Otevřené digitální zdroje

Projekt
Pracovně právní vztahy
Autor: Mgr. Kamila Bolechová
Pojem „Pracovní právo“ zahrnuje prvky soukromého a veřejného práva. Odvětví pracovního práva upravuje tři tematické okruhy: individuální pracovní právo, kolektivní pracovní právo a právní úpravu zaměstnanosti. V České republice se vymezení pracovního práva nachází v § 1 „Českého zákoníku práce“. Upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví. Hlavními prameny pracovního práva jsou v České republice: zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání a zákon o zaměstnanosti.
Texty čtenáře seznámí se základními skutečnostmi týkajícími se pracovně právních vztahů. V jednotlivých kapitolách načerpají informace nejen o právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele, ale dozvědí se také informace o systému odměňování, vzniku a zániku pracovního poměru, možnostech pracovních náhrad, pracovní době a o době odpočinku.
Jazyk: česky
ZDARMA