Otevřené digitální zdroje

Projekt
Výsledek hospodaření účetní jednotky
Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D.
Uživatel tohoto digitálního zdroje se seznámí s účtovými skupinami a nejčastěji používanými účty nákladů a výnosů v praxi a pochopí jejich charakteristiku. Rozumí členění účtů na rozvahové a výsledkové, včetně jejich návaznosti na příslušný výkaz rozvahy nebo výsledovky. Prohloubí své znalosti o obsahové náplni jednotlivých účtů a bude schopen určit, jaké typy nákladů nebo výnosů na tyto účty patří. Uživatel se naučí postup při výpočtu výsledku hospodaření a jeho následné transformaci na základ daně. Seznámí se s důležitými povinnostmi, které ukládá zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví. Jde zejména se o povinnost správného posouzení daňové uznatelnosti vynaložených nákladů a dodržení principu časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů.
Jazyk: česky
ZDARMA