Majetek podniku
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Majetek podniku
Majetek podniku

Autoři

Bc. Ing. Irena Jungová

ISBN

978-80-88418-21-4

Anotace

Uživatel tohoto digitálního zdroje pochopí základní charakteristiku a význam majetku v podniku. Umí vyhledat informace o majetku příslušné firmy v rozvaze, rozumí struktuře majetku v členění na dlouhodobý a oběžný majetek a chápe návaznost na zdroje krytí tohoto majetku. Zná postupy při zjišťování opotřebení majetku, které souvisí s jeho odpisováním a vyčíslením oprávek v rozvaze. Je si vědom povinností, které ukládá podnikatelům zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví, zejména se jedná o stanovené metody oceňování, ale také o povinnost správné evidence majetku a inventarizace majetku.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory