Personální práce v organizaci
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Personální práce v organizaci
Personální práce v organizaci

Autoři

Monika Jadrná

ISBN

978-80-88418-25-2

Anotace

Studijní materiál je zaměřen na oblast personální práce v organizaci a představuje úvod do této problematiky.V počátečních kapitolách se zabývá významem personální práce, jejím pojetím a dále je specifikována činnost personálního útvaru. Jsou popsány vývojové etapy personálního řízení a pro lepší pochopení řízení obecně je toto vysvětleno ze systémového pohledu teorie řízení. Další kapitoly se zabývají personálním plánováním, získáváním pracovníků, jejich vzděláváním a osobním rozvojem, hodnocením pracovníků a odměňováním. V rámci daného tématu jsou vždy uvedeny základní metody a používané postupy. Průběžně jsou také vysvětlovány základní pojmy z oblasti personalistiky. Nedílnou součástí personální práce je motivace pracovníků, která prolíná každodenními činnostmi personalistů i řídících pracovníků na všech úrovních řízení. V posledních kapitolách je popsána personální agenda, která musí vycházet z platné legislativy a respektovat ji. Poslední kapitola se věnuje současné personální praxi a trendům do budoucnosti.Kapitola týkající se odměňování pracovníků je doplněna o názorný příklad výpočtu čisté mzdy. V kapitole personální agenda je uveden výpočet průměrného evidenčního stavu zaměstnanců. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny kontrolní otázky a ve vybraných kapitolách interaktivní prvky, pomocí nichž si student ověří zvládnutí dané problematiky.Důraz je kladen na to, aby si student uvědomil, že lidé jsou pro organizaci nejcennějším zdrojem, o který je třeba pečovat, rozvíjet ho a motivovat k setrvání v organizaci, což je podstatou vykonávání personálních činností.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory