Transplantologie v ČR
Mgr. Eliška Čagánková, DiS
Anotace

Žáci se seznámí se základními informacemi o transplantologii. V úvodu je obecný popis transplantací, které se provádí v ČR. Z toho důvodu, že se nejvíce transplantují ledviny, tak větší část práce je zaměřena právě na tuto problematiku, kdy žák je seznámen s komplexní ošetřovatelskou péčí o nemocné po transplantaci ledvin.

Cíle

Orientují se v problematice transplantační medicíny

Znají základní terminologii

Popíší jednotlivé druhy transplantací

Seznámí se s důležitými dokumenty a zákony, které se transplantací týkají

Umějí edukovat pacienty po transplantaci ledvin

Orientují se v základní dokumentaci, která se využívá u pacientů po transplantaci

Umějí popsat a připravit pomůcky k biopsii štěpu

Znají základní imunosupresivní léky u pacientů po transplantaci ledvin

Vyhodnotí efektivitu kvality života po transplantaci

Klíčová slova
Transplantace, historie, indikace k transplantacím, transplantační centra, dárce, příjemce, transplantační zákon, waiting list, pooperační péče, imunosupresivní léčba, komplikace, edukace, biopsie.
Datum vytvoření
30. 11. 2019
Časová dotace
25 vyučovacích hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. Orgánové transplantace. Mojemedicina.cz [online]. Copyright © 2019 Roche Czech Republic [cit. 09.03.2019]. Dostupné z: https://www.mojemedicina.cz/pruvodce-pacienta/lecebne-metody/organove-transplantace-4.html
 1. TŘEŠKA, Vladislav. Transplantologie pro mediky. Praha: Karolinum, 2002. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0331-4.
 1. VIKLICKÝ, Ondřej. Zpráva z Amsterodamského fóra - Vyšetření žijícího dárce ledviny. [online] 2008. [cit. 2013-09-22] Dostupné z www:http://www.transplant.cz/transplant/Amsterodam_indd.pdf
 1. VIKLICKÝ, Ondřej, Libor JANOUŠEK a Peter BALÁŽ. Transplantace ledviny v klinické praxi. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2455-3.
 1. BEZDIČKOVÁ, Marcela a Lenka SLEZÁKOVÁ. Ošetřovatelství v chirurgii II. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3130-8.
 1. FN Plzeň – Fakultní nemocnice plzeň. Naše nemocnice. 2006, ročník IV. Dostupný z www: fnplzen.cz/dokumenty/časopis/6_04.pclf
 1. MINAŘÍKOVÁ, L. Stanovení smrti mozku [online]. 2007. [cit. 2013-03-12] Dostupné z www: http://public.fnol.cz/www/urgent/seminare/20071213/SMRTCNS.pdf
 1. 285/2002 Sb. Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
 1. SLATINSKÁ, Janka. Transplantace ledvin od žijících dárců. Postgraduální medicína. 2013, 15(6), s. 103–109. ISSN 1212-4184.
 1. VIKLICKÝ, Ondřej a kol. Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 192 s. ISBN 978-80-247-3227-5.
 1. TEPLAN, Vladimír. Nefrologické minimum pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013, 317 s. ISBN 978-80-204-2881-3.
 1. TEPLAN, Vladimír a kol. Praktická nefrologie. 2. přeprac. a doplň. vyd. Praha: Grada, 2006, 496 s. ISBN 80-247-1122-2.
 1. TESAŘ, Vladimír a Ondřej VIKLICKÝ, ed. Klinická nefrologie. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4367-7.
 1. MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Edukace v ošetřovatelství: respekt a úcta k lidské důstojnosti. V Trenčíne: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2015. ISBN 978-80-7454-513-9.
 1. ZÁVODNÁ, Věra. Pedagogika v ošetrovateľstve. 2. přepracované a doplněné vydání. Martin: Osveta, 2005. 118 s. ISBN 80-8063-193-X.
 1. SVOBODA, Lukáš. Cvičební soubor pro dialyzované a transplantované pacienty. Praha: Triton, 2000, 39 s. ISBN 80-7254-126-9.
 1. ČAGÁNKOVÁ, Eliška. Efekt edukace nemocných po transplantaci ledvin: diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická, 2012. 71 l., 9 l. příl. Vedoucí diplomové práce MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.
 1. UHROVÁ, Světlana. Kvalita života imunosuprimovaného pacienta po transplantaci ledvin: bakalářská práce. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, 2014. 81 l., 5 l. příl. Vedoucí diplomové práce Mgr. Eliška Čagánková, DiS
 1. FN Plzeň – Fakultní nemocnice Plzeň. Fakultní nemocnice 2019 květen - červen, ročník IV. Dostupný z www:fnplzen.cz/flipbook/magazine/casopis_0319/
 1. Odborné informace | Koordinační středisko transplantací (KST). Koordinační středisko transplantací (KST) | [online]. Copyright © 2014 [cit. 09.12.2019]. Dostupné z: https://www.kst.cz/odborne-informace/
 1. Zákon č. 97/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)