Obvody s rozloženými parametry
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Obvody s rozloženými parametry
Obvody s rozloženými parametry

Autoři

Jiří Antoš

Anotace

Obvody s rozloženými parametry jsou takové typy obvodů, kdy jsou všechny druhy energie spojitě rozloženy podél vodivých cest. Je to typické v případech, kdy různá časově proměnná elektrická a magnetická pole jsou vzájemně závislá a zaujímají stejné objemy. Jevy probíhající v takovém obvodu mají vlnový charakter. Délka šířící se elektromagnetické vlny a geometrické rozměry obvodu rozhodují o způsobu řešení.V obecném případě je řešení obvodů s rozprostřenými parametry velmi složité a vyžaduje také složitější matematické metody. Výjimku tvoří obvody, jejichž podélné rozměry jsou značně větší než příčné rozměry. Typickým příkladem je vedení. Vzhledem k malé vzdálenosti vodičů předpokládáme vlnový charakter pouze v podélném směru, z čehož vyplývá, že k popisu obvodu můžeme použít napětí mezi vodiči a proudy ve vodičích. Ty jsou funkcemi času a jedné prostorové souřadnice.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory