Předoperační, intraoperační, pooperační ošetřovatelská péče a pooperační komplikace
Jaroslava Knapová.
Anotace

Součástí chirurgického ošetřovatelství jsou intervence zaměřené na péči o pacienta před, během a po operačním zákroku, tzv. perioperační péči. V jednotlivých obdobích má tato péče svá specifika, která budou blíže specifikována.

Cíle

Student charakterizuje předoperační období z časového hlediska.

Student charakterizuje intraoperační období.

Student specifikuje intervence sestry v rámci bezprostřední pooperační péče.

Student specifikuje intervence sestry po stabilizaci stavu, při překladu pacienta na standardní oddělení.

Student definuje hlavní rizika pooperačního období.

Klíčová slova
Chirurgické ošetřovatelství, předooperační příprava, intraoperační období, pooperační ošetřovatelská péče, pooperační komplikace.
Datum vytvoření
25. 08. 2019.
Časová dotace
6 hodin.
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013. Sestra. ISBN 978-80-247-4412-4.
  1. SCHNEIDEROVÁ, Michaela. Perioperační péče. Praha: Grada, 2014. Sestra. ISBN 978-80-247-4414-8.
  1. VYTEJČKOVÁ, Renata, Petra SEDLÁŘOVÁ, Vlasta WIRTHOVÁ, Iva OTRADOVCOVÁ a Lucie KUBÁTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: speciální část. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra. ISBN 978-80-247-3421-7.
  1. WICHSOVÁ, Jana. Sestra a perioperační péče. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-3754-6.
  1. MAĎAR, Rastislav, Renata PODSTATOVÁ a Jarmila ŘEHOŘOVÁ. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-2487-1673-9.
  1. ALUŠÍK, Š. a kol. PROFYLAKTICKÉ PODÁVÁNÍ ANTIBIOTIK V CHIRURGICKÝCH OBORECH. FARMAKOTERAPEUTICKÉ INFORMACE Měsíčník pro lékaře a farmaceuty. 10/2017. Dostupné z: http://www.sukl.cz/sukl/fi-rijen-2017. file:///C:/Users/Jaroslava%20Knapov%C3%A1/Downloads/Farmaceutick%C3%A9%20informace%202017_10.pdf.
  1. HEITZ, James W., ed. Pooperační stavy: příznaky, diagnostika, postupy. Přeložil Jiří MÁLEK. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0873-2.