál s názvem Tvorba podnikatelského plánu I je vzdělávací oporou pro témata management a podnikání. Podnikání je jedním z životních směrů, kterým se člověk může vydat. Ovšem nemělo by…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 433
Jazyk: česky
Tvorba podnikatelského plánu II
Ing. Lenka Maršíková
Výukový materiál s názvem Tvorba podnikatelského plánu II popisuje proces podnikání již ve stádiu činnosti. Každý podnik potřebuje podpůrné činnosti, jež vedou ke kladnému dosažení podnikatelského cíle. Ovšem…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 411
Jazyk: česky
Základy podnikání
Ing. Anna Kolková Lachová
Seznámení studentů s teoretickými znalostmi a dovednostmi v oblasti podnikání. Zodpovězení základních otázek – proč je dobré začít podnikat, jaký je rozdíl mezi podnikáním jako OSVČ a právní…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 407
Jazyk: česky
Zasílatelství v mezinárodním obchodě
Ing. Alena Bolková
Zasílatelství je odborná činnost, kdy zasílatel obstarává za úplatu přepravu věcí. Cílem tohoto modulu je seznámit studenta se zasílatelstvím a postavením zasílatele v mezinárodním obchodě a taktéž se…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 420
Jazyk: česky
Zážitkový cestovní ruch
Mgr. Jana Mikesková
Studijní text seznamuje blíže s potenciálem zážitkového cestovního ruchu a zvláště pak s klasifikací tohoto odvětví. Část práce je také věnována zážitkovému cestovnímu ruchu v naší zemi.
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 437
Jazyk: česky
Zeměpis cestovního ruchu - Evropa
Mgr. Rostislav Gola
Výukový materiál je zdrojem základních informací o hlavních cílech cestovního ruchu v Evropě a v České republice. Tyto cíle jsou nejen lokalizovány, ale popsány jsou také vzájemné vazby mezi…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 438
Jazyk: česky
Zeměpis cestovního ruchu - svět
Mgr. Rostislav Gola
Výukový materiál je zdrojem základních informací o hlavních cílech cestovního ruchu v Africe, Asii, Americe, Austrálii a Oceánii. Tyto cíle jsou nejen lokalizovány, ale popsány jsou také vzájemné vazby…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 446
Jazyk: česky
Vybrané kapitoly z fitness
Hana Bubníková, Pavel Kysel
Fitness je digitální učebnice pro dva semestrální kurzy s teoretickými a praktickými znalostmi v oboru fitness. Učebnice je organizována z obecných teoretických znalostí s praktickými ukázkami a…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 447
Jazyk: česky
Vybrané wellness procedury
Alena Malcová
Wellness je komplexní obor osobních služeb, jejichž účelem je relaxace, rejuvenace, regenerace a celková podpora zdraví a spokojenosti. Předkládaný výukový zdroj zahrnuje především tzv. „mokré“ procedury z…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 440
Jazyk: česky
Výsledek hospodaření účetní jednotky
Ing. Kamila Dvorská, Ph.D.
Uživatel tohoto digitálního zdroje se seznámí s účtovými skupinami a nejčastěji používanými účty nákladů a výnosů v praxi a pochopí jejich charakteristiku. Rozumí členění účtů na rozvahové a…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 398
Jazyk: anglicky
Anglický jazyk odborný v ekonomické oblasti odbornosti 63 - Zahraniční obchod
Mgr. Martina Václavíková
Výukový materiál seznámí studenty s klíčovými tématy a slovní zásobou oboru Zahraniční obchod.
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 399
Jazyk: anglicky
Anglický jazyk všeobecný v ekonomické oblasti odbornosti 63 - Zahraniční obchod
Mgr. Martina Václavíková
Výukový materiál seznámí čtenáře s klíčovými tématy a všeobecnou slovní zásobou oboru Zahraniční obchod. Je zdrojem teoretických i praktických informací.
