Autor: Michal Pařízek

Anotace: Kurz Metody herních a pohybových aktivit předkládá široký pohled na hru a možnosti jejího využití ve výchově a vzdělávání. Kurz poukazuje na potenciál hry rozvíjet člověka celostně – holisticky. V sedmi kapitolách je pozornost obrácena k bezpečnému prostředí, pokusům o definici hry, myšlenkám vybraných (pro téma hry) zajímavých osobností (Komenský, Bosco, Huizinga, Fink, Caillois), tématu jak sami můžeme ovlivnit způsob, jakým hru prožíváme (Inner Game) a jak hra ovlivňuje nás (referenční skupiny a Meadova stádia Play a Game). Nejdůležitější témata kurzu jsou představena v lekcích 4. Výchovně vzdělávací cíle a 5. Vnitřní struktura hry – pochopí-li student zde předloženou teorii, pak najde způsob, jak vytvářet či upravovat hry pro vlastní pedagogické cíle. Dále je pojednáno téma dramaturgie programových celků – metodika a zároveň umění, jak se zamýšlet nad umístěním jednotlivých programů či her v rámci delšího programového celku. Závěr kurzu je věnován ryze praktickým tématům jak s hrou pracovat a na co si dávat při uvádění a realizaci her pozor.