DATABÁZE ZDROJŮ
Počet nalezených položek: 280
Název Popis
T
Anglický jazyk I Sada vznikla z potřeby dalších materiálů do předmětu anglické konverzace na nižším stupni víceletého gymnázia nebo druhém stupni ZŠ. Sada obsahuje převážně prezentace, některé doplněné pracovními listy. Prezentace seznamují studenty s novou slovní zásobou z oblasti počasí, osobnostních přídavných jmen, zvířat (různé části jejich těla, klasifikace), města, anglických idiomů a zajímavých reálií týkajících se Velké Británie. Prezentace jsou pro větší názornost doplněny velkým množstvím obrázků. Celá tato sada je výjimečná tím, že ke každé prezentaci náleží pracovní list nebo prezentace ve formě kvízu, která opakuje probranou slovní zásobu z první prezentace.
T
Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem Publikace patří mezi další výstupy projektu Společenství praxe. Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem je praktická příručka pro základní školy, v nichž se vzdělávají žáci s odlišným mateřským jazykem. Je vhodná pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se při své práci s těmito žáky setkávají. Je určena jak pro školy, které se začleňováním těchto žáků teprve začínají, tak pro ty, které již mají určité zkušenosti, ale chtěly by vzdělávání těchto žáků více systematizovat. Publikace zachycuje celý proces začleňování žáků s OMJ, počínaje jejich příchodem do školy a navázání komunikace s rodiči, přes adaptaci těchto dětí do školního prostředí a socializaci v třídním kolektivu, zajištění výuky češtiny jako druhého jazyka a zapojení žáků s OMJ do běžné výuky, až po dlouhodobé sledování a vyhodnocování nejen jejich školních pokroků, ale i celkové psychické „pohody” a míry integrace.
T
Jak uspořádávat informace: Pojmové a myšlenkové mapy ve vybraných předmětech na 2. stupni ZŠ Publikace patří mezi další výstupy vzdělávacího modulu Informační gramotnost. Publikace poukazuje na potřebu uspořádání informací předávaných žákům (ze strany učitele) a zpracovávanými samotnými žáky, a to prostřednictvím tzv. organizérů. Pro využití na druhém stupni základní školy byly vybrány pojmové a myšlenkové mapy a v publikaci jsou představeny možnosti zapojení těchto organizérů do výuky předmětů informačních a komunikačních technologií, biologie a anglického jazyka. Součástí publikace jsou příklady práce s pojmovými a myšlenkovými mapami ve vybraných předmětech a krátké vhledy do zařazení organizérů do samotného edukačního procesu.
T
Gramotnostní dovednosti v období mladšího školního věku – možnosti rozvoje a diagnostiky. Teoretická část Publikace patří mezi další výstupy vzdělávacího modulu Čtenářská gramotnost a zaměřuje na otázku rozvoje gramotnostních dovedností žáků mladšího školního věku. Nejprve seznamuje čtenáře s aktuálním stavem poznání dané problematiky s důrazem na postihnutí klíčových komponent rozvoje čtenářské gramotnosti a jejich indikátorů. Konkrétně se zaměřuje na dekódování, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a práci s ilustrací. V návaznosti na vědecky ověřené poznatky představuje úlohy a aktivity, které je možné využít v učitelské praxi pro mapování úrovně těchto dílčích čtenářských dovedností i k jejich rozvoji. Materiály jsou určeny pro žáky běžné populace, ale také žáky s nulovou/nízkou znalostí vyučovacího jazyka.
T
Pracovní listy – podklady k rozvoji čtenářské gramotnosti Pracovní listy (publikace) patří mezi realizovaná a ověřená témata dle nabídky vzdělávacího modulu Čtenářská gramotnost. Soubor pracovních listů slouží jako podklady k rozvoji čtenářské gramotnosti. Pracovní listy se vztahují k dílčím tématům jazyk a funkční gramotnost, Tvořivá interpretace, Sociální a sociálně kulturní aspekty rozvoje čtenářské gramotnosti.
T
Soubor pracovních listů: Klíčové vizuály podporující žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce přírodopisu Pracovní listy (publikace) patří mezi realizovaná a ověřená témata dle nabídky vzdělávacího modulu Člověk a příroda - Přírodopis. Soubor klíčových vizuálů vznikl jako výstup workshopu Jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem (přírodopis). Klíčové vizuály navrhli účastníci workshopu. Použít se dají jako podpůrný materiál při výkladu látky, pro ověření porozumění textu (např. v učebnici) k tématu, nebo pro ověření znalostí na závěr tématu (např. jako zkoušení). Aby mohli žáci klíčový vizuál slovně popsat, je třeba jim také představit slovní zásobu, kterou pro to budou potřebovat.
T
Soubor pracovních listů: Klíčové vizuály podporující žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce chemie Publikace patří mezi realizovaná a ověřená témata dle nabídky vzdělávacího modulu Člověk a příroda - Chemie. Soubor klíčových vizuálů vznikl jako výstup workshopu Jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem (chemie). Klíčové vizuály navrhli účastníci a lektorka workshopu. Použít se dají jako podpůrný materiál při výkladu látky, pro ověření porozumění textu (např. v učebnici) k tématu, nebo pro ověření znalostí na závěr tématu (např. jako zkoušení). Některé se dají použít také pro různé aktivity, např. pexeso. Aby mohli žáci klíčový vizuál slovně popsat, je třeba jim také představit slovní zásobu, kterou pro to budou potřebovat. Klíčové vizuály proto se slovní zásobou často pracují.
T
PATŘÍM MEZI OSTATNÍ - Soubor metodických listů pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí Dokument je rozdělen na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Teoretická část uvozuje metodické listy - v jakém kontextu vznikly a jaké principy využívají, upozorňuje na specifika práce s dětmi se sociálně znevýhodněného prostředí a také shrnuje zkušenosti lektorů z projektu. Praktická část zahrnuje metodické listy v podobě konkrétních lekcí realizovaných lektory v rámci projektu. Metodické listy obsahují popis hodiny tak, jak byla vedena, nebo přílohy (pracovní listy, didaktické pomůcky), které je možno vytisknout a využít v přímé práci s dětmi. V souboru najdete metodické listy pro tyto mimoškolní aktivity: • čtenářská gramotnost, • matematická gramotnost, • rozvoj občanských a sociálních kompetencí, • jazyková gramotnost (německý jazyk, anglický jazyk).
T
Vzdělávací modul Člověk a příroda ve vzdělávacích oborech Přírodopis, Fyzika, Chemie a Zeměpis Publikace popisuje fungování společenství praxe, které bylo uskutečněno v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda – Přírodopis, Fyzika, Chemie a Zeměpis. V rámci projektu probíhala spolupráce oborových didaktiků s učiteli jednotlivých oborů v praxi, dále se studenty učitelství, s pracovníky pedagogicko-psychologického základu a s pracovníky neziskové organizace META, o.p.s. Cílem spolupráce bylo vzájemné učení se pomocí řešení společných výukových problémů, které posléze vyústily mimo jiné ve vytvoření sady výukových materiálů. Výstupy práce společenství byly publikovány a jsou k dispozici odborné komunitě.
T
Metodika práce ŠKOLNÍCH ASISTENTŮ v ZŠ Cílem činnosti školních asistentů v ZŠ je podpora pedagogických pracovníků (především třídního učitele) ve vymezených především administrativních činnostech. Zároveň je jejich působení v třídním kolektivu jednou ze základních podmínek úspěšné realizace nově zaváděných inkluzivních opatření v ZŠ, které se zaměřují na individualizaci přístupu k jednotlivým žákům podle jejich vzdělávacích potřeb.
T
Metodika: Doučovací kluby v ZŠ DOUČOVACÍ KLUBY v ZŠ systémově vytvářejí prostředí pro získání vhodných návyků pro žáky, ale i jejich rodiče s cílem pomoci překonávat případné školní obtíže: zvládání učiva, přístup ke vzdělávání, nedostatečná příprava do školy.
T
PORTFOLIO STUDENTA - Rozvíjení sociální a personální kompetence v rámci multikulturní výchovy v hodinách zeměpisu Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Zeměpis byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: rozvoj personální, sociální a občanské kompetence pomocí formování tolerantního postoje vůči odlišným lidem. Formování postoje je tematicky zasazeno do migrace v rámci výuky sociální geografie. Návrh řešení: výuka o lidech a okolním světě a migraci prostřednictvím příběhu Žirafa v nesnázích, nastavení stimulu k otázce postoje k migraci.
T
Člověk a příroda: Zeměpis - KA05 Akční výzkum Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Zeměpis byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Přehled témat v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Zeměpis: Sociální a personální kompetence v rámci multikulturní výchovy v hodinách zeměpisu, Faktory ovlivňující výuku zeměpisu na základní škole na výuce tématu cestovní ruch, Zvýšení kvality výuky přírodních složek Země na příkladu pedosféry, Porovnávání výsledků při osvojování učiva žáků při činnostní a běžné výuce, Porovnání frontální výuky/skupinové výuky (práce s atlasem), zaměření se na žáky s SPU 1, Porovnání frontální výuky/skupinové výuky (práce s atlasem), zaměření se na žáky s SPU 2. Jako příklady dobré praxe byla vybrána tato témata: Rozvíjení sociální a personální kompetence v rámci multikulturní výchovy v hodinách zeměpisu.
T
PORTFOLIO STUDENTA - Zapojení prvků BOV do demonstračních experimentů ve výuce chemie KA05 Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Chemie byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: rozvíjení didaktických schopností učitele při přípravě a realizaci chemických pokusů ve výuce chemie na ZŠ s prvky badatelské výuky. Návrh řešení: provedení intervencí s důrazem na zvýšení využití prvků BOV ve výuce chemie vedoucích ke zlepšení efektivity vyučování chemie za použití experimentů. 
T
PORTFOLIO STUDENTA - Práce s textem ve výuce biologie Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Přírodopis byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: žáci nejsou schopni dostatečně porozumět odborným textům v biologii, což brání jejich efektivnímu učení. Návrh řešení: příprava sady odborných textů, jejich ověření ve výuce a vyhodnocení. 
T
Člověk a příroda: Přírodopis - KA05 Akční výzkum Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Přírodopis byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Přehled témat v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Přírodopis: Badatelsky orientovaná výuka přírodopisu (kroužkovci), Motivace ve výuce přírodopisu (biologie člověka - tkáně, kosterní soustava, trávicí soustava), Práce s textem ve výuce přírodopisu (anatomie rostlin, obratlovci, vylučovací a nervová soustava člověka), Učební styly žáků ve výuce přírodopisu, Jednoduché badatelské pokusy a jejich aplikace do výuky přírodopisu, CLIL ve výuce přírodopisu – smyslová soustava člověka. Jako příklady dobré praxe byla vybrána tato témata: Práce s textem ve výuce biologie.
T
Člověk a příroda: Chemie - KA05 Akční výzkum Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Chemie byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Přehled témat v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Chemie: Zapojení prvků BOV do demonstračních experimentů ve výuce chemie KA05, Možnosti a meze zapojování mezioborových témat do výuky chemie na základní škole, Zlepšení kladení otázek učitelem po představení metody dobrých otázek 1, Zlepšení kladení otázek učitelem po představení metody dobrých otázek 2, Problémy při řešení chemických výpočtů na základní škole KA05, Výuková pomůcka na procvičení stavby elektronového obalu atomu, příp. chemie kolem nás, aktivita týkající se složení výrobků podle etiket a bezpečnosti nakládání, Výuková pomůcka na procvičení tvorby vzorců (oxidy, sulfidy, halogenidy), příp. grafický materiál pro základní chemické struktury (název, vzorec, model, reálný vzhled), Výuková pomůcka na procvičení názvů a vzorců uhlovodíků, příp. pokusy s kuchyňskými chemikáliemi, Aktivita na procvičení/zkoušení chemických reakcí (reakce kyslíku, kovu, nekovu, vody). Jako příklady dobré praxe byla vybrána tato témata: Zapojení prvků BOV do demonstračních experimentů ve výuce chemie KA05.
T
PORTFOLIO STUDENTA - Třídnické hodiny (jejich vedení, možnosti, úskalí) z pohledu pedagoga Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Občanské a sociální kompetence byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: třídnické hodiny nejsou mnohdy využívány k činnostem a cílům, které by měly plnit. Omezují se ve většině případů k řešení absence. Primárně si nekladou za cíl péči o vztahy mezi žáky a žákyněmi ve třídě. Sledovaným problémem akčního výzkumu se tedy staly třídnické hodiny. Návrh řešení: návrh aktivit, které jsou vhodné pro třídnické hodiny a jejich smysluplné využití. 
T
PORTFOLIO STUDENTA - Ověřování postupů ke zvýšení motivace studentů v hodinách výchovy k občanství Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Občanské a sociální kompetence byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: zlepšit přístup studentů k hodinám občanské výchovy či základům společenských věd. Návrh řešení: zvýšit motivaci žáků prostřednictvím změny metod výuky, aktivizace žáků a aktivního přístupu učitele.
T
PORTFOLIO STUDENTA - motivace k dokončování práce v hodinách občanské výchovy Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Občanské a sociální kompetence byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: nízká motivace v rámci řešené problematiky v hodinách občanské výchovy. Návrh řešení: stupňovat motivaci vnější a na závěr dát prostor pro motivaci vnitřní.
T
Občanské a sociální kompetence - KA05 Akční výzkum Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Občanské a sociální kompetence byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Přehled témat v rámci vzdělávacího modulu Občanské a sociální kompetence: Ověřování postupů ke zvýšení motivace studentů v hodinách výchovy k občanství, Efektivní diskuse mezi žáky, Hledání faktorů, které ovlivňují motivaci pro práci v hodinách výchovy k občanství u sociálně znevýhodněných žáků, Rozvoj schopnosti žáků reflektovat a komunikovat témata zprostředkovaná prostřednictvím filmu a obrazu, Nespolupracující chování žáka, Problematika aktivity žáků ve výuce základů společenských věd, Vliv preventivního programu ETIKETA na chování žáků, Příprava začínajícího učitele (časový harmonogram vyučovací hodiny), Sebereflexe žáků ZŠ k přínosu a významu občanské výchovy v procesu základního vzdělávání, Třídnické hodiny (jejich vedení, možnosti, úskalí) z pohledu pedagoga, Třídnické hodiny (jejich vedení, možnosti, úskalí), Tématu se budou věnovat dva 2 minitýmy (2+2), přičemž jeden z minitýmů bude sledovat TH z pohledu pedagoga, druhý minitým TH z pohledu žáka/třídy, Třídnické hodiny (jejich vedení, možnosti, úskalí) z pohledu žáka. Jako příklady dobré praxe byla vybrána tato témata: Hledání faktorů, které ovlivňují motivaci pro práci v hodinách výchovy k občanství u sociálně znevýhodněných žáků, Ověřování postupů ke zvýšení motivace studentů v hodinách výchovy k občanství, Třídnické hodiny (jejich vedení, možnosti, úskalí) z pohledu pedagoga.
T
PORTFOLIO STUDENTA - Autorský zákon a jeho dodržování na základní škole Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Informační gramotnost byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: nedodržování základních pravidel autorského zákona žáky. Návrh řešení: diskuzní metody pro zlepšení povědomí o autorském zákoně a důsledcích jeho nedodržování.
T
PORTFOLIO STUDENTA - Lapbook v práci s informacemi v prostředí heterogenní studijní skupiny Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Informační gramotnost byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: jak oslovit všechny žáky ve třídě, aby se věnovali učebnímu tématu a přitom aktivně a efektivně pracovali. Návrh řešení: využití lapbooků ve vyučovací hodině. 
T
PORTFOLIO STUDENTA - Kategorizace informací v biologii Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Informační gramotnost byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: kategorizace dat v oblasti biologie. Návrh řešení: implementace organizérů do výuky.
T
Metodické materiály pro práci s žáky se SVP v uměleckém vzdělávání Soubor metodických materiálů, textů, publikací, e-kurzů a webinářů, které jsou určeny pro výuku v inkluzivních třídách a žáků se SVP v uměleckém vzdělávání a uměleckých předmětech na ZŠ a SŠ.
T
Angličtina 5 Sada je určena k opakování a procvičování učiva angličtiny ve 3. ročníku. Některé materiály lze využít také při ověřování znalostí. Většina materiálů má charakter pracovních listů.
T
Anglicko-český a česko-anglický slovník biologie - Ekologie Tento anglicko-český a česko-anglický slovník biologie - Ekologie vzniknul jako součást projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" při Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083. Obsahuje stručný přehled slovní zásoby k předmětu Biologie, který se váže k problematice ekologie. Jednotlivá hesla ve slovníku jsou řazena podle abecedy, anglická hesla (překlady) jsou doplněna výslovností.
T
Anglicko-český a česko-anglický slovník biologie - Éry zeminy Tento anglicko-český a česko-anglický slovník biologie - Éry zeminy vzniknul jako součást projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" při Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083. Obsahuje stručný přehled slovní zásoby k předmětu Biologie, který se váže k tématu Éry zeminy. Jednotlivá hesla ve slovníku jsou řazena podle abecedy, anglická hesla (překlady) jsou doplněna výslovností.
T
Anglicko-český a česko-anglický slovník biologie - Geologický proces Tento anglicko-český a česko-anglický slovník biologie - Geologický proces vzniknul jako součást projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" při Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083. Obsahuje stručný přehled slovní zásoby k předmětu Biologie, který se váže ke geologickému procesu. Jednotlivá hesla ve slovníku jsou řazena podle abecedy, anglická hesla (překlady) jsou doplněna výslovností.
T
Anglicko-český a česko-anglický slovník biologie - Mineralogie Tento anglicko-český a česko-anglický slovník biologie - Mineralogie vzniknul jako součást projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" při Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083. Obsahuje stručný přehled slovní zásoby k předmětu Biologie, který se váže k tématu Mineralogie. Jednotlivá hesla ve slovníku jsou řazena podle abecedy, anglická hesla (překlady) jsou doplněna výslovností.
T
Anglicko-český a česko-anglický slovník biologie - Petrologie Tento anglicko-český a česko-anglický slovník biologie - Petrologie vzniknul jako součást projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" při Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083. Obsahuje stručný přehled slovní zásoby k předmětu Biologie, který se váže k petrologii (zkoumání hornin). Jednotlivá hesla ve slovníku jsou řazena podle abecedy, anglická hesla (překlady) jsou doplněna výslovností.
T
Anglicko-český a česko-anglický slovník biologie - Půda Tento anglicko-český a česko-anglický slovník biologie - Půda vzniknul jako součást projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" při Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083. Obsahuje stručný přehled slovní zásoby k předmětu Biologie, který se týká půdy. Jednotlivá hesla ve slovníku jsou řazena podle abecedy, anglická hesla (překlady) jsou doplněna výslovností.
T
Anglicko-český a česko-anglický slovník biologie - Vesmír Tento anglicko-český a česko-anglický slovník biologie - Vesmír vzniknul jako součást projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" při Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083. Obsahuje stručný přehled slovní zásoby k předmětu Biologie, který se váže k Vesmíru. Jednotlivá hesla ve slovníku jsou řazena podle abecedy, anglická hesla (překlady) jsou doplněna výslovností.
T
Anglický jazyk odborný I-III Soubor materiálů k výuce anglického jazyka pro fyzioterapeuty: Témata: Parts of the Body, Hospital, Health and Illness, Physiotherapist’s daily routine, Pain, Bones and Muscles, Instructions, Physiotherapy and exercises, Physiotherapy: Procedures and Equipment, Cardiac Rehabilitation.
T
Anglický jazyk pro stomatology Výukový materiál pro odbornou angličtinu pro stomatology
T
Anglický jazyk pro žáky se SVP "Sborník výukových materiálů pro anglický jazyk je rozdělen do 4 samostatných souborů dle ročníků/úrovně znalostí: 1. ročník/úroveň A2 část I. - obsahuje 33 ks výukových materiálů
2. ročník/úroveň A2 část II. - obsahuje 32 ks výukových materiálů
3. ročník/úroveň B1 část I. - obsahuje 32 ks výukových materiálů
4. ročník/úroveň B1 část II. - obsahuje 32 ks výukových materiálů
Výukové materiály mají podobu cvičení, pracovních listů, výkladů ..."
T
Angličtina autonomně Cílem kurzu Angličtina autonomně je pomoci studentům naučit se učit, podpořit studenty v oblastech, které potřebují ve studiu cizího jazyka, rozvinout, motivovat studenty k celoživotnímu učení, změnit jejich pohled na výuku, naučit je plánovat, organizovat a řídit vlastní učební proces a být za něj zodpovědný. Kurz byl navržen podle vzoru Autonomous Learning Modules (ALMS), který vedou kolegyně jazykového centra na univerzitě Helsinki. S tímto stylem výuky tam mají již mnohaletou zkušenost a jejich expertíza byla v mnohém inspirací pro kurz Angličtina Autonomně.
T
Angličtina I-II Nutriční terapeut Odborná angličtina pro lékařské obory
T
Angličtina I-II Zdravotní laborant odborná angličtina pro lékařské obory
T
Angličtina napříč předměty - metodické materiály k podpoře výuky nejazykových předmětů metodou CLIL na MŠ, 1. a 2. stupni ZŠ a SŠ Angličtina napříč předměty - metodické materiály k podpoře výuky nejazykových předmětů metodou CLIL na MŠ, 1. a 2. stupni ZŠ a SŠ
T
Angličtina pro geografy 2-3 Soubor materiálů k výuce odborné angličtiny pro geografy
T
Angličtina pro geology 1-2 Učební materiál k výuce odborné angličtiny pro geology
T
Angličtina pro matematiky 2-4 Učební materiál odborné angličtiny
T
Angličtina pro právníky 1-4 Soubor materiálů pro právníky
T
Angličtina pro studium a stáže v zahraničí Materiál k výuce anglického jazyka
T
Angličtina v politice a institucích EU Učební materiál odborné angličtiny
T
Animals Elektronický výukový materiál – videozáznam, určený pro výuku anglického jazyka ve 3. ročníku základní školy. Materiály byly vytvořeny pedagogy naší školy a následně byly umístěny v pořízeném velkokapacitním datovém úložišti. Součástí je příloha školního vzdělávacího programu – metodický návod práce se žáky při natáčení vybraných typických situací v cizím (anglickém) jazyce.
T
Animals in the ZOO, What's where in the ZOO? Elektronický výukový materiál – videozáznam, určený pro výuku anglického jazyka v 6. ročníku základní školy. Materiály byly vytvořeny pedagogy školy a následně byly umístěny v pořízeném velkokapacitním datovém úložišti. Součástí je příloha školního vzdělávacího programu – metodický návod práce se žáky při natáčení vybraných typických situací v cizím (anglickém) jazyce.
T
Assessing the presentation Pomůcka pro studenty ke studiu angličtiny
T
Besonderheiten des Sprachunterrichts an Hochschulen online kurzy určené zejména učitelům odborného a akademického cizího jazyka v terciární sféře. Tyto kurzy vznikly díky podpoře projektu Impact a mohou posloužit jak absolventům prezenčních kurzů k zopakování probrané problematiky, tak i těm, kteří se kurzů neúčastnili osobně a chtějí se o dané oblasti dozvědět více. Úkoly v jednotlivých kurzech můžete plnit postupně, kdykoli je přerušit a vrátit se k nim později. Systém vás bude informovat průběžně i o vaší úspěšnosti v kurzu. Úspěšní absolventi kurzů si mohou ihned vygenerovat certifikát.
T
Biblický překlad a překlad liturgický - v translatologickém kontextu Dílčí studie k výzkumu odborného jazyka: HRDINOVÁ, E.: Biblický překlad a překlad liturgický - v translatologickém kontextu (na příkladu moderních českých překladů východní Chrysostomovy liturgie). In: Kuße, H. / Kosourová, H. (eds.) Die tschechische Bibel, Verlag Otto Sagner, München/Berlin. 2015, S. 119-144.
T
Brožura - příklady dobré praxe projektu Brožura - příklady dobré praxe z projektu inovativní angličtiny na školách
T
Cizí jazyky pro život - Nebojte se CLIL Zavádění metody CLIL jde ruku v ruce se zvyšováním jazykových znalostí všech učitelů, tedy i ostatních nejazykových předmětů, kteří ve spolupráci s učiteli cizích jazyků mohou sehrát zásadní roli v tom, aby cizí jazyky vyskočily z jazykových hodin a dostaly se i do jiných předmětů, na chodby škol a do mimoškolních aktivit žáků. Sborník Nebojte se CLIL vznikl v rámci spolupráce s vybranými školami, které byly podpořeny formou konzultací a informačních seminářů pořádaných v rámci projektu Cizí jazyky pro život. Z vybraných námětů pro výuku CLIL, které takto vznikly a byly ověřeny v praxi, byly vypracovány metodické materiály pro učitele základních škol, kteří chtějí propagovat, zavádět a rozvíjet metodu CLIL ve výuce. Protože žádný výukový návod nemůže zohlednit konkrétní individualitu žáka, jeho styl učení, jazykové dovednosti, ale ani podmínky jednotlivé školy či třídy, vyžaduje použití prezentovaných metodických materiálů kreativní přístup každého učitele, který by se jimi chtěl inspirovat. Publikace by tedy měla sloužit učitelům jako inspirace a pomůcka. Obsah: - úvod do teorie metody CLIL;- náměty témat do výuky nejazykových předmětů metodou CLIL; - vhodné a efektivní aktivity metody CLIL;- možnost začlenění jazykových spršek do výuky nejazykových předmětů; - seznam literatury o metodě CLIL;- internetové zdroje k metodě CLIL.
T
Cizí jazyky pro život - Podpora internacionalizace škol aneb Nebojte se žádosti o grant Sborník obsahuje pracovní materiály, které byly využity při realizaci klíčové aktivity KA 02 Podpora internacionalizace škol, kdy účastníci tří na sebe navazujících seminářů získali informace o možných způsobech financování mezinárodních aktivit škol, o úskalí přípravy projektů a podmínkách jejich realizace. Publikace obsahuje i odkazy na databáze možných zahraničních partnerů. Publikované materiály a texty jednotlivých školitelů by školám a učitelům, kteří se pouštějí do přípravy a realizace mezinárodních projektů, měly pomoci doplnit chybějící dovednosti a zkušenosti v psaní, vedení a vyhodnocování projektů, a usnadnit jim také orientaci v projektové administraci a agendě. Obsah: 1. Úvod 2. Příklady dobré praxe 3. Definice pojmů (Co je projekt, základní prvky projektu, Co není projekt, V čem vám může pomoci projektové myšlení) 4. Projektový cyklus (Schéma projektového cyklu, Analýza problému - potřeby) a Základní parametry projektu (Návrh projektového záměru, Ověření projektového záměru) 5. Dotační, grantová řízení 6. Formulace projektu a žádosti o grant (Formulace, Obecná struktura žádosti, Hodnocení žádosti) 7. Jak se pustit do vlastního projektu (Analýza potřeb a prostředí, Výběr problému - potřeby, Stanovení cílů, Volba vhodného partnera, Tvorba projektu, Vzdělávací aspekt projektu, Financování, Co při tvorbě a realizaci projektu nepomůže).
T
Cizí jazyky pro život -Rodilí mluvčí do škol Metodicko-koncepční studie a manuál shrnující zkušenosti a poznatky NIDV z náboru, zaměstnávání, zavádění a kaskádovité metodické, vzdělávací a organizační podpory rodilých mluvčí v rámci projektu Cizí jazyky pro život. Rodilí mluvčí ve školách jsou specifickým fenoménem, který je nutné posuzovat jak z hlediska legislativních podmínek pro zaměstnávání různých kategorií cizinců, jejich personální agendy, právního ukotvení pozice rodilého mluvčího jako kvalifikovaného pedagoga nebo jazykového asistenta pedagoga působícího ve výuce v tandemu s učitelem, tak pilotně nastaveného a ověřeného systému jejich kaskádovité podpory prostřednictvím řídícího týmu a krajských koordinátorů projektu, tutorů, uvádějících učitelů a dalších subjektů a partnerů, např. kulturních institutů. Součástí publikace jsou také výsledky a komentáře k dotazníkovým šetřením mezi rodilými mluvčími, tutory a školami, které poukazují na pozitivní stránky působení rodilých mluvčí ve školách, ale i na rizika a problémy, které tento fenomém může do školního klimatu vnášet, především v komunikaci s ostatními učiteli, rozpaky či náročnost přípravy pro jejich zapojení do hodin, nastavením školy a pedagogického sboru pro přijetí a efektivní zapojení cizince nejen do výuky, ale i jiných aktivit školy mimo vyučování atd. Manuál je ve své druhé části nazvané "Rodilí mluvčí virtuálně" doplněn studií a evaluací pilotně ověřeného výukového systému DynEd a s ním spojené vzdělávací formy blended learning, který je zaměřen na rozvoj ústních komunikačních dovedností v angličtině prostřednictvím virtuální percepce rodilých mluvčí. Pokud totiž škola nemá finanční prostředky ani jiné možnosti zapojit rodilého mluvčího, ukazuje se jako velmi efektivní využívat jiné možnosti pro zprostředkování autentického cizího jazyka, a to prostřednictvím sofistikovaných digitálních vzdělávacích programů namluvených rodilými mluvčími.
T
Cizojazyčné slovníky 6 česko-anglických slovníků je odborně zaměřeno na: Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie, Computer Aided Design, Informační a komunikační technologie, Praxe, Technické kreslení.
T
Cizojazyčný odborný slovník - anglický jazyk Tyto materiály vznikly v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji" a slouží jako anglický slovník při výuce odborných předmětů v AJ.
T
Cizojazyčný odborný slovník - německý jazyk Tyto materiály vznikly v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji" a slouží jako německý slovník při výuce odborných předmětů v NJ.
T
CLIL v oblasti Člověk a jeho svět 2. ročník Výukové materiály s využitím metody CLIL pro předměty prvouka v 2.ročníku.Jedná se o sadu pracovních listů pro ročník 2. - po 10 pracovních listech a slovník.
T
CLIL v oblasti Člověk a jeho svět 3. ročník Výukové materiály s využitím metody CLIL pro předměty vlastivěda ve 3.ročníku.Jedná se o sadu pracovních listů pro ročník 3. - po 10 pracovních listech a slovník.
T
CLIL v oblasti Člověk a jeho svět 4. ročník Výukové materiály s využitím metody CLIL pro předměty vlastivěda ve 4.ročníku.Jedná se o sadu pracovních listů pro ročník 4. - po 10 pracovních listech a slovník.
T
CLIL v oblasti Člověk a jeho svět 5. ročník Výukové materiály s využitím metody CLIL pro předměty vlastivěda ve 5.ročníku.Jedná se o sadu pracovních listů pro ročník 5. - po 10 pracovních listech a slovník.
T
CLIL v předmětu přírodopis 7. ročník Výukové materiály s využitím metody CLIl pro přírodopis v 7. ročníku. Součástí jsou audiovizuální nahrávky s rodilým mluvčím. Sada obsahuje vedle pracovních listů i audiovizuální nahrávky a testovací část, včetně slovníku.
T
CLIL v předmětu přírodopis 8. ročník Výukové materiály s využitím metody CLIl pro přírodopis v 8. ročníku. Součástí jsou audiovizuální nahrávky s rodilým mluvčím Sada obsahuje vedle pracovních listů i audiovizuální nahrávky a testovací část, včetně slovníku.
T
CLIL v Pracovních činnostech 9. ročník Sady výukových materiálů (pracovní listy, testovací materiály a slovník) včetně audiovizuálních nahrávek pro výuku pracovních činností v 9. ročníku.
T
Dějiny japonského myšlení Skripta poskytují úvod do hlavních náboženskofilozofických směrů (původních japonských i importovaných) a představují nejdůležitější osobnosti duchovní a filozofické sféry v Japonsku. Soubor 11 PPT prezentací tvoří výukovou podporu používanou při přednáškách předmětu Dějiny japonského myšlení.
T
Describing objects, interpreting data Metodika pro učitele ke zvyšování jazykových kompetenceí
T
Deutsch in der Praxis I-II Odborná němčina pro pedagogické obory
T
Dictionary of mathematical terminology/Slovník matematické terminologie Slovník obsahuje cca 2.500 významových dvojic, jejichž české ekvivalenty byly dohledány z učebních textù používaných v letech 1993-2006 ve výuce studentù učitelství matematiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a matematických předmětů studentů bakalářských a inženýrských studijních programù Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.                                                          
T
Die Grenzen von Zeichensystemen überwinden: Vom Nebeneinander zur Kooperation Dílčí studie k výzkumu odborného jazyka:                   CIEŚLAROVÁ, E.: Die Grenzen von Zeichensystemen überwinden: Vom Nebeneinadner zur Kooperation. In: Deutsch ohne Grenzen, 2015, České Budějovice / Brno.
T
E-learning pro výuku jazyků Jedná se o e-learning pro výuku jazyků.
T
E-learningové kurzy E-learningové kurzy, jejichž obsahem jsou vypracované výstupy: Informatika v AJ 5. a 6. ročník, CLIL v Pracovních činnostech 7. a 9. ročník, CLIL Přírodověda souhrnně pro všechny ročníky. Přístup na vyžádání ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace.
T
Elektronické slovníky odborné angličtiny Soubor 5 elektronivkých slovníků odborné angličtiny je tématicky zaměřen na: Mechanizace, Zemědělství, Zahradnictví, Veterinářství, Přírodovědné lyceum.
T
English for Nutritionists Výukový materiál pro nutriční specialisty
T
English for Physiotherapists I Učební matriál angličtiny pro fyzioterapeuty
T
Francouzština pro právníky 4 Výukový materiál francouzštiny pro právníky
T
How to Teach Academic English Online metodické kurzy
T
Informatika v Aj. 5. ročník Metodické materiály pro výuku informatiky v Aj - sady výukových materiálů - pracovních listů a audiovizuálních nahrávek pro výuku informatiky v AJ v 5. ročníku. Jedná se celkem o - 10 sad pro 5. ročník. Sada se skládá z audiovizuální nahrávky, pracovního listu a testovací části a slovníku.
T
Informatika v Aj. 6. ročník Metodické materiály pro výuku informatiky v Aj - sady výukových materiálů - pracovních listů a audiovizuálnch nahrávek pro výuku informatiky v AJ v 6. ročníku. Jedná se celkem o - 10 sad pro 6. ročník. Sada se skládá z audiovizuální nahrávky, pracovního listu a testovací části a slovníku.
T
Intercultural Teaching online kurzy určené zejména učitelům odborného a akademického cizího jazyka v terciární sféře. Tyto kurzy vznikly díky podpoře projektu Impact a mohou posloužit jak absolventům prezenčních kurzů k zopakování probrané problematiky, tak i těm, kteří se kurzů neúčastnili osobně a chtějí se o dané oblasti dozvědět více. Úkoly v jednotlivých kurzech můžete plnit postupně, kdykoli je přerušit a vrátit se k nim později. Systém vás bude informovat průběžně i o vaší úspěšnosti v kurzu. Úspěšní absolventi kurzů si mohou ihned vygenerovat certifikát.
T
Jazyk pro odbornosti - Biology Jedná se o učebnici ke kurzu, která představuje souhrn základních materiálů a poznatků tak, aby je mohli pedagogové nadále využívat v rámci své pedagogické praxe. Jedná se o sjednocující materiál ke kurzu, který obsahuje pracovní části pro procvičování vhodných vazeb, cvičení a testy, přehledy nejčastějších frází, ilustrace, simulace a situační hry podle požadavku jednotlivých profesí a pasáže věnované ustáleným obratům.
T
Jazyk pro odbornosti - Ecology Jedná se o učebnici ke kurzu, která představuje souhrn základních materiálů a poznatků tak, aby je mohli pedagogové nadále využívat v rámci své pedagogické praxe. Jedná se o sjednocující materiál ke kurzu, který obsahuje pracovní části pro procvičování vhodných vazeb, cvičení a testy, přehledy nejčastějších frází, ilustrace, simulace a situační hry podle požadavku jednotlivých profesí a pasáže věnované ustáleným obratům.
T
Jazyk pro odbornosti - Economics Jedná se o učebnici ke kurzu, která představuje souhrn základních materiálů a poznatků tak, aby je mohli pedagogové nadále využívat v rámci své pedagogické praxe. Jedná se o sjednocující materiál ke kurzu, který obsahuje pracovní části pro procvičování vhodných vazeb, cvičení a testy, přehledy nejčastějších frází, ilustrace, simulace a situační hry podle požadavku jednotlivých profesí a pasáže věnované ustáleným obratům.
T
Jazyk pro odbornosti - Geography Jedná se o učebnici ke kurzu, která představuje souhrn základních materiálů a poznatků tak, aby je mohli pedagogové nadále využívat v rámci své pedagogické praxe. Jedná se o sjednocující materiál ke kurzu, který obsahuje pracovní části pro procvičování vhodných vazeb, cvičení a testy, přehledy nejčastějších frází, ilustrace, simulace a situační hry podle požadavku jednotlivých profesí a pasáže věnované ustáleným obratům.
T
Jazyk pro odbornosti - Historie Jedná se o učebnici ke kurzu, která představuje souhrn základních materiálů a poznatků tak, aby je mohli pedagogové nadále využívat v rámci své pedagogické praxe. Jedná se o sjednocující materiál ke kurzu, který obsahuje pracovní části pro procvičování vhodných vazeb, cvičení a testy, přehledy nejčastějších frází, ilustrace, simulace a situační hry podle požadavku jednotlivých profesí a pasáže věnované ustáleným obratům.
T
Jazyk pro odbornosti - CHemie Jedná se o učebnici ke kurzu, která představuje souhrn základních materiálů a poznatků tak, aby je mohli pedagogové nadále využívat v rámci své pedagogické praxe. Jedná se o sjednocující materiál ke kurzu, který obsahuje pracovní části pro procvičování vhodných vazeb, cvičení a testy, přehledy nejčastějších frází, ilustrace, simulace a situační hry podle požadavku jednotlivých profesí a pasáže věnované ustáleným obratům.
T
Jazyk pro odbornosti - Jazyk pro budoucnost žáků Jedná se o učebnici ke kurzu, která představuje souhrn základních materiálů a poznatků tak, aby je mohli pedagogové nadále využívat v rámci své pedagogické praxe. Jedná se o sjednocující materiál ke kurzu, který obsahuje pracovní části pro procvičování vhodných vazeb, cvičení a testy, přehledy nejčastějších frází, ilustrace, simulace a situační hry podle požadavku jednotlivých profesí a pasáže věnované ustáleným obratům.
T
Jazyk pro odbornosti - Mathematics Jedná se o učebnici ke kurzu, která představuje souhrn základních materiálů a poznatků tak, aby je mohli pedagogové nadále využívat v rámci své pedagogické praxe. Jedná se o sjednocující materiál ke kurzu, který obsahuje pracovní části pro procvičování vhodných vazeb, cvičení a testy, přehledy nejčastějších frází, ilustrace, simulace a situační hry podle požadavku jednotlivých profesí a pasáže věnované ustáleným obratům.
T
Jazyk pro odbornosti - Physics Jedná se o učebnici ke kurzu, která představuje souhrn základních materiálů a poznatků tak, aby je mohli pedagogové nadále využívat v rámci své pedagogické praxe. Jedná se o sjednocující materiál ke kurzu, který obsahuje pracovní části pro procvičování vhodných vazeb, cvičení a testy, přehledy nejčastějších frází, ilustrace, simulace a situační hry podle požadavku jednotlivých profesí a pasáže věnované ustáleným obratům.
T
Lékařská Latina - Fyzioterapie Latinská terminologie pro fyzioterapeuty
T
Lékařská latina Optometrie lékařská terminologie pro optometry
T
Lékařská latina Radiologický asistent Odborná latinská terminologie pro radiologického asistenta
T
Lékařská terminologie a latina – cvičení Porodní asistentka Odborná latinská terminologie pro porodní asistentky
T
Manifestacoes de diversidade cultural na área da música, literatura, theatro e língua Publikace je výstupem z Mezinárodní konference kulturálních studií SEFOC, kterou zorganizovala Univerzita Palackého v Olomouci v rámci projektu INKULTUS ve dnech 16.–17. října 2014. Pět textů z oblasti lusofonních studií se věnuje prolínání kulturních aspektů s ostatními sférami humanitních studií a vztahu kultury a společnosti. Text M. J. Brilhante analyzuje současné portugalské divadlo a způsob, jakým reflektuje společenský vývoj. Následující text A. Murtinheiry se věnuje problematice navrátilců z afrických kolonií, dopadu jejich příchodu na společnost a odrazu jejich návratu v literatuře. Texty K. Ritterové a M. Tichého zkoumají interdisciplinární vztah mezi hudbou a literaturou a text P. Svobodové se zabývá mirandštinou a jejím vyžitím coby jazyka kultury oblasti Terra de Miranda.
T
Medicína a farmacie v osmi jazycích Osmijazyčný lékařský slovník je určen českým i zahraničním studentům LF UK v Plzni, kteří v rámci studia absolvují kurzy odborného živého jazyka: angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, případně ruštiny, a předpokládá se, že v rámci svého studia budou tyto cizí jazyky i nadále využívat v odborné i profesní komunikaci a při studiu cizojazyčné literatury. Vzhledem k tomu, že základem lékařské terminologie jsou latina a řečtina, slovník obsahuje i latinské a řecké ekvivalenty, pokud existují. V současné době slovník obsahuje v českém glosáři přes 11 000 hesel.
T
Němčina pro právníky Učební materiál němčiny pro právníky
T
Obchodní japonština 1-2 Skripta ke kurzu Obchodní japonština 1 v rozsahu 10 lekcí - obsahují slovní zásobu, příklady základních řečových aktů z oblasti obchodního styku a studijní texty. Skripta ke kurzu Obchodní japonština 2 - obsahují slovní zásobu, příklady základních řečových aktů z oblasti obchodního styku, studijní texty.
T
Odborná terminologie – cvičení Nutriční terapeut Odborná latinská terminologie pro nutriční terapeuty
T
Odborný jazyk v oblasti marketingu u studentů francouzštiny Univerzity Palackého Výzkum s využitím moderních nástrojů ICT vymezuje charakteristické rysy odborného jazyka studentů aplikované francouzštiny na základě dvou hlavních os - správnosti a přiměřenosti, které byly stanoveny na základě srovnání českých a francouzských přístupů k jazykové normě. Jsou také blíže popsány odchylky od normy: chyba a interference. Správnost je identifikována na základě ortografických odchylek prolínajících se do dalších jazykových plánů. Na úrovni morfosyntaktické jsou popsány případy zrádných slov svým mluvnickým rodem, chyby v časování sloves a ve shodě větných členů. Z pohledu lexikologie jsou vymezena zrádná slova na základě odlišné diakritiky, zrádná slova na základě zdvojení hlásek a identifikovány nejfrekventovanější chybná slova. Přiměřenost je vyhodnocena na základě frekvence termínů a charakteristického stylu práce.
T
PORTFOLIO STUDENTA - Experimenty z elektřiny na ZŠ Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Fyzika byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: absence dostatku zkušeností s výukou fyziky, konkrétně s elektřinou v 8. ročníku ZŠ ve výuce. Návrh řešení: nákup jednoduchých pomůcek, které žáci následně využijí při žákovských experimentech ve výuce. 
T
Basic Electronics in English Učební text má sloužit k rozšíření znalostí a obohacení slovní zásoby z oblasti elektroniky. Obsahuje vybrané původní texty z anglické a americké literatury. Učební text zahrnuje širokou problematiku od základů elektroniky k hlavním aplikacím. Důraz byl kladen na to, aby bylo použito výhradně původních, nezjednodušených textů a čtenář tak dostal do ruky jazykově bohatý materiál, dokumentující současný stav odborné literatury.
T
CLIL - výukové materiály Tento vzdělávácí materiál vznikl v rámci projektu "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji". Jedná se o specializovaný učební text vycházející z výukové metody CLIL (content and language integrated learning). Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka je vyučovací metoda založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Žák si takto osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Učební texty jsou doplňkovým studijním materiálem pro výuku předmětu Elektronické počítače u studijního oboru Elektrotechnika – Počítačové systémy. Pro 3. ročník je určen 1. díl, pro 4. ročník díl druhý.
T
Dokončovací a čistící práce při výstavbě kamen Jedná se o technický studijní materiál pro studenty oboru "Kamnář", ve kterém jsou popsány postupy dokončovacích a čistících prací při výstavbě kamen (napojování tahů na komín, čištění kamen, spárování) a postup následného uvedení topidla do provozu (zkouška funkčnosti, doba vysoušení, ukončení vysoušení, následný provoz). Tento studijní materiál je ve třech jazycích, nejprve je daná tématika popsána v češtině a následně je přeložena do angličtiny a němčiny.
T
Elektronický slovník česko-anglický a anglicko-český pro učební obory Zahradník a Zemědělec Tento anglický odborný slovník je určen pro obory zahradník a zemědělec. Tématicky se zaměřuje na zvířata, ovoce, zeleninu, zemědělské stroje, pěstování rostlin.
T
Elektronický slovník česko-německý a německo-český pro učební obory Zahradník a Zemědělec Tento elektronický německý slovník je určen pro učební obory Zahradník a Zemědělec. Tématicky se zaměřuje na: zvířata, ovoce, zeleninu, zemědělské stroje, pěstování rostlin.
T
Izolace a osazení vany Jedná se o technický studijní materiál pro studenty oboru "Zedník - Obkladač", ve kterém je popsán výběr materiálu a nástrojů pro usazení a zazdění vany, dále je popsán postup usazení, vyhotovení podezdívky vany, uzavření prostoru pod vanou (obezdění vany) a postup následné izolace a provedení obkladu. Tento studijní materiál je ve třech jazycích, nejprve je daná problematika popsána v češtině a následně je přeložena do angličtiny a němčiny.
T
Nýtování Jedná se o technický studijní materiál pro studenty oboru "Strojní mechanik - Zámečník", ve kterém je stručně popsáno, co to je nýtování, druhy nýtovaných spojů (přímé a nepřímé nýtování, spoje pevné, nepropustné, pevné a nepropustné, přeplátované, jednořadé, dvouřadé, víceřadé,...), nástroje používané při nýtování a následně i postup práce při nýtování za studena. Na konci tohoto materiálu jsou vypíchnuty nejčastější chyby při nýtování. Tento studijní materiál je ve třech jazycích, nejprve je daná problematika popsána v češtině a následně je přeložena do angličtiny a němčiny.
T
Obklad bazénu Jedná se o technický studijní materiál pro studenty oboru "Zedník - Obkladač", ve kterém je popsán, jak postavit kvalitní bazén a na co všechno si dát při stavbě a obkladu pozor (postup v betonové konstrukci, hydroizolace, dilatace, povrchová úprava obkladu). Tento studijní materiál je ve třech jazycích, nejprve je daná problematika popsána v češtině a následně je přeložena do angličtiny a němčiny.
T
Osazení kování a roštů Jedná se o technický studijní materiál pro studenty oboru "Kamnář", ve kterém je stručně popsána vhodnost určitých kovových materiálů pro využití na kování a rošty u kachlových kamen a dále je zde popsán postup osazení dvířek a roštů. Tento studijní materiál je ve třech jazycích, nejprve je daná tématika popsána v češtině a následně je přeložena do angličtiny a němčiny.
T
Pájení Jedná se o technický studijní materiál pro studenty oboru "Strojní mechanik - Zámečník", ve kterém je stručně popsáno, co to je pájení, a následně materiály (přídavný materiál, tavidlo, pajedlo, použitý materiál) a postupy při tzv. pájení na měkko a tzv. pájení na tvrdo. Tento studijní materiál je ve třech jazycích, nejprve je daná problematika popsána v češtině a následně je přeložena do angličtiny a němčiny.
T
Povrchová úprava balkonu Jedná se o technický studijní materiál pro studenty oboru "Zedník - Obkladač", ve kterém jsou popsány nejdůležitější body, které by si měl obkladač dát pozor při povrchové úpravě balkonu a následně je zde uveden správný postup při provádění dlažeb balkonů a teras. Tento studijní materiál je ve třech jazycích, nejprve je daná problematika popsána v češtině a následně je přeložena do angličtiny a němčiny.
T
Práce s plechy Jedná se o technický studijní materiál pro studenty oboru "Strojní mechanik - Zámečník", ve kterém jsou stručně popsány dva typy práce s plechy, a to rovnání plechů a stříhání plechů, v materiálu jsou zmíněny i nástroje, které jsou potřebné pro dané typy úkonů. Tento studijní materiál je ve třech jazycích, nejprve je daná problematika popsána v češtině a následně je přeložena do angličtiny a němčiny.
T
Příprava podkladu pro obklad Jedná se o technický studijní materiál pro studenty oboru "Zedník - Obkladač", ve kterém je popsán postup přípravy podkladu pro obklad. Při přípravě podkladu je nutné se zaměřit na následující faktory: nasákavost podkladu, penetrování (sjednocení savosti materiálu), vlhkost a teplota podkladu. Tento studijní materiál je ve třech jazycích, nejprve je daná problematika popsána v češtině a následně je přeložena do angličtiny a němčiny.
T
Reverzace třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko Jedná se o technický studijní materiál pro studenty oboru "Elektrikář", ve kterém je nejprve popsán asynchronní motor s kotvou nakrátko a jeho komponenty (stator, rotor). Po popisu následuje postup, reverzace třífázového kroužkového asynchronního motoru pomocí stykačů ovládaná lačítky ze dvou míst podle schématu, jenž je součástí materiálu. Tento studijní materiál je ve třech jazycích, nejprve je daná tématika popsána v češtině a následně je přeložena do angličtiny a němčiny.
T
Ruční lití kachlů Jedná se o technický studijní materiál pro studenty oboru "Kamnář", ve kterém je nejprve stručně popsána historie a současná podoba ručního lití kachlů pro kachlová kamna z keramické licí hmoty (šliky) do sádrových forem a následně je zde zaznamenán postup ručního lití a pomůcky a nástroje potřebné k tomuto procesu. Tento studijní materiál je ve třech jazycích, nejprve je daná tématika popsána v češtině a následně je přeložena do angličtiny a němčiny.
T
Ruční omítání a příprava podkladu Jedná se o technický studijní materiál pro studenty oboru "Zedník - Obkladač", ve kterém je popsáno nářadí potřebné na ruční omítání a přípravu podkladu, následně je uveden postup přípravy podkladu a ručního omítání tradičním způsobem (příprava a provedení vnitřní vápenné omítky, jádrové a následné omítky štukové na cihelné zdivo). Tento studijní materiál je ve třech jazycích, nejprve je daná problematika popsána v češtině a následně je přeložena do angličtiny a němčiny.
T
Slovník - Elektrikář (ČJ-AJ, AJ-ČJ) Česko-anglický a anglicko-český slovník pojmů určený pro využití ve výuce angličtiny technického oboru "Elektrikář" na středních školách.
T
Slovník - Elektrikář (ČJ-NJ, NJ-ČJ) Česko-německý a německo-český slovník pojmů určený pro využití ve výuce němčiny technického oboru "Elektrikář" na středních školách.
T
Slovník - Kamnář (ČJ-AJ, AJ-ČJ) Česko-anglický a anglicko-český slovník pojmů určený pro využití ve výuce angličtiny technického oboru "Kamnář" na středních školách.
T
Slovník - Kamnář (ČJ-NJ, NJ-ČJ) Česko-německý a německo-český slovník pojmů určený pro využití ve výuce němčiny technického oboru "Kamnář" na středních školách.
T
Slovník - Obkladač (ČJ-AJ, AJ-ČJ) Česko-anglický a anglicko-český slovník pojmů určený pro využití ve výuce angličtiny technického oboru "Obkladač" na středních školách.
T
Slovník - Obkladač (ČJ-NJ, NJ-ČJ) Česko-německý a německo-český slovník pojmů určený pro využití ve výuce němčiny technického oboru "Obkladač" na středních školách.
T
Slovník - Zámečník (ČJ-AJ, AJ-ČJ) Česko-anglický a anglicko-český slovník pojmů určený pro využití ve výuce angličtiny technického oboru "Zámečník" na středních školách.
T
Slovník - Zámečník (ČJ-NJ, NJ-ČJ) Česko-německý a německo-český slovník pojmů určený pro využití ve výuce němčiny technického oboru "Zámečník" na středních školách.
T
Slovník anglicko-český; Výuka metodou CLIL - Fyzika; 1. ročník oboru Mechatronik Tento anglicko-český slovník pro obor Mechatronik v rámci výuky předmětu Fyzika, který vzniknul jako součást projektu NatTech při Vítkovické střední průmyslové škole, obsahuje slovní zásobu, která je určená studentům oboru Mechatronik ve výuce fyziky v prvním ročníku. Cílem slovníku je poskytnout oboru mechatronik alespoň stručný přehled pojmů z fyziky v anglickém jazyce. Jednotlivá hesla ve slovníku jsou řazena podle abecedy. V prvním sloupci je anglický pojem, ve druhém výslovnost a ve třetím sloupci český překlad (ekvivalent).
T
Slovník anglicko-český; Výuka metodou CLIL - Fyzika; 2. ročník oboru Letecký mechanik Tento anglicko-český slovník pro obor Letecký mechanik v rámci výuky předmětu Fyzika, který vzniknul jako součást projektu NatTech při Vítkovické střední průmyslové škole, obsahuje slovní zásobu, která je určená studentům oboru Letecký mechanik ve výuce fyziky v druhém ročníku. Cílem slovníku je poskytnout studentům oboru Letecký mechanik alespoň stručný přehled pojmů z fyziky v anglickém jazyce. Jednotlivá hesla ve slovníku jsou řazena podle abecedy. V prvním sloupci je anglický pojem, ve druhém výslovnost a ve třetím sloupci český překlad (ekvivalent).
T
Slovník anglicko-český; Výuka metodou CLIL - Technologie; 2. ročník oboru Mechanik strojů a zařízení Tento anglicko-český slovník pro obor Mechanik strojů a zařízení v rámci výuky předmětu Technologie, který vzniknul jako součást projektu NatTech při Vítkovické střední průmyslové škole, obsahuje slovní zásobu, která je určená studentům oboru Mechanik strojů a zařízení ve výuce technologií v druhém ročníku. Cílem slovníku je poskytnout studentům oboru Mechanik strojů a zařízení alespoň stručný přehled pojmů z technologií v anglickém jazyce. Jednotlivá hesla ve slovníku jsou řazena podle abecedy. V prvním sloupci je anglický pojem, ve druhém výslovnost a ve třetím sloupci český překlad (ekvivalent).
T
Slovník anglicko-český; Výuka metodou CLIL - Technologie; 3. ročník oboru Mechanik strojů a zařízení Tento anglicko-český slovník pro obor Mechanik strojů a zařízení v rámci výuky předmětu Technologie, který vzniknul jako součást projektu NatTech při Vítkovické střední průmyslové škole, obsahuje slovní zásobu, která je určená studentům oboru Mechanik strojů a zařízení ve výuce technologií v třetím ročníku. Cílem slovníku je poskytnout studentům oboru Mechanik strojů a zařízení alespoň stručný přehled pojmů z technologií v anglickém jazyce. Jednotlivá hesla ve slovníku jsou řazena podle abecedy. V prvním sloupci je anglický pojem, ve druhém výslovnost a ve třetím sloupci český překlad (ekvivalent).
T
Slovník technické angličtiny Tento slovník technické angličtiny vzniknul jako součást projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji". Obsahuje dvě shodné části - anglicko-českou a česko-anglickou, které jsou rozděleny do podkapitol (robotika, elektronika, Země, vesmír, zábava, plasty, domácnosti budoucnosti, 3D Tiskárny, atd.). Jednotlivá slovíčka jsou v podkapitolách řazena abecedně a u anglických výrazů nechybí výslovnost.
T
Soubor česko-anglických interaktivních slovníků odborné terminologie z oblastí matematiky, strojírenství a stavebnictví Tento materiál vznikl v rámci projektu "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" a slouží jako česko-anglický slovník odborné terminologie.
T
Spouštění asynchronního elektromotoru přepínáním vinutí hvězda - trojúhelník Studentům oboru "Elektrikář" je určen tento technický studijní materiál, ve kterém je nejprve popsána trojfázová soustava, trojfázový motor, spojení fází do hvězdy a do trojúhelníku, po popisu následuje postup, jak spustit asynchronní elektromotor přepínáním vinutí hvězda-trojúhelník přes stykače ovládané dvěma tlačítky na výdrž. Tento studijní materiál je ve třech jazycích, nejprve je daná tématika popsána v češtině a následně je přeložena do angličtiny a němčiny. Součástí materiálu je i schéma zapojení obvodu.
T
Technický slovník pro elektro obory - anglicko-český Tento anglicko-český technický slovník pro elektro obory, který vzniknul jako součást projektu NatTech při Střední škole techniky a služeb Karviná, o.p., obsahuje slovní zásobu, k Slovíčka jsou v samotném slovníku řazena abecedně. Součástí materiálu jsou i 2 obrazové přílohy. V první příloze můžeme najít souhrn symbolů potřebných k vytvoření elektrických kontrukčních výkresů, které jsou zde nakresleny a popsány v angličtině. Obsahem druhé obrazové přílohy jsou obrázky různých druhů motorů a přístrojů s anglickými popisky.terá je určená studentům elektro oborů.
T
Technický slovník pro strojírenské obory Tento technický slovník vznikl v rámci projektu "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" a slouží jako vzdělávácí materiál při výuce technických předmětů v cizím jazyce (AJ, NJ).
T
Technický slovník pro strojní obory - anglicko-český Tento anglicko-český technický slovník pro strojní obory, který vzniknul jako součást projektu NatTech při Střední škole techniky a služeb Karviná, o.p., obsahuje slovní zásobu, která je určená studentům strojních oborů (tesař, požární technik, automechanik, optik a studentům v odvětví těžebním a v hutnictví). Slovíčka jsou v samotném slovníku řazena abecedně. Součástí materiálu je i obrazová příloha, kde lze nalézt obrázky s anglickými popisky, které se týkají dané problematiky, např. pro obor tesař jsou v příloze zobrazeny různé druhy nástrojů a jejich anglická pojmenování, nebo pro obor optik je ve slovníku anglický popis oka s odpovídajícím obrázkem, atd.
T
Využívání ICT při výuce elektrotechnických předmětů Metodika čtenáře seznámí s vybraných hardwarovým zařízením, vybraným programovým vybavením, s online nástroji, internetovými zdroji, zdroji obrázků. Součástí metodiky jsou také praktické příklady.
T
Analýza a zajištění praktického vyučování elektrotechnických oborů pro Střední školu elektronickou, Ostrava V následujícím materiálu jsou zmíněny praktické požadavky a teoretické znalosti zejména při zajištování praxe na středních školách a získávání spolupráce s firmami.
T
Analýza možností zajišťování praktického vyučování v rámci studia stavebních a elektrotechnických oborů v Libereckém regionu Jedná se o analýzu o možnostech zajištění praktické výuky v rámci Libereckého regionu v oborech stavebnictví a mechanik-elektro. Dokument vznikl na základě získaných informací od partnerů projektu a dalších oslovených institucí.
T
CELKOVÁ KONCEPCE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MODULÁRNÍ POČÍTAČOVÉ PODPORY VÝUKY EKONOMICKO-TECHNICKÉHO ZAMĚŘENÍ Obecným cílem projektu bylo vytvoření integrovaného systému modulární počítačové podpory výuky (dále jen Integrovaného systému), který povede k výraznému zkvalitnění a zatraktivnění výuky ekonomicko-technického zaměření prostřednictvím vývoje a tvorby progresivních výukových nástrojů a materiálů, garantujících profil absolventa požadovaný trhem práce. Uvedený cíl byl naplňován tvorbou sedmi vzájemně provázaných vzdělávacích modulů pro inovaci a podporu výuky 52 studijních předmětů ekonomicko-technického zaměření, které jsou součástí 12 studijních programů (7 bakalářských a 5 navazujících magisterských) a 30 studijních oborů (18 bakalářských a 12 navazujících magisterských) fakulty FMMI, EKF, HGF a FBI VŠB – TU Ostrava.
T
Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji Hlavním cílem této práce bylo zmapování stávajících modelů spolupráce, zhodnocení míry spolupráce ze strany škol a potenciálních zaměstnavatelů v Ústeckém kraji, identifikování nevyužitých možností a slabých míst spolupráce. Dílčími cíli pak byla analýza motivace pro zapojení do spolupráce, identifikace kompetencí, které je nutno rozvíjet ve vztahu k potřebám trhu práce.
T
Edukační podklady k modulu č.1 - Vymezení pojmu lékařská nanobiotechnologie Učebnice k modulu č. 1- vymezení pojmu lékařská nanobiotechnologie. Vysvětlení pojmu nanobiotechnologie, regenerativní medicína, buněčná terapie a tkáňové inženýrství. Z historie regenerativní medicíny, buněčné terapie a tkáňového inženýrství. Rozbor principů, na kterých stojí tkáňové inženýrství a buněčná terapie, jejich současné možnosti a příklady praktické aplikace. Nezbytné mezioborové interakce biologických a technických disciplín. Přehled základních oborů, které umožňují existenci tkáňového inženýrství a buněčné terapie. Současné i předpokládané výstupy medicíny. Co všechno je třeba udělat, aby se z myšlenky stal výrobek právě pro medicínu.
T
E-learningový materiál pro výuku projektového řízení v technických oborech Materiál byl vytvořen jako pomůcka a inspirace pro pedagogy technických předmětů a projektového řízení, kteří jeho pomocí mohou vést a zatraktivnit výuku.
T
E-learningový materiál upravený pro žáky se SVP-Projektové řízení v technických oborech Materiál byl vytvořen jako pomůcka a inspirace pro pedagogy technických předmětů a projektového řízení, kteří jeho pomocí mohou vést a zatraktivnit výuku. Materiál je upraven pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
T
E-learningový modul Klempíř E-learningový modul Klempíř pro žáky SŠ v JMK je umístěn centrálně na www.podnouvoustrechou.cz. E-learningové materiály jsou rozděleny pro jednotlivé ročníky, tj. pro 1, až 3. ročník. Kurz pro 1. ročník obsahuje 23 slidů, pro 2. ročník 26 slidů a pro 3. ročník 7 slidů. E-learningový modul obsahuje inovativní materiály, které vycházejí ze současných technických poznatků. Modul obsahuje informace o nových technologiích ohýbání plechů, posktyuje informace o nejnovějších strojích používaných v klempířské praxi.
T
E-learningový modul Pokrývač E-learningový modul Pokrývač pro žáky SŠ v JMK je umístěn centrálně na www.podjednoustrechou.cz. E-learningové kurzy obsahují pro 1. ročník 21 slidů, pro 2. ročník 25 slidů a pro 3. ročník 28 slidů. E-learningový modul Klempíř obsahuje inovativní materiály, které vycházejí ze současných technických poznatků, a to včetně nových informací o strojním zařízení využívaném pro pokrývačské práce.
T
Energetické hodnocení budov Jedná se o studijní opory pro studenty předmětu Energetické hodnocení budov. Studenti se seznámí s následujícími tématy: Metody energetického hodnocení budov, legislativní požadavky. Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro energetické audity. Metodika energetického auditu a průkazů energetické náročnosti budov. Energetické vyhodnocení provozu systémů vytápění a větrání, systémů pro přípravu a distribuci teplé užitkové vody, systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů, systémů chlazení, technologického zařízení a ostatních spotřebičů energie. Návrh energeticky úsporných opatření. Ekonomické výpočty ziskovosti variant úsporných opatření. Softwarové aplikace pro energetické a ekonomické výpočty, numerické simulace. Energetický management. Systémy řízení provozu a údržby soustav technických zařízení budov.
T
Experimentální metody měření Jedná se o studijní opory pro předmět Experimentální metody měření. V předmětu jsou probírána následující témata: Základy měření veličin v technických zařízeních budov (TZB). Měřicí přístroje a ústředny pro sběr dat. Metody měření a volba snímačů. Zpracování a vyhodnocení naměřených dat. Praktické využití výsledků měření při přípravě, realizaci a provozu budov. Seznámení s přístrojovým vybavením ústavu TZB. Příprava a realizace experimentálních úloh v laboratoři TZB. Praktická měření základních veličin při proudění látek a přenosu tepla v systémech TZB. Ověřování hydraulického a tepelného chování vybraných zařízení. Monitorování a hodnocení stavu prostředí v budovách.
T
Fyzika, základ pokroku, světlo budoucnosti! Tento výukový modul MTV9 Fyzika, základ pokroku, světlo budoucnosti! vytvořený v rámci aktivity K4 představuje nástroj pro vzdělávání cílové skupiny (zájemci o vědu) ve specifickém tématu v rámci technických věd. Modul popularizační formou seznamuje potenciální zájemce o vědecko-výzkumnou práci s vědeckým přístupem (schopností odhalovat skryté příčiny dějů, rozpoznávat falešnou analogii). Výukový modul je tvořený unikátním textem zabývajícím se např. historií fyziky, změnami v přístupu vědy, zvláště fyziky, protofyzikou a hranicemi poznání, moderní fyzikou aj. Výukový modul Fyzika, základ pokroku, světlo budoucnosti! má rozsah 146 stran.
T
Fyzikální hrátky Jedná se o soubor šesti lekcí vytvořených speciálně pro žáky pátých tříd základních škol. Přestože jsme cyklus hrátek označili přívlastkem fyzikální, lekce si kladou za cíl zaujmout žáky nejen fyzikou, ale napříč všemi přírodními i technickými obory.
T
Metodika, manuál, příručka Publikace je zpracována jako metodický inspiromat, a je určena pedagogům z širšího spektra oborů. Skládá se ze tří částí zaměřených na zvýšení atraktivnosti oborů vzdělání informační technologie, hutnictví a strojírenství pro žáky středních odborných škol: 1. část je určena pro žáky prvních až čtvrtých ročníků oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie obsahuje prezentaci Bezdrátové sítě a materiál určený pro interaktivní tabuli Aktivní a pasivní propojovací prvky; 2. část je určena pro žáky prvního ročníku oboru vzdělání 21-52-H/01, Hutník obsahuje prezentaci Tavba železa ve vysoké peci; 3. část je určena pro žáky skupiny oborů 23 strojírenství obsahuje materiál pro interaktivní tabuli Pilování rovinných ploch, který je určen pro žáky prvních ročníků technických oborů, dále materiál pro interaktivní tabuli Ostatní nekovové materiály žáky druhého ročníku 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a prezentaci Výkresy pro žáky prvních až čtvrtých ročníků stejného oboru vzdělání.
T
Instruktážní video PROJEKTU šIKULA disk č. 1 Instruktážní video pro využití specifických pomůcek/metod v polytechnické výuce v MŠ, na jehož obsahu se rovněž budou podílet lektoři, metodici i učitelé zapojení do projektu. Video zachycuje průběh zrealizovaných polytechnických seminářů pro MŠ a jeho zhlédnutí umožňuje aplikaci polytechnických činností ve výuce v MŠ.
T
Instruktážní video PROJEKTU šIKULA disk č. 2 Instruktážní video pro využití specifických pomůcek/metod v polytechnické výuce v MŠ, na jehož obsahu se rovněž budou podílet lektoři, metodici i učitelé zapojení do projektu. Video zachycuje průběh zrealizovaných polytechnických seminářů pro MŠ a jeho zhlédnutí umožňuje aplikaci polytechnických činností ve výuce v MŠ.
T
Jaderné elektrárny Jaderná elektrárna slouží k přeměně vazebné energie atomů na energii elektrickou. Energii je možné získat: fúzí lehkých jader atomů/ štěpením těžkých jader atomů. Jednotka uvolněné energie je elektronvolt (značka eV). Jeden elektronvolt odpovídá kinetické energii, kterou získá elektron urychlený ve vakuu napětím jednoho voltu. Používá se běžně k měření malých množství energie zejména v částicové fyzice, fyzikální chemii apod. Je to jednotka technicky výhodná vzhledem k běžným metodám měření energie částic.
T
Jak se stát výzkumníkem Studijní opora k výukovému modulu "K4/M01 Jak se stát výzkumníkem" představuje nástroj pro vzdělávání cílové skupiny (zájemci o vědu) ve specifickém tématu v rámci přírodních a technických věd. Tento modul popularizační formou seznamuje potencionální zájemce o vědecko-výzkumnou práci s vědeckým přístupem (schopností odhalovat skryté příčiny dějů, rozpoznávat falešnou analogii). Dále motivační formou ukazuje práci domácích i zahraničních výzkumníků v terénu i v laboratořích. Výukový modul je tvořen unikátním textem obsahujícím: 1. Učební texty pro popularizátory vědy 2. Pracovní aktivity pro studenty a žáky (min. 5 aktivit pro SŠ, 3 aktivity pro ZŠ 2. st., 1 aktivita pro ZŠ 1 .st.) kde jsou popsány vědecké/ badatelské aktivity (v laboratoři či terénu), pracovní listy, návody na experimenty a měření, dvě strany odborného anglického textu 3. Metodickou příručku. Studijní opora má rozsah 102 stran.
T
Jednoduché a hnané stroje, pneumatické systémy, obnovitelná energie Metodický materiál je zpracován pro stavebnice jednoduchých a hnaných strojů doplněný o sestavu pro pneumatické systémy a obnovitelnou energii. Aktivity se zaměřují především na žáky čtvrtých a pátých tříd, kde si žáci při konstrukcích ověří a prohloubí znalosti a principy o jednoduchých mechanizmech a elektrických řízení, pneumatických systémů a obnovitelných zdrojů energie. Úlohy řeší žáci v hodinách pracovních činností a přírodovědy. Souprava 9686 obsahuje technické díly, instruktážní brožury s modely různých strojů (jednoduchých a hnaných, pneumatických, strojů pro obnovitelnou energii), je doplněna o dílčí elektrické komponenty (např. XL motor, E-motor, bateriový box, box s nabíjecí baterií, aj.). Stavebnice pro jednoduché a hnané stroje je dále rozšířena o soupravu pneumatických systémů (souprava 9641) a obnovitelné energie (souprava 9688). Tyto soupravy jsou doporučeny žákům starším 8 let. Aktivity jsou doplněny o 10 žákovských karet s náměty činností, kdy na každé aktivitě pracují 2 žáci, kteří o úkolu přemýšlejí, diskutují, pracují v týmu a vyvozují závěry, rozvíjí tedy kompetence komunikační, sociální, pracovní, kompetence k učení a řešení problémů. Žáci zábavnou formou praktických činností získávají vztah k technickým oborům, rozvíjí logiku a orientují také směr svého vzdělávání.
T
Kapitoly z černého umění: Přehled grafických technik a některých průmyslových technologií tisku Studijní text představuje médium grafiky jako obor s mnohaletou kontinuitou vynalézání, a následně ustálenou tradicí používání některých postupů tisku. Ty v dané době svědčily o technických možnostech společnosti, a především o trvalé potřebě rozmnožit obraz či text – v knihách, volných listech nebo novinách. Přinesly obraz do intimity divákova příbytku, nebo naopak umožnily rozvoj plakátové tvorby a obecné informovanosti. Neumíme si bez nich představit rozvoj oborů jako např. kartografie, stejně jako knihy bez ilustrací nebo pohlednice zaslané z cest. Text pojednává o tiskových procedurách a technologiích, z nichž některé si ponechaly půvab až do současnosti, zatímco jiné upadly do zapomnění nebo byly – zejména v průmyslovém prostředí – brzy překonané. I když se pak staly „jen“ historickou kuriozitou, oceňujeme na nich vynálezecké úsilí těch, kdo dosud známé techniky a technologie přivedli k vyšší kvalitě nebo efektivitě, nebo v případě jejich uměleckého využití se jich „zmocnili“ ve prospěch svrchovaného výrazu. Studijní materiál ocení studenti výtvarné tvorby, učitelství výtvarné výchovy a všichni zájemci o grafiku. Publikace byla využita pro inovace předmětů Grafika, Kresba (Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání), Kresba a grafika 1–2 (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ), Kresba a grafika 1–2 (Učitelství pro mateřské školy), Kresba a grafika 1–2 (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika).
T
Konstrukce přístrojů II. Pro konstrukční práci v oblasti jemné mechaniky, optiky a optoelektroniky platí jistá obecná pravidla, která jsou totožná či velmi podobná, jako pravidla pro konstrukční činnost v jiných oborech či oblastech. Každý nový přístroj nevzniká odtrženě od svého okolí, nýbrž na ně bezprostředně reaguje a svým způsobem navazuje na uspokojování jistých potřeb, které vznikají nezávisle na tomto přístroji – přístroj je tedy určitou odezvou na tuto potřebu, kterou podle svých kvalit více či méně uspokojuje. .Jinak bude vypadat konstrukce stabilního přístroje pro občasné použití v laboratorním klimatizovaném prostředí, než přístroj přenosný, s jehož častým použitím se počítá v klimaticky náročných terénních podmínkách. Je třeba dbát též na estetickou a designérskou úroveň, která souvisí s technickými a technologickými možnosti výrobce. Konstrukce přístrojů musí respektovat jistou modulárnost z hlediska výroby, montáže, vyměnitelnosti a opravitelnosti jednotlivých podskupin či dílců. Zásadní vliv na konstrukci jakéhokoliv přístroje má budoucí sériovost výroby.
T
Konstruování "Předkládané skriptum se zabývá problematikou technické dokumentace a přesnosti výroby. Publikace je určena pro výuku v konstrukčních předmětech technických fakult. Může se stát i vhodnou pomůckou konstruktérů i pracovníků ve strojírenství. Obrázky jsou použity z literaturních zdrojů. Učební texty vznikly na základě dlouhodobé praxe v oblasti strojírenské výroby a problematiky a tvorby výrobní technické dokumentace. Učební texty jsou cíleně určeny pro předměty Konstruování 1 a Konstruování 2 pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu B2301 Konstrukce strojů a zařízení."
T
Lis na rostlinky Didaktická pomůcka vzdělávacího programu Venkovní učebna - využití školní zahrady pro rozvoj polytechnických dovedností
T
Malý dráteník Didaktická pomůcka vzdělávacího programu OHEŇ - Podpora rozvoje technického myšlení, práce s technickým materiálem
T
Matematické modelování ve vodním hospodářství Jedná se o studijní opory (učební text, text do cvičení, přednášky) pro předmět Matematické modelování ve vodním hospodářství. Studenti se seznámí s následujícími oblastmi: Obecné zásady tvorby matematických modelů. Matematické modelování a numerické simulace proudění. Modelování proudění vody v objektech vodohospodářských staveb (bezpečnostní přelivy). Modelování proudění vody v síti vodních toků a inundačním území (obtékání mostní konstrukce). Modelování proudění vody ve stokových a vodovodních sítích. Modelování proudění podzemní vody (stanovení vztlakové síly). Modelování jakosti vody v síti vodních toků a stokových sítích. Modelování napjatosti a přetvoření hydrotechnických staveb. Modelování VH soustav. Optimalizační úlohy.
T
Metodická příručka Elektrotechnika V rámci projektu byla vytvořena metodika výuky elektrotechnických předmětů v rozsahu 37 stran.
T
Metodická příručka pro výuku pracovních činností na ZŠ Metodická příručka pro výuku pracovních činností na ZŠ tvoří soubor 30 metodických listů popisujících postupy při různých pracovních činnostech a výrobě drobných předmětů.Metodické listy, které jsou v příručce obsaženy, byly zpracovány učiteli základních škol Kraje Vysočina v rámci klíčové aktivity 03. Samotná příručka pak byla zpracována v elektronické podobě na nosiči CD v počtu 50 kusů a dále v tištěné podobě v počtu 10 kusů.
T
Metodik ICT Skripta jsou pokusem o určitou systematizaci témat, na které lze narazit v oblasti implementace moderních informačních technologií do škol. Ve dvanácti kapitolách se čtenář postupně seznámí s oblastmi jak legislativními či organizačními, tak také pedagogickými nebo technickými aspekty práce metodika či koordinátora ICT.
T
Metodika provozu středisek praxe MSEK pro Střední školu elektrotechnickou a energetickou, Sokolnice Metodika je určena všem středním odborným školám, které se zapojí do přípravy a realizace programů zaměřených na zkvalitnění praktického vyučování elektrotechnických oborů. Metodika si klade za cíl usnadnit středním odborným školám přípravu a organizaci a poskytnout návod na realizaci podobného projektu. Metodika shrnuje základní fakta a poznatky z realizace projektu a vychází ze zkušeností získaných při dnech praxe a praktických dnech praxe na daných školách zapojených v projektu.
T
Metodika provozu středisek praxe MSEK pro Střední školu elektrotechnickou, Ostrava Metodika je určena všem středním odborným školám, které se zapojí do přípravy a realizace programů zaměřených na zkvalitnění praktického vyučování elektrotechnických oborů. Metodika si klade za cíl usnadnit středním odborným školám přípravu a organizaci a poskytnout návod na realizaci podobného projektu. Metodika shrnuje základní fakta a poznatky z realizace projektu a vychází ze zkušeností získaných při dnech praxe a praktických dnech praxe na daných školách zapojených v projektu.
T
Metodika spolupráce Jedná se o metodiku konkrétní spolupráce UJEP se střední školou zapojenou do projektu v roli partnera, která je zaměřena na vzdělávání a badatelsky orientovanou výuku v oblasti přírodních či technických věd. Uvozující část metodiky tvoří analýza projektů OP VK podobného tematického zaměření realizovaného partnerskou školou cílená na klíčové aktivity a výstupy projektu. Metodika dále popisuje návrhy na sladění/propojení oborově relevantních projektových výstupů s výstupy projektů univerzity a uvádí případové studie s reflexí z pilotního ověření.
T
Metodika spolupráce mezi UJEP a Gymnáziem Kadaň Jedná se o metodiku konkrétní spolupráce UJEP se střední školou zapojenou do projektu v roli partnera, která je zaměřena na vzdělávání a badatelsky orientovanou výuku v oblasti přírodních či technických věd. Uvozující část metodiky tvoří analýza projektů OP VK podobného tematického zaměření realizovaného partnerskou školou cílená na klíčové aktivity a výstupy projektu. Metodika dále popisuje návrhy na sladění/propojení oborově relevantních projektových výstupů s výstupy projektů univerzity a uvádí případové studie s reflexí z pilotního ověření.
T
Metodologie výuky, vzdělávání, pedagogika v přírodovědných a technických vědách a její aktuální trendy V úvodu se tento studijní meteriál zaměřuje na detailní vymezení cílových skupin, kterými jsou žáci ZŠ a SŠ. Dále se věnuje VARK modelu podle smyslových preferencí a různým učebním stylům a podmínkám k učení.
T
Mikropočítače Didaktický materiál pro kurz Mikropočítače je zpracován dle zásad badatelsky orientované výuky (BOV). Cílem kurzů je ukázat dětem mnoho kreativních možnosti stavby modelů a nenásilnou formou tak děti seznámit s dnešním technickým světem, kde jsou počítače a mikropočítače v různých formách přítomni všude. Díky jednoduchým konstrukcím, které si děti sami poskládají a zapojí, to bude zajímavá exkurze do světa techniky a programování. Na kurzech zaměřených pro děti ze 1-3 tříd se bude pracovat s programovatelnými stavebnicemi RoboKids (ty kromě stavebních dílů navíc obsahují elektronické komponenty, jako např. senzory, motorky, spínače, světla a mnoho dalšího). Díky modulu pro čtení kartiček s čárovým kódem budou děti schopni svým zařízením vnuknout základní povely pro pohyb, či zvukové a světelné efekty. Kurzy určené pro děti ze 4-6 tříd jsou zaměřeny na seznámení se s elektronikou založenou na mikroprocesorech. Zde se pracuje s programovatelnými stavebnicemi RoboKit 3, tyto stavebnice jsou charakteristické svou kvalitou a bohatým vybavením jak mechanických tak elektronických dílů jako například servopohony, DC motory, mikroprocesorová řídící jednotka, čidlo zvuku, infračidlo přiblížení, tlačítka a mnoho dalších stavebních prvků. Dětem se nabízí možnost sestavení 32 - 36 funkčních modelů či experimentů dle zadání, pro které si sami vytvoří jednoduchý program, díky kterému pak mohou svůj „výtvor“ jednoduše naprogramovat. Systém programování je stejný jako základy kteréhokoli jiného programování, je velmi přehledný a tím slouží jako skvělá učební pomůcka pro mladé konstruktéry a programátory v této věkové kategorii. Děti si tak hravou formou procvičí nejen motoriku, ale především technickou představivost, naučí se základy elektrotechniky, algoritmizace a programování.
T
Modely hydraulických pohonů Výzkum v technických vědách se opírá o základní metody získávání poznatků. Mezi ně patří experiment a induktivní zobecňování jeho výsledků, ale také dedukce dalších závěrů vyplývajících z teoreticky formulovaných zákonitostí. Jestliže výsledkem prací s modelem a simulací je zobrazení děje v čase, můžeme nabýt dojmu, že pozorujeme experiment s objektem. Jistě je tu řada překážek, jež tvorbě modelu a zpřesňování stojí v cestě. Formulace modelu a návrh parametrů předpokládá jistá zjednodušení, přesto soustava relací i výsledky by měly odpovídat chování objektu. Průvodním dějem je akumulace a disipace energie. Zohlednění průvodních jevů v modelu nebývá jednoduché, a proto se akumulačním a disipativním jevům (a jejich účinkům) tvůrci modelů často vyhýbají.
T
Modul pracovní činnosti Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji". Jedná se o souhrn modulů pracovních činností technickýc oborů (elektrikář,...) z jednotlivých partnerských škol.
T
Monitoring vývoje zájmu žáků ZŠ o technické vzdělávání a o práci v technických profesích Jedná se o souhrnný analyticko – metodický dokument, který analyzuje a monitoruje současný vývoj a směry zájmu žáků o studium technických oborů. Hodnocení bylo provedeno na základě dotazníkového šetření 11 ZŠ okresu Blansko. Celkem bylo osloveno během celého řešení KA projektu 1144 žáků ZŠ v období od roku 2012 do roku 2015. Jednalo se o žáky 7., 8., 9.. tříd. Tito žáci odpovídali průběžně na stanované otázky a dle souhrnu byl zpracován analyticko – metodický dokument, který bude sloužit v následném období pro budoucí rozvojové směry SŠ TEGA Blansko.
T
Motivační soutěžní program pro žáky ZŠ Produkt řeší motivační program pro žáky 7., 8. a 9. tříd ZŠ, podporuje studium technických oborů, a to elektrotechnických a strojírenských. V materiálu jsou uvedeny jednotlivé soutěžní oblasti, uvedeny ukázky jednotlivých prací včetně teoretického a praktického hodnocení.
T
Nové technologie v praxi - 3D tiskárny Tento výukový modul MTV11 Nové technologie v praxi - 3D tiskárny vytvořený v rámci aktivity K4 představuje nástroj pro vzdělávání cílové skupiny (zájemci o vědu) ve specifickém tématu v rámci technických věd. Modul popularizační formou seznamuje potenciální zájemce o vědecko-výzkumnou práci s vědeckým přístupem (schopností odhalovat skryté příčiny dějů, rozpoznávat falešnou analogii). Výukový modul je tvořený unikátním textem přibližujícím cílové skupině dnešní moderní technologie, které se využívají v celé řadě oblastí. V rámci projektu byla pořízena 3D tiskárna a vytvořen tento modul pro účely seznámení studentů s moderním způsobem tvorby a výroby 3D modelů. Výukový modul rozvíjí prostorovou představivost a technické myšlení účastníků v součinnosti s osvojením si moderních prostředků návrhů a výroby modelů pomocí ICT techniky. Výukový modul je směřován na získání praktických kompetencí v obsluze a programování 3D tiskárny, volbě materiálu a výrobě modelu 3D tiskem. Výukový modul Nové technologie v praxi 3D tiskárny má rozsah 77 stran.
T
Perspektiva technického vzdělávání Informační materiál pro výchovné poradce spolupracujících ZŠ. Informace o oborech: Programátor CNC strojů, Nástrojař moderních technologií, Technik automatizace a elektroniky, Elektromechanik, Elektrikář - silnoproud.
T
Podnikání ve vědě a technice Studijní opora k výukovému modulu "K4/M02 Podnikání ve vědě a technice" představuje nástroj pro vzdělávání cílové skupiny (zájemci o vědu) ve specifickém tématu v rámci přírodních a technických věd. Tento modul popularizační formou seznamuje potencionální zájemce o vědecko-výzkumnou práci s vědeckým přístupem, vysvětluje pojmy jako podnikavost, nacházení příležitostí a jak lze tyto jevy objevovat. Část textu je věnována otázkám, např. jak se uživit vědou a výzkumem, jak začít podnikat v přírodovědných a technických oborech. Dále motivační formou ukazuje práci domácích i zahraničních výzkumníků v terénu i v laboratořích. Výukový modul je tvořen unikátním textem obsahujícím 1. Učební texty pro popularizátory vědy.
T
Polytechnické vzdělávání v MŠ - metodika Jedná se o metodické materiály vztahující se k rozvoji polytechnického vzdělávání v mateřských školách: Metodika polytechnického vzdělávání v MŠ byla vytvořena jako podpůrný vzdělávací materiál ke kurzům z oblasti profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti podpory polytechnického vzdělávání. Podpůrné vzdělávací metodické materiály byly zpracovány za účelem rozvoje polytech. vzdělávání v MŠ, dále jako podpůrný materiál ped. diagnostiky a integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Soubor námětů byl zpracovaný s akcentem na polytechnické předškolní vzdělávání, a to v podobě průřezových témat a za propojení 15 výchovných oblastí. Tvorba didaktických pomůcek se zaměřením na rozvoj polytechnických dovedností pro děti předškolního věku je soubor didaktických pomůcek se zaměřením na rozvoj polytechnických dovedností pro děti předškolního věku. Podpůrné vzdělávací metodické materiály - prezentace - jde o soubor 15 prezentací v rámci DVPP z oblasti polytechnického vzdělávání, v souvislosti s tím vzniklo i 15 krátkých vzdělávacích videí a sada pracovních listů. Polytechnická výchova v mateřských školách a její testování- tato příručka je určena pedagogickým pracovníkům, kteří se zabývají problematikou polytechnického vzdělávání v mateřských školách. Má poskytnout základní informace o možnostech polytechnické výchovy před zahájením školní docházky.
T
Postupy výuky přírodovědných a technických předmětů s využitím výsledků projektu VĚŽ 1.Vlivy na výuku především přírodovědných a technických předmětů na středních školách v Ústeckém a Karlovarském kraji a principy jejich zlepšení na základě empirického výzkumu studentů středních škol.                                    2. Postupy a přístupy k dobrému učení – využité a vycházející z projektu „VĚŽ“
T
Použití dotykového zařízení v ekonomických, technických i specializačních oborech na základních a středních školách Tento studijní materiál je určen pro studující vzdělávacího programu s názvem "Použití dotykového zařízení v ekonomických,technických i specializačních oborech na základních a středních školách", který je realizován v rámci projektu "Moderní učitel". Cílem publikace je získat základní přehled o nejužívanějších aplikacích využitelných při výuce v předmětech typu ekonomie, ekonomika, účetnictví, informační a komunikační technologie, elektrotechnika, elektronika, stavebnictví, design a další příbuzné obory.
T
prezentace inovovaných přednášek a cvičení zaměřených na metody systematické kreativity a TRIZ přednášky jsou zaměřeny na metody systematické kreativity a TRIZ
T
Proč? Proč? Proč? aneb odpovědi na otázky kolem nás. Technické vědy pro střední školy. Jedná se o elektronickou didaktickou publikaci určenou podpoře výuky technických věd na základních školách. Publikace je určena všem žákům, kteří rádi hledají a nacházejí odpovědi na otázky, které jsou všude kolem nás.
T
Přístrojová a měřící technika Didaktický materiál, zpracovaný dle zásad badatelsky orientované výuky (BOV) pro kurz Přístrojová a měřící technika se zabývá jednak základy elektrotechniky, jednak měřicí a přístrojovou technikou. V teoretických základech elektrotechniky jsou probrány základní pojmy, jako jsou základní veličiny a jednotky (napětí, proud, výkon, odpor, kapacita, indukčnost), základní zákony (Ohmův zákon, řazení odporů, výpočet impedancí, ...). Pro praktické užití jsou probrány vlastnosti elektrotechnických součástek (rezistory, kondenzátory, cívky, diody, tranzistory, integrované obvody) a také návrh elektrotechnických schémat včetně realizace plošných spojů. V hlavní části zabývající se měřicí a přístrojovou technikou jsou rozebrány principy měření napětí, proudu, odporu, výkonu, kmitočtu a dalších veličin a zejména je kladen důraz na praktické použití měřicích přístrojů, jako jsou multimetry, osciloskopy, měřiče impedancí a magnetických polí. Absolvent kurzu by měl být schopen rozumět základním elektrotechnickým pojmům a měl by ovládat patřičnou přístrojovou techniku.
T
Robotika na 2. stupni ZŠ - Metodická příručka pro výuku informatiky a technických činností Tato metodická příručka má sloužit jako pomoc pro učitele, kteří mají žáky naučit pracovat se stavebnicemi LEGO® MINDSTORMS® Education a softwarem LEGO® MINDSTORMS® Education NXT. V rámci předmětu Informatika nebo Technické činnosti na 2. stupni může být téma Robotika, kde se žáci seznámí se stavebnicemi LEGO® MINDSTORMS® Education a naučí se jednoduché programování, díky kterému roboty „oživí“, a také rozvoji algoritmického myšlení obecně. Metodická příručka je rozdělena do čtyř částí. První část obsahuje rozvržení tématu Robotiky do jednotlivých vyučovacích bloků, které jsou chronologicky řazené. Ve druhé části jsou zadání úkolů pro žáky, seřazená podle obtížnosti (od jednoduchých po náročnější). Ve třetí části metodické příručky jsou řešení těchto úkolů. Ve čtvrté části je příloha, kde jsou uvedeny podklady pro žákovské karty. Ty je vhodné zalaminovat.
T
Rozšířená podpora volby povolání Žáci se seznámí s možnostmi, které absolventi ZŠ mají. Uvědomí si , jaké jsou možnosti dalšího studia, zaměstnání, seznámí se s obory, které jsou v současné době u zaměstnavatelů požadovány. Získají poznatky o faktorech, které ovlivňují jejich volbu profesní dráhy. Seznámí se s pojmy řemeslo a technický obor, zamyslí se nad současnou podobou řemesel a technických oborů, seznamují se s řemesly, která mají v současné době největší uplatnění na trhu práce.
T
Sborník z konference PŘÍTECH "Jednou z nejvýznamnějších aktivit projektu VĚŽ byla klíčová aktivita KA5. Cílem této aktivity bylo hledat nové talenty v oblasti přírodovědných a technických oborů prostřednictvím soutěže projektů žáků a studentů, a to ve dvou kategoriích: žáci základních škol a žáci a studenti středních a vyšších odborných škol. Soutěž pro mladé technické a přírodovědné talenty vyvrcholila konferencí s představením vítězných projektů a předáním cen.V úvodní části konference vystoupila s velmi zajímavým a obsáhlým příspěvkem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c. Ve své přednášce prezentovala současný stav poznání v oblasti energetiky a zabývala se provozem a bezpečností jaderných elektráren a řešením dostupnosti energií pro lidstvo. Velmi zajímavá přednáška vyvolala řadu dotazů a reakcí z řad zúčastněných studentů. Hlavní část konference vyplnili žáci a studenti s představením svých projektů. Pět projektů bylo prezentováno ústně, ostatní jako postery. Všechny projekty byly bezesporu zajímavé a svědčily o tom, že se soutěže zúčastnili velmi nadaní žáci a studenti. Jejich projekty lze označit nejen za nápadité a velmi zajímavé, ale řada z nich byla dovedena do stádia, které by nemělo daleko k realizačnímu výstupu. Kromě toho většina žáků a studentů, kteří projekty představovali, připravila téměř profesionální prezentace."
T
Specializovaný projekt I Jedná se o studijní opory (videonávod ke cvičení, prezentace) pro předmět Specializovaný projekt I. Předmět aplikuje získané znalostí z disciplín technických zařízení budov na zadaný typ objektu. Provádí se analýza problematiky, probírají se stávající publikovaná řešení v odborné literatuře, realizovaná řešení, zákonné předpisy, normy. Pracuje se s elektronickými katalogy s využitím výpočetní techniky. Na závěr jsou prezentovány varianty řešení, výběr optimálního řešení a jeho koncepční zpracování.
T
Stavba měst a městské stavitelství Tento výukový modul MTV1 Stavba měst a městské stavitelství vytvořený v rámci aktivity K4 představuje nástroj pro vzdělávání cílové skupiny (zájemci o vědu) ve specifickém tématu v rámci technických věd. Modul popularizační formou seznamuje potenciální zájemce o vědecko-výzkumnou práci s vědeckým přístupem (schopností odhalovat skryté příčiny dějů, rozpoznávat falešnou analogii). Výukový modul je tvořený unikátním textem obsahujícím např. základní témata týkající se městského stavitelství, soudobý obraz měst, aktuální problémy rozvoje města, regeneraci měst, funkce měst aj. Výukový modul MTV1 Stavba města a městské stavitelství má rozsah 120 stran.
T
Technický kroužek - fyzika soubor metodických listů ZŠ Zbůch Metodické listy vypracované pro použití v technickém kroužku. Obsahem je: Raketové konstruktérství I, Raketové konstruktérství II, Fyzika obráběcích strojů I, Fyzika obráběcích strojů II.
T
Technický kroužek - soubor metodických listů ZŠ Dobřany Metodické listy vypracované pro použití v technickém kroužku.
T
Technický kroužek - soubor metodických listů ZŠ Letiny Metodické listy vypracované pro použití v technickém kroužku.
T
Technika pro arboristy Vysokoškolská skripta Technika pro arboristy se zabývají lesní mechanizací, řezem stromů, fyzikálními principy a teorií řezu, řeznými nástroji, dřevorubeckým nářadím, traktory, tahači, dozery nakladači a rypadly, malými stroji pro pěstování sadebního materiálu, malou mechanizací, přesazovači, postřikovači, rosiči, řetězovými pilami, rizikovým kácením, technickými normami v arboristice.
T
Termomechanika Jedná se o studijní opory pro předmět Termomechanika. Podstatou oborů technických zařízení budov (TZB) je přenos tepla a látek, který probíhá za nestacionárních okrajových podmínek. Aktuální řešení problematiky vychází z fyzikálních vlastností látek formujících elementární přenosové děje. Předmět seznamuje studenty s následujícími oblastmi: Teplonosné látky a jejich stavy související s přenosem tepla. Tepelné procesy, jejich dynamika a aplikace v TZB. Stacionární a nestacionární vedení tepla, analytická a numerická řešení. Přestup tepla při volné a nucené konvekcí teplonosných látek. Výměna tepla při skupenských změnách teplonosných látek. Přenos tepla radiací. Základy výměníků tepla pro TZB. Speciální problémy při přenosu tepla v TZB.
T
Učební texty pro odborný předmět Automatizace Automatizace 1 pro 3. ročník studijního oboru mechanik elektrotechnik. Při připomínkování partner neshledal žádné závady, proto byl text následně aplikován ve výuce. Ověření bylo úspěšné, a proto byl žákům zpřístupněn na školních webových stránkách jak v textové podobě, tak formou e-learningu. K tomuto učebnímu textu byl dále vytvořen soubor testových otázek, který je také žákům přístupný na e-learningovém portálu. Automatizace 2 pro 4. ročník studijního oboru mechanik elektrotechnik. Při připomínkování partner neshledal žádné závady, proto byl text následně aplikován ve výuce. Ověření bylo úspěšné, a proto byl žákům zpřístupněn na školních webových stránkách jak v textové podobě, tak formou e-learningu. K tomuto učebnímu textu byl dále vytvořen soubor testových otázek, který je také žákům přístupný na e-learningovém portálu. Automatizace pro 3. ročník učebního oboru elektrikář rozšiřuje učivo předešlých elektrotechnických předmětů a zvyšuje odborné poznatky žáků v dané oblasti. Partner při připomínkování shledal několik nezávažných závad, po jejichž odstranění lze učební text použít ve výuce. Nedostatky byly okamžitě autorem textu odstraněny a text byl následně úspěšně aplikován při výuce. K tomuto učebnímu textu byl dále vytvořen soubor testových otázek, který je také žákům přístupný na e-learningovém portálu.
T
Úlohy inteligentní a komfortní elektroinstalace pro 3. ročník V publikaci je uvedeno 10 řešených úloh z problematiky inteligentních a komfortních elektroinstalací. Publikace se zaměřuje na zapojení, programování a oživení jednoduchých úloh v programu FoxTool. Každá úloha obsahuje řešení, které by mělo vést žáka k úspěšnému vyřešení daného zadání. Na konci každé úlohy je uvedena kontrolní úloha pro žáka, kterou by měl být schopen samostatně vyřešit. Publikace předpokládá základní znalosti v oblasti zapojování elektrotechnických zařízení.
T
Video s propadgací technických povolání Video s propagací technických povolání.
T
Výuka v terénu Jedná se o studijní oporu pro předmět Výuka v terénu. Předmět se orientuje na praktické návyky pro předprojektovou přípravu a technický průzkum (pasportizace) vodohospodářské infrastruktury. Kombinuje geodetická měření s rekognoskací a následným průzkumem vodohospodářských sítí, vodovodních, kanalizačních, plynovodních nebo teplovodních, a se sběrem dat sloužících jako východisko pro stanovení návrhových parametrů sítí, zaměření a vytyčení hlavních prvků společných zařízení v povodí s ohledem na protierozní ochranu povodí a pozemkové úpravy. Snahou je lokálně cílit průzkumy tak, aby plnily i reálné požadavky obcí, městysů, projekčních i stavebních firem případně sloužily jako podklad k dalším vědecko technickým pracím ústavu, resp. jako rozsáhlý podklad pro diplomové a disertační práce v rámci ústavů. Geodetická měření jsou v rámci výuky terénu v krajinném inženýrství propojena s potenciálními revitalizacemi poškozeného území, řeší často zaměření projevů vodní eroze na zemědělských pozemcích, apod. Výstupem z výuky je kolektivně vypracovaný elaborát, výkresová dokumentace, protokoly z terénního nebo laboratorního měření, studie nebo projektová dokumentace.
T
Výukový materiál Realizovány odborné kurzy se zaměřením na získání odborných informací o technickém oboru, možnost vyzkoušet si práci se dřevem. Vznikl výukový materiál, který bude sloužit pro výuku technických postupů a stane se součástí propagace dřevařských oborů.
T
Základy logického řízení Didaktický materiál Základy logického řízení slouží jako pomůcka pro výuku problematiky logického řízení v kurzech akademické přípravy na Technické univerzitě v Liberci. Kurzy jsou určeny pro žáky posledních dvou ročníků středních průmyslových škol a gymnázií, příp. pro studenty technicky zaměřených VOŠ, zejména strojních a elektro. Seznamuje s pojmem a vymezením logického řízení a řízením pomocí programovatelných automatů. Na konkrétních příkladech rozebírá úlohy kombinačního a sekvenčního řízení. Dále je úvodem do problematiky automatizace budov. V přiložených pracovních listech jsou připraveny jednoduché úlohy, jejichž řešením účastník kurzu získá základní dovednosti, potřebné pro další práci s řídicími systémy. Materiál je zpracován dle zásad badatelsky orientované výuky (BOV).
T
Dokumenty Ústeckého kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol a vyšší odborné školy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje na období 2012 - 2016. Úvodní část uvedeného Dlouhodobého záměru (DZ ÚK) se zabývá plněním úkolů DZ pro předcházející období (2008-2010). Konstatuje, že „Dlouhodobé cíle jsou realizovány postupně, v souladu s prioritami a finančními možnostmi kraje“. Úspěšně je realizován proces integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základních škol běžného typu. Podpora a zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním je realizována tak, aby především vyhovovala potřebám škol a žáků a využívá rozvojový program MŠMT, z něhož je možné získat finanční podporu pro asistenty pedagogů. Podpořeno bylo otevření přípravných tříd. Modernizace stávající sítě základních škol praktických a speciálních probíhá postupně rovněž tak, aby v souladu s platnými předpisy vyhovovala potřebám vzdělávání jejich žáků. Předpokládá se, že společně s vedením těchto škol bude připraven návrh na další postup v zajištění vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při zohlednění integračních procesů a finančních možností kraje. Podpořena byla implementace nástrojů sebehodnocení (zejména ISO 9001:2002) na dvou velkých středních školách.
T
Evaluační zpráva projektu Vyšší odborná školy, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu "Podpora technického vzdělávání v Jihočeském kraji" a slouží jako evaluační zpráva.
T
Souhrnný studijní materiál - vzdělávání žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol Třetí klíčová aktivita projektu VĚŽ byla věnována vzdělávání žáků a studentů, kteří se zajímají o technické a přírodovědné obory. Vzdělávání probíhalo různými formami, zejména prostřednictvím přednášek, které si pro žáky a studenty připravili jak odborníci z partnerských vysokých škol – Fakulty dopravní (FD) ČVUT, pracoviště Děčín a Fakulty výrobních technologií a managementu (FVTM) UJEP. Partnerské střední školy velmi uvítaly iniciativu těchto fakult a v maximální míře využily jejich nabídky. Zároveň byly schopné jak samy, tak ve spolupráci s řešitelem projektu najít odborníky z dalších vysokých škol, případně výzkumných ústavů, kteří připravili pro žáky a studenty zajímavé přednášky spojené s možností diskusí a konzultací. Pro žáky a studenty partnerských středních škol a vyšší odborné školy byla také zorganizována praktická cvičení, z nichž většinu připravili a vedli doktorandi nebo mladí výzkumní pracovníci z fakult partnerských vysokých škol. Vyšší odborná škola vyžila pro zajištění praktických cvičení svoji velmi dobře fungující dlouhodobou spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně a jeho doktorandy. Všechny partnerské školy byly schopné v souladu s plánem projektu sladit běžnou výuku a rozvrh práce s externím působením pozvaných odborníků.
T
Webový portál souvislých praxí Průběžně aktualizovaný portál pro komunikaci mezi studenty, školou a zaměstnavateli na Vyšší odborné škole a Střední škole, Vansdorf.
T
Prostupnost absolventů VOŠ SOKRATES na VŠ v ČR V dokumentu je nejprve, po uvedení studijního plánu VOŠ SOKRATES, věnována pozornost studijním programům právnických fakult, které nabízejí možnost bakalářského studia a zároveň je zde s ohledem na určité geografické faktory vysoká pravděpodobnost zájmu o studium ze strany absolventů VOŠ SOKRATES. Jedná se především o Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Doplněna je nicméně také Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. Právnická fakulta Univerzity Karlovy možnost bakalářského studia nenabízí. V další části je pak pozornost věnována ekonomickým fakultám, kterých je v ČR relativně mnoho a zároveň nabízejí velké množství bakalářských studijních programů a oborů, avšak vybrány jsou zde především fakulty (školy) geograficky blízké, tj. Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě a Vysoká škola podnikání. Doplněna je však pro značný zájem ze strany studentů také Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Dále je také třeba zdůraznit, že zatímco v případě bakalářských oborů právnických fakult jsou tyto přímo zaměřeny na uplatnění v praxi a často s ekonomickým přesahem, a mohou díky tomuto faktu mít jistý průnik s oborem akreditovaným na VOŠ SOKRATES, v případě fakult ekonomických tomu tak není - rozmanitost ekonomických oborů je značná. Proto byly vybírány pouze ty studijní programy a obory, které jsou orientovány mikroekonomicky, tj. podobně jako VOŠ SOKRATES. Po uvedení jednotlivých studijních plánů následuje závěrečné shrnutí a vyhodnocení.
T
Učební texty a praktické úlohy pro práci v nemocničním informačním systému (NIS) Učební texty a praktické úlohy kolektivu autorů pro práci v nemocničním informačním systému (NIS). Soupis praktických úloh s popisem řešení.
T
Vzdělávání napříč teorí a praxí Tato publikace vznikla jako výstup projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Konference nazvaná Vzdělávání napříč teorií a praxí se konala dne 16. února 2012 v Olomouci. Sborník obsahuje příspěvky účastníků konference Vzdělávání napříč teorií a praxí konané dne 16. února 2012 na Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s. a autorů studijních a výukových textů.
T
Analýza workshopů - Vyhodnocení spokojenosti s realizovanými workshopy mezi studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín Následující dokument je analýzou 51 workshopů, kteří studenti měli možnost ohodnotit. Těchto 51 workshopů se zúčastnilo celkem 1638 studentů, přičemž 1406 z nich vyplnilo hodnotící dotazníky. Jejich odevzdání bylo dobrovolné, proto předpoklad, že tak neučiní všichni studenti je poměrně zřejmý. Účastníci v dotaznících hodnotili dle mnohých kritérií vždy konkrétní workshop a vyjadřovali také svá očekávání a návrhy dalších možných témat, lektorů či firem. Na základě vyhodnocených odpovědí je možné určit oblasti, které studenty nejvíce zajímají, odhalit přístup lektorů, který je hodnocen nejkladněji a vysledovat vývoj spokojenosti s jednotlivými workshopy, které byly pro studenty zorganizovány v průběhu celého projektu Perspektiva.
T
Studie Návrh opatření pro zvýšení prostupnosti VOŠ a VŠ v oborech připravujících DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH Tato studie byla zpracována v rámci klíčové aktivity č. 03 „Návrh opatření pro zvýšení prostupnosti VOŠ a VŠ v oborech připravujících DZZ, DNT, DFA, DZL a DDH,DZT" v rámci projektu „Inovace vzdělávacích programů VOŠ v oborech diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zdravotnický laborant, diplomovaný zubní technik a diplomovaná dentální hygienistka".
T
Aktivizační moduly odborné praxe pro program Diplomovaná všeobecná sestra Ošetřovatelský proces: 1. fáze - zjišťování anamnestických údajů prostřednictvím pozorování a rozhovoru, Hodnocení úrovně soběstačnosti, Dekubity a hodnocení rizika jejich vzniku, Ošetřovatelský proces u nemocného s bolestí, Péče o periferní žilní katétr. Ošetřovatelský úroces: 1. fáze - Posouzení aktuálního stavu potřeb jedince, rodiny, komunity - nutriční screening, Ošetřovatelský púroces: 1. fáze - Posouzení aktuálního stavu potřeb jedince prostřednictvím ošetřovatelského modelu M. Gordon, Ošetřovatelský proces: 1. fáze - Posouzení aktuálního stavu potřeb jedince prostřednictvím ošetřovtelské teorie D. Orem, Ošetřovatelský proceds: 1. fáze - Posouzení aktuálního stavu potřeb jedince prostřednictvím ošetřovatelské teorie M. Leininger, Ošetřovatelský proces: 2. - 5. fáze - Ošetřovatelská diagnostika a plán ošetřovatelské péče realizace a vyhodnocení.
T
Automobilová diagnostika a servis Inovace vzdělávacího programu spočívající v úpravě učebního plánu, modernizaci metod práce (e-learning), implementaci nových způsobů hodnocení studentů, přiblížení k systému vysokých škol (kreditní systém).
T
Firemní ekonomika Inovace vzdělávacího programu spočívající v úpravě učebního plánu, modernizaci metod práce (e-learning), implementaci nových způsobů hodnocení studentů, přiblížení k systému vysokých škol (kreditní systém).
T
Analýza rozdílů v teoretické přípravě studentů VOŠ a VŠ Analýza uvádí závěry z testování studentů v rozdělení dle přípravy na konkrétní obor (Zdravotnický záchranář, Nutriční terapeut, Farmaceutický asistent, Zdravotní laborant, Zubní technik a Diplomovaná dentální hygienistka). Testy obsahovaly celkem 20 otázek ze 4 profilových předmětů konkrétního oboru (5 otázek z každého předmětu). Příprava obsahové náplně testů, distribuce, sběr a vyhodnocení testů proběhla ve spolupráci realizačního týmu, koordinátorů a externích expertů.
T
Personální agenda v praxi II Tato studijní opora je věnována personální agendě, jedná se o pokračování Personální agendy I. Je složena z šesti kapitol. První ka-pitola je věnována agendě, která je spojena s průběhem pracovního poměru, konktrétně se týká hodnocení a vzdělání zaměstnanců. Druhá kapitola se zabývá změnami pracovního poměru, jako je převedení na jinou práci, dočasné přidělení, výkon pracovní cesty a přeložení za-městnance. Ve třetí kapitole naleznete veškeré informace, které jsou spojeny s ukončením pracovního poměru a povinnostmi z toho vyplýva-jícími. Poslední dvě kapitoly obsahují informace o doručování písem-ností a kontrolní činnosti.
T
Řízení lidských zdrojů V Studijní opora Řízení lidských zdrojů V patří do profilové části vašeho studia. Podstatou textu je podat vám základní přehled o problematice odměňování a rozvoje pracovníků. Kromě vymezení úlohy odměňování a rozvoje pracovníků v personální práci jsou studentům vysvětleny úkoly hodnocení pracovního výkonu v souvislosti s odměňováním a rozvojem pracovníků. Důraz je kladen také na poznání sytému odměňování a jednotlivých forem odměn. Důležitou součástí je seznámení s problematikou vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci.
T
E-learningový portál - prostředí pro zadávání, odevzdávání a hodnocení úkolů, komunikační platforma a informační nástěnka Prostředí pro zadávání, odevzdávání a hodnocení úkolů, komunikační platforma a informační nástěnka dostupný na adrese http://www.skola-ict.cz/prihlaseni.asp.   Přístupové údaje do LMS systému:                                          Uživatelské jméno: olomouc29                                                   Heslo: olomouc29
T
Matematika Dostává se Vám do rukou text, jehož cílem je pomoc při pochopení a zvládnutí matematických operací, postupů a úkolů. Tento studijní materiál Vám poslouží nejen k pravidelné výuce matematiky, ale následně i k přípravě ke zkoušce. Učebnice je koncipována tak, aby vyhovovala požadavkům učebních osnov a korespondovala s požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Publikace byla vytvořena u příležitosti vybudování a vybavení multimediální učebny a zavádění e-learningu do výuky na AHOL – VOŠ o.p.s. v Ostravě – Zábřehu. Tato distanční studijní opora je určena pro studenty dálkového studia oboru Cestovní ruch.. Je napsána tak, aby usnadnila studentům zorientovat se ve znalostech středoškolské matematiky, navázat na ně a rozšířit učivo s důrazem na požadavky tohoto oboru. Důraz je kladen na samostudium, opakování a soustavnou práci. Učebnice je rozdělena do 10 tematických kapitol, které by měl znát každý student Cestovního ruchu v rozsahu daných požadavků a minimálního času na studium 30 hodin. Klíč k cvičením je uveden na konci každé kapitoly.
T
Topics of English Final Exam V tomto odborném textu naleznete různá témata pro závěrečnou zkoušku z angličtiny na vyšší odborné škole Goodwill. Tématy konverzace jsou catering, turistické ubytování, Česká republika, turismus, doprava, turistický průvodce, Slovensko.
T
Topics of English Final Exam for Enterprising in Tourism III V tomto odborném textu naleznete různá témata pro závěrečnou zkoušku z angličtiny na vyšší odborné škole Goodwill. Tématy konverzace jsou příprava na turistický zájezd, reklama a PR v turismu, mezikulturní komunikace, animátoři v turismu, Evropská unie, Lidé a práce.
T
Distanční studijní podpora MODUL 1 - Poskytování stravovacích služeb Distanční studijní podpora Poskytování stravovacích služeb úzce souvisí s modulem č. 1 téhož názvu. Rozšiřuje modul o praktické příklady, které vedou k získání komplexního vhledu do problematiky a ověření potřebných kompetencí pro práci manažera restaurace, osvojení relevantních znalostí, dovedností a postojů.
T
E-learningové kurzy pro obor Diplomovaná dentální hygienistka "E-learning obsahuje předměty pro daný vzdělávací program. Například se jedná o předměty: Absolventská práce, English for dental hygienists, Klinika chorob, Materiály ve stomatologii, Medicínská terminologie, Mikrobiologie, Německý jazyk, Orální hygiena, Ortodoncie, Parodontologie, Preventivní zubní lékařství, Provoz ordinace dentální hygienistky, První pomoc, Psychologie a komunikace, Zdravotnická legislativa a právo a Zobrazovací metody. uživatel: ddh_cera heslo: Vj2Nbf5B"
T
Seminář k absolventské práci "E-learning k předmětu Seminář k absolventské práci.
http://eskola.voss-ova.cz/
uživatelské jméno: msmt
heslo: 671415"
T
Anglický jazyk "Dosažení pokročilé úrovně v cizím jazyce. Seznámení s problematikou sociální práce a sociální pedagogiky v dané jazykové oblasti. Rozvíjení komunikativní kompetence zaměřené na sociální práci a praxi. Prohlubování a rozšíření slovní zásoby o odbornou terminologii. Osvojení ústní i písemné formy komunikace v cizím jazyce.
uživatelské jméno: verejnost
heslo: Verejnost1+"
T
Německý jazyk "Dosažení pokročilé úrovně v cizím jazyce. Seznámení s problematikou sociální práce a sociální pedagogiky v dané jazykové oblasti. Rozvíjení komunikativní kompetence zaměřené na sociální práci a praxi. Prohlubování a rozšíření slovní zásoby o odbornou terminologii. Osvojení ústní i písemné formy komunikace v cizím jazyce.
uživatelské jméno: verejnost
heslo: Verejnost1+"
T
Reálie - Příprava na absolutorium (jazyk anglický), 1. díl Reálie - Příprava na absolutorium (jazyk anglický) - 1. díl.
T
Reálie - Příprava na absolutorium (jazyk anglický), 2. díl Reálie - Příprava na absolutorium (jazyk anglický), 2. díl
T
Reálie - Příprava na absolutorium (jazyk německý), 1. díl Reálie - Příprava na absolutorium (jazyk německý), 1. díl
T
Reálie - Příprava na absolutorium (jazyk německý), 2. díl Reálie - Příprava na absolutorium (jazyk německý), 2. díl
T
Reálie - Příprava na absolutorium (jazyk ruský) Reálie - Příprava na absolutorium (jazyk ruský)
T
Jak na praxi? : Průvodce úspěšným zvládnutím praxe na VOŠ Sokrates Publikace prezentující metodiku realizace pracovních stáží a doporučení pro studenty, kteří stáž absolvují. Předkládaná publikace představuje manuál pro úspěšné zajištění předmětu Praktická příprava. Shrnuje základní poznatky o organizaci daného předmětu a představuje jednoduchý návod, jak se vyhnout některým nástrahám organizace tohoto předmětu, přičemž se zaměřuje zejména na organizaci praktické přípravy pro studenty druhého a třetího ročníku, kteří předmět absolvují v partnerských firmách a institucích. Publikace je rozčleněna do tří logických celků. V první části jsou shrnuty činnosti, které by měly být vykonány před samotným zahájením praktické přípravy tak, aby byl její průběh co nejhladší. Následuje výčet 3 aktivit, které by měly být absolvovány během samotného předmětu. Poslední kapitola shrnuje poznatky o činnostech, které jsou prováděny po ukončení předmětu.
T
Webový portál souvislých praxí "Průběžně aktualizovaný portál pro komunikaci mezi studenty, školou a zaměstnavateli na Vyšší odborné škole a Střední škole, Vansdorf. Se zahájením projektu byl zřízen na stránkách školy odkaz na projekt OPVK „ Inovace VP “ http://www.vosvdf.cz/cmsb/index.php?p=3990. V rámci KA1 byl vyvíjen portál souvislých praxí jako komunikační nástroj mezi studenty, pedagogy , podniky a institucemi a tento se po ukončení vývoje stal webovými stránkami projektu http://sp.vosvdf.cz/.
Jméno: msmt
heslo: w5GDm"
T
Podnikové informační systémy Jedná se o pracovní listy, které se týkají praktického procvičování tématiky z podnikových informačních systémů. Např. se jedná o pokročilé vyhledávání v Google, zdroje informací pro kancelářské informace, architektura podnikového systému, moduly IS, metoda Just in time a prezentace informací.
T
Praxe konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl v zahraničí PREZENTACE ZAHRANIČNÍCH ODBORNÝCH PRAXÍ STUDENTŮ VOŠ RESTAURÁTORSKÉ. Sborník vznikl jako plánový výstup jednodenní studentské konference v rámci KA2.
T
Profesní informační technologie a zdroje pro restaurátory a otázky spojené s degradací a historickými restaurátorskými zásahy Sborník je výstupem dvou stejnojmenných konferencí se zahraniční účastí realizovaných v rámci KA 1 Inovace školních vzdělávacích programů VOŠ.
T
Distanční studijní podpora MODUL 1 - Poskytování stravovacích služeb Distanční studijní podpora Poskytování stravovacích služeb úzce souvisí s modulem č. 1 téhož názvu. Rozšiřuje modul o praktické příklady, které vedou k získání komplexního vhledu do problematiky a ověření potřebných kompetencí pro práci manažera restaurace, osvojení relevantních znalostí, dovedností a postojů.
T
Aktuální trendy ve využití moderních technologií ve vzdělávání Jedná se o webinář na téma Aktuální trendy ve využití moderních technologií ve vzdělávání, který vznikl na základě poznatků z mezinárodní konference v Marrákeši s názvem International Conference on Technology in Higher Education, která se konala ve dnech 14-17. 6. 2015.
T
Aplikovaná výpočetní technika Cílem tohoto kurzu je sjednocení znalostí z oblasti výpočetní techniky se zaměřením na potřeby sociálního pracovníka , i využití poznatků při případném dalším studiu na vysoké škole. Dalším cílem je poskytnutí základních a rozšiřujících informací o moderních trendech v oblasti digitálních technologií. Kurz je ale především zaměřen na běžnou uživatelskou (administrativní) práci s počítačem a k doplnění probíraného učiva. Je vhodné si učivo souběžně vyzkoušet v příslušné aplikaci.
T
Informační a komunikační technologie Cílem tohoto kurzu je sjednocení znalostí z oblasti výpočetní techniky se zaměřením na potřeby očního optika v praxi, i využití poznatků při případném dalším studiu na vysoké škole. Dalším cílem je poskytnutí základních a rozšiřujících informací o moderních trendech v oblasti digitálních technologií. Kurz je ale především zaměřen na běžnou uživatelskou (administrativní) práci s počítačem a k doplnění probíraného učiva. Je vhodné si učivo souběžně vyzkoušet v příslušné aplikaci.
T
Komunitní centrum Cíle modulu: - student:
  • dokáže stručně charakterizovat komunitní práci a specifikovat výchovu ve volném čase a její funkce
  • je schopen stručně charakterizovat komunitní školu a možnosti jejího využití pro práci komunitního centra
  • orientuje se v základních problémech organizačního zajištění komunitního centra
  • je schopen specifikovat podmínky pro práci s dobrovolníky
  • dokáže stručně charakterizovat strukturu a cíle projektu
  • je schopen specifikovat části návrhu projektu
  • dovede navrhnout plán programové aktivity
  • dokáže provést krátké zhodnocení projektu
  • orientuje se v základních problémech organizačního zajištění komunitního centra
  • je schopen specifikovat znaky dobrého zařízení / programu práce s dětmi a mládeží

(HESLO: mbPEDtp3)
T
Alternativní metody Materiály obsahují soubor podkladů pro studium předmětu Pedagogika 8 - Alternativní metody část první a část druhá. Materiály slouží jako průvodce studentovi jedním ze základních předmětů studia na Svatojánské koleji., studenti se seznámí se základními současnými alternativními směry v pedagogice.
T
"Studijní a výukové materiály pro studenty VOŠ" Byly vytvořeny metodické podklady pro praxe studentů v mateřských školách. Metodické podklady jsou zaměřeny především na enviromentální výchovu, ale také na multikulturní výchovu a další oblasti. Obsahují témata: Každodenní cesty, Daleké cesty, Svět je velký, Svět se mění, Divočina a zahrada, Hlad a chuť, Tradice, Co přetrvá - kulturní a přírodní památky, Co potřebujeme, Co známe, Kdo tu bydlí, Jaké bude počasí, Spolupráce a symbióza.
T
Tvorba výukových opor (metodická příručka) Jedná se o metodickou příručku pro tvorbu výukových opor na VOŠ. Příručka obsahuje zásady pro zpracování prezentace a publikování ve formátu PDF. Dále obsahuje informace k autorskému právu. Na závěr je zde návod pro práci s Moodle pro tvůrce a studenty.
T
Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce. Principy a postupy Publikace je zaměřena na způsob tvorby kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce.
T
Výukové materiály pro pedagogy VOŠ Byly vytvořeny vzdělávací materiály a metodiky pro pedagogy VOŠ. Metodiky lze použít v předmětech environmentální, multikulturní a mediální výchovy. Témata: Energie, trvale udržitelný rozvoj, Kdo jsem, Diverzita, Člověk v přírodě a kultuře, Hormonální bouře, Odlišnost a identita, Ohrožení planety, Přírodní a kulturní kontinuum, Globální změny klimatu, Viditelný a neviditelný svět kolem nás, Cesta do pravěku, Horizonty přírody a kultury, Komunikace, Vztahy k přírodě a kultuře.
T
SWOT analýza VOŠ programů DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH Tato analýza se zabývá identifikací silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení jednotlivých studijních programů, konkrétně programu Diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zdravotní laborant, zdravotní laborant, diplomovaný zubní technik, diplomovaná dentální hygienistka.
E
I sport je věda Video s tématem I sport je věda.
E
Výživa a pohybová aktivita v prevenci a léčbě civilizačních chorob Součástí metakurzu jsou témata (kurzy): Úvod do technologie přípravy pokrmů, Vyšetřování nutričního stavu a pohybová aktivita, Dietní intervence v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění a podpůrný elektronický kurz pro Výukovou kuchyni.
E
Consumer Classroom Stránky nabízející rozsáhlou knihovnu zdrojů pro výuku spotřebitelů v mnoha evropských jazycích. Výhodou mohou být nejen samotné materiály, interaktivní výukové nástroje a komunitní prostředí, ale také možnost pracovat s cizojazyčnými materiály.
E
Matematika pro každého Webová stránka je zaměřena na matematiku, povětšinou slovní úlohy a řešení k nim. Naleznete tu nejen matematiku základní školy a střední školy, ale i vysokoškolskou matematiku.
E
Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda ) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.
E
Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii Projekt se zaměřuje na podporu všeobecné gramotnosti a exekutivních dovedností žáků se SVP v oborech gastronomie E a H. Prostřednictvím realizace dvou KA - "Cyklu všeobecných workshopů" orientovaného na akční výzkum v oblasti nových vzdělávacích modulů k podpoře rozvoje všeobecných znalostí; a "Exekutivních a praktických týdnů" - zaměřujících se inovativní přístup k rozvoji exekutivních a praktických dovedností, bude podpořen celkový rozvoj klíčových kompetencí žáků pro jejich budoucí uplatnění.
E
Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Smyslem bylo motivovat a naučit pedagogy pracovat ve výuce s mobilními dotykovými zařízeními, vhodně je začlenit do vyučovacího procesu a využívat k tomu všechny dostupné nástroje - programy, aplikace, cloudové řešení a online výukové zdroje.
E
ICT jako nástroj inovace výuky Projekt byl zaměřen na Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v zapojování stávající i nově zakoupené ICT techniky do výuky.V projektu bylo realizováno 6 klíčových aktivit zaměřených na vzdělávání ředitelů, metodiků ICT a pedagogických pracovníků a 1 klíčová aktivita zaměřená na evaluaci projektu.
E
Výchova k podnikavosti prostřednictvím studentských minipodniků Projekt si uložil za cíl podpořit podnikavost žáků oborů Kuchař-číšník a Ošetřovatel prostřednictvím založení osmi studentských minipodniků. Projekt byl realizován na třech středních školách AHOL-Střední škole gastronomie,turismu a lázeňství, AHOL-Střední odborné škole s.r.o. z Ostravy-Vítkovic a SOU a SOŠ SČMSD Znojmo. Na každé škole byl vytvořen vybavený prostor jako administrativní zázemí studentských podniků. Žáci si zvolili oblasti, ve kterých chtějí podnikat.Činnosti minipodniků zastřešovali garanti - zkušení pedagogové a mentoři - odborníci z praxe.
E
Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Během projektu bylo realizováno celkem 6 klíčových aktivit, které byly všechny úspěšně dokončeny. V rámci KA1 proběhla všechna naplánovaná setkání (3x workshop) se zaměstnavateli a zástupci cílové skupiny (SŠ) s cílem získat zpětnou vazbu k připravovaným vzdělávacím modulům, zároveň probíhalo síťování mezi školami a zástupci zaměstnavatelů na půdě FSE. Došlo k výměně informací a kontaktů nutných pro další spolupráci mezi aktéry v regionu. 
E
Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Cílem projektu bylo posílení teoretických znalostí žáků SŠ v oblasti hotelnictví, gastronomie, turismu a praktických dovedností:
E
Zvyšování kvality počátečního vzdělávání realizací praktického vyučování. Projekt reaguje na potřeby zapojených škol a snaží se o zkvalitnění výuky odborných předmětů prostřednictvím středisek praxe a inovací praktického vyučování. V průběhu školního roku 2014/2015 budou v rámci projektu pro žáky zapojených škol realizovány praxe prostřednictvím spolupracujících partnerů a vytvořením nového vlastního střediska praxe. Školy tak získají nové možnosti pro realizaci praktického vyučování žáků. Výstupy z praxe jsou navázány na konkrétní úkoly vyplývající z reálných potřeb zaměstnavatelů, partnerů školy a spolupracujících institucí. Cílovou skupinou jsou žáci zapojených škol. Veškeré činnosti jsou uskutečňovány pod dohledem odborných garantů, odborníků z praxe a zástupců odborné veřejnosti.
E
Univerzita lektorů na ICV MENDELU Projekt byl zaměřen na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ a vedoucích/řídících pracovníků MŠ, a to Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina. Projekt umožnil rozvinout odborné, pedagogické, osobnostní, sociální a lektorské kompetence cílové skupiny a tím posílit jejich konkurenceschopnost a lepší uplatnitelnost na trhu práce.V rámci projektu bylo připraveno celkem 14 nových kurzů, byly realizovány 2 typy seminářů, uskutečnilo se celkem 48 odborných stáží a závěrečná konference v rozsahu 1,5 dne.
E
VYUŽITÍ BLENDED LEARNINGU PRO SPOLUPRÁCI VOŠ A VŠ S DŮRAZEM NA VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ VOŠ A ZAJIŠTĚNÍ TAK MOŽNOSTI PROSTUPNOSTI DO BAKALÁŘSKÉHO PROGRAMU "V průběhu projektu Využití Blended Learningu pro spolupráci VOŠ a VŠ s důrazem na vzdělávání studentů VOŠ a zajištění tak možnosti prostupnosti do bakalářského programu. Identifikace požadavků k zajištění prostupnosti studentů VOŠ Goodwill do bakalářského studia VŠKE. Byl vytvořen systém Blended Learningu v programu moodle. Proběhlo pilotní ověření vytvořených souborů přednášek. Byla vytvořena Příručka pro používání Blended Learningu. Komplexní systém podmínek pro uznání studia včetně kreditů a předmětů"
E
Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem Cílem projektu bylo inovovat vzdělávací program ve vztahu k prostupnosti studia na vysokou školu. Inovace se skládala z dílčích, navzájem provázaných kroků, ve kterých byly podpořeni studenti denního i dálkového studia a učitelů. Počet podpořených v jednotlivých krocích je uveden u výstupů v dílčích MZ, stejně jako doložení následně zmiňovaných hodnocení. V rámci inovace bylo vytvořeno 16 elektronických studijních materiálů, které jednak byly vytvořeny nově a jednak doplňují látku ke studiu studentů VOŠ ve smyslu prostupnosti. Materiály jsou umístěny na webu školy, kam mají přístup všichni studenti. Přínos byl studenty vyhodnocen pozitivně, jednak prostřednictvím dotazníku studentům, jednak hodnocením studentů na konferenci k projektu. Využití skript je široké - pro dálkové studium, v případě nemoci studenta, možnost učitele se na ně odkázat v hodinách, pro domácí přípravu, pro přípravu na rozdílové zkoušky.
E
Inovace VP a zkvalitnění vazeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi Realizací projektu došlo ke zkvalitnění celého vzdělávacího procesu tím, že bylo inovováno 5 vzdělávacích programů (Veřejnosprávní činnosti; Informační technologie; Výroba, přenos a užití el. energie; Počítačová grafika v technických oborech; Cestovní ruch), které odborně navazují na středoškolské obory školy nebo odpovídají potřebnosti pracovního uplatnění a vzdělávání v regionu. Byl naplněn cíl spuštění portálu souvislých praxí jako významného komunikačního prostředku mezi studenty, pedagogy a podniky a navázáním spolupráce s podniky a institucemi. Vznikla databáze podniků, které nabízí místa pro vykonání semestrální řízené praxe odpovídající schopnostem, dovednostem a oborovému zaměření studentů. Tím došlo k vytvoření stabilní sítě spolupracujících podnikatelských organizací, školy, studentů a absolventů.
E
Inovace a modernizace vzdělávacího programu VOŠ s ohledem na prostupnost studia na VŠ a potřeby trhu práce Základním cílem projektu bylo vybudování elektronického informačního systému a elektronického vzdělávacího systému Moodle. Tento systém byl vytvořen a jeho součástí jsou e-learningové a blended e-learningové kurzy pro jednotlivé předměty studia.
E
MINERVA - Modernizace informační edukace v rozvoji výukových aplikací Cílem projektu bylo zkvalitnit a zefektivnit proces vzdělávání prostřednictvím jeho inovace a individualizace a posílit a propojit odborné a pedagogické kompetence pracovníků VOŠ. Důraz byl kladen nejen na odbornou přípravu, ale také na rozvoj jazykových znalostí, schopností efektivně pracovat s informacemi a využívat moderní informační a komunikační technologie. Hlavním pilířem projektu bylo vytvoření digitálních výukových materiálů pro jednotlivé moduly vzdělávacího programu Finanční a ekonomické poradenství.
E
Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ Cílem projektu bylo zvyšovat prostupnost studentů VOŠ SOKRATES do bakalářských programů VŠ a dále zvyšovat jejich uplatnitelnost na trhu práce. Cílů bylo dosaženo prostřednictvím modularizace výuky a vytvoření kreditního systému hodnocení výuky v souladu s ECTS, a to ve spolupráci s dalšími, převážně vysokými školami obdobného zaměření, které kreditní systém hodnocení využívají. Výstupy projektu zahrnují zejména nově sestavené výukové moduly a jejich sylaby, elektronickou podobu výukových modulů, která je začleněna do informačního systému SokratIS, kreditní systém hodnocení výuky. Dále bylo v projektu podpořeno 12 pedagogů VOŠ SOKRATES, kteří byli proškoleni v souvislosti s přípravou modulové výuky a 214 studentů VOŠ SOKRATES, kteří se účastnili cyklu přednášek na témata spojená s modulární výukou a kreditním systémem hodnocení.
E
Inovace systému praxí Cíle projektu byly dosaženy prostřednictvím inovace systému praxí na škole. S tímto také souvisí inovace jazykové výuky- Europas v CJ, protokol z praxe v CJ a zahraniční praxe a exkurze - Německo a Finsko. Byli inovovány listinné dokumenty pro praxi a také sylaby klíčových předmětů pro praxi. Byl sestaven Manuál pro praxe v elektronické podobě, který umožňuje studentům lépe se orientovat a vybírat si z nabídky pracovišť praxí a učitelce napomáhá k snadnějšímu rozdělení praxí díky možnosti elektronické registrace studentů. Dále byla vybavena školní knihovna odbornými publikacemi, které souvisí s problematikou praxe. Učitelka praxí se účastnila odborného supervizního výcviku a dále v tomto výcviku pokračuje i po ukončení projektu.
E
Propojení teorie s praxí = zvýšení konkurenceschopnosti absolventů Cílem projektu byly: a) Inovace vzdělávacích programů školy v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a trhu práce. Bylo vytvořeno 8 nových studijních opor: Animace v cestovním ruchu, Německý jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk, Mezinárodní integrovaná seskupení, Podnikání. Vybrané části (zejména odborná terminologie) byla přeložena do angličtiny. Studijní opory se staly součástí digitální knihovny školy a jsou k dispozici všem studentům i dalším zájemcům. b) Rozšíření spolupráce se sociálními partnery pro realizaci odborných praxí studentů. Přínosem byla inovativní metoda výkonu odborné praxe pod vedením mentora. Do realizace této části projektu se zapojil partner - Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, který přispěl k rozšíření počtu pracovišť pro vykonávání odborných praxí. c) Zřízení Centra kariérního růstu
E
VOŠ pro praxi Projekt VOŠ pro praxi během své dvouleté realizace výrazně napomohl zkvalitnění výukových materiálů pro studenty VOŠ, jejich dostupnosti i provázanosti s praxí, ke kterému napomohly i studentské praxe ve společnostech partnerů. Hmatatelným výstupem realizace projektu je naplněný LMS systém pro podporu výuky, který obsahuje i modul pro monitoring trhu práce. Dosažené výstupy budou i po skončení realizace projektu efektivně využívány studenty i pedagogy VOŠ žadatele. Cíle projektu, tj. inovace výukových materiálů pro studenty VOŠ, realizace studentských praxí, vytvoření a provoz informačního systému, uspořádání seminářů a odborných exkurzí a rozšíření IS o monitoring nabídek trhu práce byly splněny a výrazně přispěly ke zkvalitnění vzdělávacího procesu na VOŠ žadatele.
E
Inovace vzdělávání na VOŠ a zajištění prostupnosti do bakalářského studia Hlavním cílem celého projektu bylo zajištění prostupnosti vyššího odborného vzdělávání (VOV) do vzdělávání vysokoškolského (VV). Důvodem byla uznatelnost odborné kvalifikace v rámci EU, což je v souladu s vizí MŠMT o stabilizaci současného VOV. Zajištění prostupnosti VOV do VV je podmíněno zkvalitněním vzdělávání na VOŠ ve spolupráci s univerzitou, partnerem projektu, která zajišťoval navazující bakalářské studium. Zkvalitnění VOV si vyžadovalo inovativní zásah a novou akreditaci stávajících tří vzdělávacích programů VOŠ se zavedením kreditního systému ECTS (European Credit Transfer and Accumulation Systém – v rámci Boloňské dohody viz http://bologna.msmt.cz/vybrane-oblasti/ects), edukace studentů a pedagogických pracovníků VOŠ a vytvoření adekvátních podmínek pro vznik nového navazujícího bakalářského studia v souladu s českým kvalifikačním rámcem.
E
Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením Inovace vzdělávacích programů a zavedení kreditního systému reaguje na současné požadavky vzdělávání v terciární sféře ve vazbě na rychle se rozvíjející odvětví průmyslu a potřeby znalostní ekonomiky. Z tohoto důvodu byla provedena analýza potřeb regionálních firem a v rámci projektu byly vybrány firmy, které se aktivně podílely na inovaci obsahu vzdělávacích programů. S vybranými partnery projektu byly uskutečněny schůzky, na kterých byly projednány postupy při realizaci projektu. Na základě dostupných materiálů byly stanoveny základní principy kreditního systému, vycházejícího z European Credit Transfer and accumulation System (ECTS). Tyto základní principy a poznatky regionálních firem byly zpracovány a na jejich základě byly vytvořeny nové vzdělávací programy pro výuku na Vyšší odborné škole. Postupně byly analyzovány jednotlivé výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti a provedena analýza profilu absolventa. Byl přehodnocen počet typových pozic, které mohou absolventi vykonávat, včetně upřesnění těchto typových pozic. Byly vytvořeny skupiny volitelných a povinně volitelných modulů ve vazbě na profesní zaměření absolventů. Byly stanoveny metody výuky a rozsah výuky modulů formou anotace modulu. Pro jednotlivé moduly byla stanovena základní literatura a pomůcky. Na základě získaných informací a zpracovaných jednotlivých modulů byla provedena kompletace zpracovaných modulů a byly vytvořeny jednotlivé vzdělávací programy s kreditním hodnocením. Kreditní hodnocení bylo zpracováno v programu Bakaláři a bylo provedeno jeho pilotní ověření.
E
Inovace vzdělávacích programů v návaznosti na odborné praxe Projekt byl zaměřen na inovaci stávajících studijních programů vyšší odborné školy s ohledem na nové poznatky vědy i praxe a na potřeby zaměstnavatelů a trhu práce. Inovace studijních programů probíhala podle podkladů z několika zdrojů. Nové praktické požadavky na znalosti a dovednosti studentů byly mapovány přímo ve firmách zabývajících se cestovním ruchem a zahraničním obchodem pedagogy školy, kteří ve firmách absolvovali dvakrát ročně pravidelné dvoutýdenní stáže. Odborné 4týdenní praxe v těchto firmách absolvovali také studenti a jejich poznatky byly rovněž použity pro inovaci studijních programů.
E
Od inovace ke konkurenceschopnosti Cílem realizovaného projektu bylo zvýšení kvality vzdělávacího programu VOŠ inovací akreditovaného vzdělávacího programu Provozní ekonomika odpadového hospodářství (PEOH) ve smyslu vytvoření užší vazby a lepší prostupnosti ke studijnímu programu Aplikovaná ekonomie v odpadovém hospodářství (AEOH), uskutečňovaného partnerem projektu. Realizační tým zrealizoval dle zadání dokumentu projektu 3 klíčové aktivity - porovnání vzdělávacího obsahu vybraných předmětů PEOH a AEOH, tvorba e-learningových vzdělávacích modulů a pilotní ověření a finalizace e-learningových programů
E
Klíč k úspěchu na trhu práce a možnosti vstupu na VŠ Primárním cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost studentů SVOŠS Jihlava na trhu práce a to nejen teoretickými znalostmi (studiem studijních opor, tvorbou absolventských prací, účastí na exkurzi, výukou nepovinných modulů), ale především praktickými dovednostmi (realizací praxe, dílčích sociálních projektů, tvorbou absolventské práce, prezentacemi). Cílem projektu bylo rovněž podpořit a rozvinout zkušenosti pedagogů v oblasti IT (výcvik, tvorba studijní opory) a výměna zkušeností s odbornou výukou (výměnné stáže, spolupráce s ZMVŠ).
E
Písemná elektronická komunikace 1
E
Písemná elektronická komunikace 2
E
Obchodní korespondence pro SŠ
E
Písemnosti v našem životě.
E
ENGLISH FOR SOCIAL SERVICES Učebnice má připravit studenty na absolvování praxí v organizacích sociálních služeb v anglicky hovořících zemích během studia a na profesní komunikaci při spolupráci se zahraničními sociálními organizacemi v rámci jejich budoucího zaměstnání. Kniha je členěna do 16 lekcí, každá z nich se věnuje jednomu typu sociálních služeb. Lekce obsahují cvičení orientovaná na procvičení slovní zásoby, témata k diskusím, poslechová cvičení i náměty na domácí práce a prezentace studentů. Součástí učebnice je anglicko-český slovníček odborné terminologie s více než 1 400 výrazy. Slovíčka uvedená ve slovníčku tučně tvoří jádro slovní zásoby, kterou by si měl student osvojit aktivně. U ostatních slovíček je důležitá alespoň pasivní znalost. Texty a cvičení byly konzultovány s rodilými mluvčími.
E
Angličtina v gastronomii Příručka odborných výrazů a textů je určena nejen studentům hotelových škol ale všem, kteří se setkávají s anglicky mluvícími hosty. Obsahuje slovní zásobu a fráze týkající se hygieny jídla, principů zdravého stravování, úpravy pokrmů, servírování, úpravy stolů, jednotlivých druhů potravin, anglické, americké a české kuchyně od odlišností ve stravování.
E
Cizí jazyky pro odbornost Cílem projektové odborně zaměřené výuky anglického a německého jazyka je naučit studenty průmyslových škol bez zábran komunikovat v cizím jazyce a přitom fundovaně řešit specifické otázky z oblasti elektrotechniky pro potřeby výrobní praxe a národního i evropského trhu práce. Na základě spolupráce naší střední průmyslové školy s partnery z firem, které se zabývají aplikací elektrotechniky a slaboproudé elektřiny, jsme vytvořili učební texty a elektronický slovník zaměřující se na slovní zásobu potřebnou v praxi.
E
Cizí jazyky pro život - Nebojte se CLIL Sborník Nebojte se CLIL vznikl v rámci spolupráce s vybranými školami, které byly podpořeny formou konzultací a informačních seminářů pořádaných v rámci projektu Cizí jazyky pro život. Z vybraných námětů pro výuku CLIL, které takto vznikly a byly ověřeny v praxi, byly vypracovány metodické materiály pro učitele základních škol, kteří chtějí propagovat, zavádět a rozvíjet metodu CLIL ve výuce. Protože žádný výukový návod nemůže zohlednit konkrétní individualitu žáka, jeho styl učení, jazykové dovednosti, ale ani podmínky jednotlivé školy či třídy, vyžaduje použití prezentovaných metodických materiálů kreativní přístup každého učitele, který by se jimi chtěl inspirovat. Publikace by tedy měla sloužit učitelům jako inspirace a pomůcka.
E
Regionální partnerství pro výuku odborných cizích jazyků podle potřeb podniků v Jihočeském kraji V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se 24 měsíců společně s partnerem projektu Jihočeskou Hospodářskou Komorou (JHK) realizoval projekt "Regionální partnerství pro výuku odborných cizích jazyků podle potřeb podniků v Jihočeském kraji. Ve spolupráci žadatele a partnera byly podle současných potřeb zaměstnavatelů nově vytvořeny a ověřeny mulimediální výukové materiály ke dvěma vzdělávacím modulům angličtiny a němčiny.
E
Prohloubení odborných a klíčových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích Předmětem projektu byla podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Projekt se snažil reagovat na skutečnost, že znalost cizích jazyků a zejména angličtiny se ukazuje jako jedna z nejdůležitějších profesních kompetencí ve 21. století.