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 396
Jazyk: anglicky
Anglický jazyk – všeobecný odb.66
Ing. Alena Bolková
Odborný anglický jazyk je dovedností studentů a zaměstnanců, kteří pracují v logistice a přepravě a kteří potřebují komunikovat v ruzných situacích s kolegy, zákazníky a obchodními…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 397
Jazyk: anglicky
Anglický jazyk – všeobecný odb.66
Ing. Alena Bolková
Anglický jazyk je důležitý jazyk pro ekonomickou, obchodní a turistickou sférou života. Cílem tohoto modulu je zopakovat, rozšířit a prohloubit znalosti gramatických struktur v anglickém jazyce a …
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 405
Jazyk: anglicky
Anglický jazyk 3 – všeobecný Odbornost 65 Řízení hotelnictví a turistických služeb (Gastronomie, hotelnictví, turismus)
Helena Štěpánová
Materiál zahrnuje základní kompetence z obchodní angličtiny, především obchodní korespondence se zaměřením na obor hotelnictví a turismus. Je doplněn principy a frázemi obchodní korespondence, formuláři a…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 400
Jazyk: anglicky
Anglický jazyk odborný v ekonomické oblasti odbornosti 64 – Management sportu
Ing. Jindřiška Vitvarová
Učební materiál slouží k osvojení odborných znalostí anglického jazyka pro daný obor. Studenti prostřednictvím kombinace různých výukových metod nabydou schopnost používat odbornou terminologii v oblasti…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 401
Jazyk: anglicky
Anglický jazyk všeobecný v ekonomické oblasti odbornosti 64 – Management sportu
Ing. Jindřiška Vitvarová
Učební materiál slouží k osvojení základních znalostí anglického jazyka pro daný obor. Studenti prostřednictvím kombinace různých výukových metod nabydou schopnost komunikovat o relevantních tématech.…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 403
Jazyk: anglicky
Services in tourism and their promotion
Eva Svobodová
Výukový materiál se zaměří na dopravní služby (silniční, vodní, železniční, letecké). Kapitola v úvodu stručně zmapuje historii přepravy a cestování a v závěru trendy a jejich dopad na…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 402
Jazyk: anglicky
Tourism
Eva Svobodová
Materiál začíná definicí turismu, specifikuje jeho jednotlivé druhy a turistický produkt. Věnuje se motivaci účastníků cestovního ruchu, formám turismu, zdrojům turismu a destinacím. Mapuje vývoj turismu ve…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 404
Jazyk: anglicky
Tourism potential in the Czech Republic and its promotion
Eva Svobodová
Turismus je dnes považován za průmysl bez přírodních zdrojů. Bez zdrojů jako průmysl však nemůže existovat. Jaké jsou tedy zdroje turismu? Materiál chce ukázat proměny v turistice v ČR od roku 1989,…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 462
Jazyk: německy
Německý jazyk 3 - všeobecný (Odb. JN v ekonomické oblasti)
Alena Formanová
Tento materiál seznamuje čtenáře se základními ekonomickými pojmy, všeobecnou slovní zásobou z oblasti marketingu, a managementu. Dále se zabývá způsoby placení v cestovním ruchu a základy obchodní…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 461
Jazyk: německy
Německý jazyk 3 – Vybrané služby CR a jejich reklama
Alena Formanová
Materiál seznamuje čtenáře s odbornou slovní zásobou z oblasti služeb cestovního ruchu a reklamy. Dieses Material macht die Leser mit dem Fachwortschatz aus dem Bereich Leistungen im Fremdenverkehr und…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 454
Jazyk: německy
Německý jazyk odborný – Zahraniční obchod
Mgr. Rostislav Gola
Výukový materiál seznámí čtenáře s klíčovými tématy a slovní zásobou oboru Zahraniční obchod. Je zdrojem teoretických i praktických informací.
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 456
Jazyk: německy
Německý jazyk všeobecný v ekonomické oblasti odbornosti 64 - Management sportu
Ing. Monika Gmucová
Výuka německého jazyka pro orientaci v oboru Management sportu pro jazykovou úroveň A2 – B1.
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 455
Jazyk: německy
Německý jazyk všeobecný – Zahraniční obchod
Mgr. Rostislav Gola.
Výukový materiál je určen pro studenty, kteří se učí německý jazyk v rámci oboru Zahraniční obchod jako další cizí jazyk. Předpokladem jsou základní znalosti německého jazyka. Výukový materiál seznámí čtenáře se…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 453
Jazyk: německy
Německý jazyk- všeobecný
Mgr. Barbora Zajíčková
Studijní materiál předkládá systematický přehled gramatiky s možností jejího procvičení pro odpovídající jazykovou úroveň A2-B1 přehledně rozděleno do tematicky blízkých gramatických celků.
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 452
Jazyk: německy
Německý jazyk – odborný odb. 66
Mgr. Radmila Hrušková
15 kapitol z oblasti logistiky, tuzemských i mezinárodních přepravních dokladů a podmínek, financování obchodních transakcí a platebních instrumentů při importu a exportu, celní správy ČR a …
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 460
Jazyk: německy
Německý jazyk – cestovní ruch
Alena Formanová
Materiál se věnuje problematice turismu a jednoduchému vysvětlení nejdůležitějších odborných pojmů. Je zde uvedena definice turismu, předpoklady pro jeho vývoj, a zmíněna je i historie cestování. Čtenář…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 458
Jazyk: německy
Turistický potenciál ČR – Touristisches Potenzial der Tschechischen Republik
Dipl.-Germ. Lenka Procházková
Tento výukový materiál se zabývá především odbornou terminologií v německém jazyce se zaměřením na turistický potenciál a předpoklady rozvoje cestovního ruchu. Osvojování jazykových kompetencí probíhá…
ZDARMA