Otevřené digitální zdroje

Projekt
The Profession of Dental Hygienist
Autor: Mgr. Radana Fajstaverová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Svým obsahem je zaměřen na obor Diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním plánem oboru DDH. Jsou zde popsány náplň a cíle práce dentální hygienistky, různé obory uplatnění absolventů tohoto oboru. Výukový materiál zahrnuje i obsah povinného vzdělání dentálních hygienistek. Věnuje se také častým tématům, které dentální hygienistka řeší se svými pacienty, jako jsou zdravá strava, bělení zubů a odebrání otisků. Výukový materiál zahrnuje testové otázky, interaktivní cvičení a videa.
The educational material is designed to teach professional English language at higher professional schools. Its content is focused on Diploma Dental Hygienist. It has been prepared in accordance with curriculum field DDH. There are described the content and goals of dental hygienist work, and various fields of application of graduates in this field. The educational material also includes the curriculum and subjects of dental hygienists. It also deals with frequent topics that a dental hygienist addresses with her patients, such as healthy diet, teeth whitening and making study casts. The material includes test questions, interactive exercises and videos.
Jazyk: anglicky
ZDARMA