Ošetřovatelský proces a potřeby člověka
Mgr. Jaroslava Knapová.
Anotace

Teoretické poznatky tohoto předmětu umožňují pochopit holistické teorie a klasifikaci potřeb člověka ve zdraví a nemoci. Ošetřovatelský proces je dle platné legislativy základní metodou pro ošetřování nemocných. Aplikací ošetřovatelského procesu studenti získávají informace k posouzení zdravotního stavu pacienta. Tříděním a analýzou získaných dat jsou schopni formulovat ošetřovatelské diagnózy a naplánovat individualizovanou ošetřovatelskou péči. Ošetřovatelskými intervencemi se snaží uspokojit potřeby pacienta a dosáhnout ošetřovatelských cílů. Efektivitu své činnosti hodnotí společně s pacientem a podle potřeby korigují plán péče.

Cíle

Student vysvětlí pojem holismus.

Student implementuje holistický pohled na člověka v oboru ošetřovatelství.

Student roztřídí potřeby člověka podle A. Maslowa.

Student specifikuje cíle hlavní pracovní metody všeobecných sester.

Student definuje legislativní rámec související s metodou ošetřovatelského procesu.

Student vyjmenuje výhody ošetřovatelského procesu pro pacienta.

Student umí použít všechny fáze ošetřovatelského procesu na praktickém příkladu.

Klíčová slova
Holismus, A. Maslow, potřeby člověka, ošetřovatelský proces.
Datum vytvoření
28. 05. 2019
Časová dotace
56 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. MASTILIAKOVÁ, D. Holistické přístupy v péči o zdraví. Vyd. 2, nezměněn. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. ISBN 978-80-7013-457-3.
 1. DOSSEY, BM. Nursing: integral, integrative, and holistic—local to global. In: Dossey BM, Keegan L, eds. Holistic Nursing: A Handbook for Practice. 6th ed. Sudbury, MA: Jones & Bartlett; 2013;3-57. Dostupné online z: https://nursekey.com/nursing-integral-integrative-and-holistic-localto-global/
 1. Ahna.org. 2017. Welcome to AHNA: What is Holistic Nursing? 2017 Dostupné online z: http://www.ahna.org/About-Us/What-is-Holistic-Nursing
 1. BAHRAMI, M. Do nurses provide holistic care to cancer patients? Iran J Nurs Midwifery Res. 2010;15:245–251. Dostupné online z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3203285/
 1. ŠAMÁNKOVÁ, Marie. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu: [teoretické základy a metodika]. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 134 s. Sestra. ISBN 978-802-4732-237.
 1. ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ a Jaroslava ŠRÁMKOVÁ. Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. Sestra. ISBN 978-802-4720-685.
 1. TRACHTOVÁ, Eva, Dagmar MASTILIAKOVÁ a Gabriela FOJTOVÁ. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Vyd. 2. nezměn. V Brně: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2006 dotisk, 185 s. ISBN 80-7013-324-4.
 1. LANGMEIER, Miloš a kolektiv, 2009. Základy lékařské fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada. 320 s. ISBN 978-80-247-2526-0.
 1. VYTEJČKOVÁ, R.; SEDLÁŘOVÁ, P.; WIRTHOVÁ, V.; OTRADOVCOVÁ, I.; PAVLÍKOVÁ, P., Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II, speciální část. 1. vyd. Praha: Grada. 2013. 272 s. ISBN 978-80-247-3420-0.
 1. JAROŠOVÁ, Darja. Teorie moderního ošetřovatelství. Praha: ISV, 2000, 133 s. Lékařství. ISBN 80-85866-55-2.
 1. TÓTHOVÁ, Valérie. Ošetřovatelský proces a jeho realizace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Triton, 2014, 225 s. ISBN 978-80-7387-785-9.
 1. STAŇKOVÁ, Marta. Jak provádět ošetřovatelský proces. Brno: IDVPZ Brno, 1999, 66 s. České ošetřovatelství, 4. ISBN 80-7013-283-3.
 1. STAŇKOVÁ, Marta. Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe. Brno: IDVPZ Brno, 1999, 49 s. České ošetřovatelství, 3. ISBN 80-7013-282-5.
 1. NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK a Zdeněk KLEIBL. Onkologie v klinické praxi: standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 2. vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3944-4.
 1. KOPŘIVA, Pavel, et al. Respektovat a být respektován. 3. vydání. Kroměříž: Spirála, 2008. 286 s. ISBN 978-80-904030-0-0.
 1. HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2015, 399 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4674-6.
 1. MASLOW, Abraham Harold. O psychologii bytí. Praha. Portál, 2014. 317 s. ISBN 978-80-262-0618-7.
 1. NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Vyd. 2., rouš. a přeprac. Praha: Academia. 2009. 620 s. ISBN 978-80-200-1680-5.
 1. VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. 815 s. ISBN 978-80-262-0696-5.
 1. VACHTOVÁ, I., HUDÁČKOVÁ, A. Potřeba seberealizace u pacientů během hospitalizace. Kontakt 2009, 11(1):218-231. ISBN 1212-4117, [cit. 2019-05-13] Dostupné z: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2009/01/38.pdf
 1. HABERMANN, M., UYS, L.R., et al., 2006. The Nursing Process. London: Elsevier Health Sciences. 172 p. ISBN 0-443-10191-4.
 1. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, 2004, Věstník 9/2004. [online]. [cit. 2019-05-15]. Dostupné z:https://www.mzcr.cz/obsah/koncepce-osetrovatelstvi_3196_3.html
 1. ŽIAKOVÁ, Katarína, JAROŠOVÁ, Darja a Juraj ČÁP, ed. Ošetřovatelství: konceptuální modely a teorie. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005, 232 s. ISBN 80-7368-068-8.
 1. PAVLÍKOVÁ, Slavomíra. Modely ošetřovatelství v kostce. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1211-3. A.
 1. ARCHALOUSOVÁ, Alexandra. Přehled vybraných ošetřovatelských modelů. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2003. ISBN 80-86225-33-X. A.
 1. NANDA International. 2015. Ošetřovatelské diagnózy. Definice a klasifikace 2015 – 2017. Praha: Grada Publishing. 464 s. ISBN 978-80-247-5412-3.
 1. BĚLÍK, Václav, Stanislava SVOBODA HOFERKOVÁ a Blahoslav KRAUS. Slovník sociální patologie. Praha: Grada, 2017, 120 s. Pedagogika. ISBN 978-80-271-0599-1.
 1. URBAN, Lukáš. Sociologie trochu jinak. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2011, 271 s. Sociologie. ISBN 978-80-247-3562-7.
 1. SLAMĚNÍK, Ivan. Emoce a interpersonální vztahy. Praha: Grada, 2011, 208 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3311-1.
 1. ZORMANOVÁ, Lucie. Didaktika dospělých. Praha: Grada, 2017, 223 s. Pedagogika. ISBN 978-80-271-0051-4.
 1. PLEVOVÁ, Ilona. Ošetřovatelství I. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2018, 286 s. Sestra. ISBN 978-80-271-0888-6.