Řídící pracovníci působící v oblasti sociálních služeb jsou na svých pozicích vystavováni mnoha tlakům. Kromě zvýšených nároků týkajících se emoční zátěže spojené s prací s lidmi v tíživých životních situacích čelí manažeři tlakům v souvislosti s nejistým a nestabilním systémem financování organizací, s obsazováním pracovních pozic vhodnými lidmi, a v neposlední řadě také tlakům společenským. Cílem kurzu je vytvořit platformu informací týkajících se zejména personálního řízení pomáhajících organizací relevantních pro pracovníky působící v oblasti sociální práce s důrazem na různé, a přesto propojené perspektivy zaměstnance i manažera. Účastníci kurzu budou mimo jiné vedeni k uvědomění si osobnostních, psychických a sociálních principů a mechanismů, které ovlivňují kvalitu a pohodu výkonu manažerské role. Klíčovým východiskem koncepce kurzu je paralela mezi kompetencí řídit a vést týmy či organizace a schopností účinně pracovat s klienty sociálních služeb. K obsahu kurzu patří témata související s personální strategií, efektivní komunikací, výběrem lidí, řízením výkonnosti a motivací, to vše v kontextu kultury organizace coby klíčového faktoru ovlivňujícího konkurenceschopnost zařízení a kvalitu poskytované služby. Součástí kurzu jsou sebekoučovací a koučovací otázky umožňující propojit téma s konkrétní zkušeností a osobností účastníka kurzu. Úkoly jsou vztaženy k praxi sebeřízení a řízení organizací.

Materiály v tomto kurzu podléhají licenci
Creative Commons BY-SA 4.0

LOGO CC-BY-SA
Bibliografický záznam pro citování kurzu:

PALAŠČÁKOVÁ, Dita a PALOUŠKOVÁ, Jana. Management v sociální práci [MOOC]. In: Inovace VOV, pedagogicko-sociální oblast [online]. Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2020. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/mooc/socped/moodle/course/view.php?id=48. Vytvořeno v projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.