Kontexty teorií a metod sociální práce s menšinami
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Kontexty teorií a metod sociální práce s menšinami
Kontexty teorií a metod sociální práce s menšinami

Autoři

Mgr. Iva Linhartová

Anotace

Kurz obsahuje pět lekcí. Je sestaven tak, aby postihl základní aspekty vycházející z interakce mezi sociálním pracovníkem a příslušníkem menšiny jako jeho klientem. Zároveň reflektuje vliv prostředí obou aktérů, ať se jedná například o rodinu klienta, nastavení systému nebo rámec sociální služby, ve kterém se jejich interakce odehrává. Představuje možná hodnotová východiska a postoje sociálního pracovníka i klienta. Seznamuje studenty se stěžejními přístupy, které mohou pro analýzu klientovy situace i následné řešení jeho problémů využít. Poukazuje na situace, z nichž může vyplývat omezení klientových práv nebo jeho přístupu ke zdrojům ve společnosti, zároveň nastiňuje způsoby, díky kterým lze práva klientů z pozice sociálních pracovníků hájit. Problematika je zčásti představena také na popisu kazuistik a ilustrativních výpovědích příslušníků menšin a sociálních pracovníků, čímž se snaží propojit teoretické poznatky s praxí. Vzhledem k realizované praxi na poli sociální práce v České republice a také dostupným zdrojům zachycujícím problematiku menšin u nás, se zejména praktické příklady a některé představené metody práce budou vztahovat k sociálně vyloučené romské menšině, přičemž další uvedené teoretické poznatky, přístupy a způsoby hájení práv a zájmů menšin lze využít také pro jiné menšiny a skupiny, které lze považovat z hlediska možnosti naplňování jejich práv a tím dané pozice ve společnosti za minoritní (např. sexuální menšiny, osoby se zdravotním postižením, apod.).

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory