Vybrané kapitoly ze sociologie 2
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Vybrané kapitoly ze sociologie 2
Vybrané kapitoly ze sociologie 2

Autoři

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. a doc. David Urban, Ph.D.

Anotace

Cílem kurzu je uvést studující do sociologie jako vědní disciplíny, která tvoří jedno z východisek sociální práce. Kurz vede studující k využití sociologického myšlení pro praxi. Absolvent zná základní sociologické pojmy, důležité pro kontext pomáhajících profesí. Je si vědom sociálních činitelů ovlivňujících výkon jeho profese. Orientuje se ve vývoji sociologického myšlení. Student umí na jednoduchých příkladech identifikovat a vyhodnotit vliv sociálních činitelů na řešení konkrétních situací v životě jednotlivce, skupiny i společnosti.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory