Otevřené digitální zdroje

Projekt
Etika ve zdravotnictví
Autor: Blanka Svatoňová
Zdravotnická etika je vědecká disciplína, která se zabývá morálkou a přístupem zdravotníka k nemocným. Pohled na to, co je správné a co nikoliv, nám poskytují etické normy a pravidla chování, které vznikaly postupně s vývojem medicíny. Dnes má každá zdravotnická profese svůj etický kodex, který je závazný pro výkon povolání. Vztah mezi zdravotníkem a pacientem se měnil v historii s množstvím poznatků v medicíně a vyšší informovaností nemocných. Proto vznikla práva pacientů, která jsou v České republice v současné době uzákoněna. Ve zdravotnické etice a medicíně existuje řada dilematických situací (např. problematika eutanázie a jiné), které je třeba vysvětlovat a hledat jejich řešení. S obrovským pokrokem techniky v medicíně se objevují neustále nová témata, na která musíme hledat odpověď. Etickými dilematy se zabývají etické komise.
Jazyk: česky
ZDARMA