Stomie
Jaroslava Knapová.
Anotace

Výukový materiál doplňuje ostatní odborné materiály, specifikuje detailněji problematiku komplexního přístupu k nemocnému se stomií. Všeobecná sestra v rámci svých kompetencí musí být schopna poskytnout kvalitní ošetřovatelskou péči nemocnému s vyvedenou stomií a rozumět anatomicko-patologické podstatě výkonů spojených se založením stomie.

Cíle

Student definuje pojem stomie.

Student vyjmenuje a popíše jednotlivé druhy stomií.

Student specifikuje jednotlivé diagnózy spojené se založením stomie.

Student popíše předoperační přípravu, intraoperační a pooperační péči o pacienta podstupujícího operační výkon se založením stomie.

Student rozpozná příznaky vztahující se ke komplikacím založené stomie.

Student prokáže odborné znalosti v procesu edukace stomika.

Klíčová slova
Stomie, onemocnění gastrointestinálního traktu, chirurgické výkony, edukace stomiků, stomická sestra.
Datum vytvoření
29. 06. 2019.
Časová dotace
10 hodin.
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. ZACHOVÁ, Veronika. Stomie. Praha: Grada, 2010, 200 s., xv, xii s. barev. obr. příl. Sestra. ISBN 978-80-247-3256-5.
  1. ČERNOCH, Jiří. Prekancerózy v trávicím traktu. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3500-9.
  1. DRLÍKOVÁ, Kateřina. Praktický průvodce stomika. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5712-4.
  1. MARKOVÁ, Marie. Stomie gastrointestinálního a močového traktu. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. ISBN 80-7013-434-8.
  1. BOSÁKOVÁ, Alice. Péče o dětské pacienty se stomiemi. Ostrava: Fakultní nemocnice, 2005. ISBN 80-239-4731-1.
  1. MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče II: aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 978-80-247-6852-6.
  1. JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4412-4.
  1. KRŠKA, Zdeněk, David HOSKOVEC a Luboš PETRUŽELKA. Chirurgická onkologie. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4284-7.