Pracovně právní vztahy
Mgr. Kamila Bolechová
Anotace

Pojem „Pracovní právo“ zahrnuje prvky soukroméhoveřejného práva. Odvětví pracovního práva upravuje tři tematické okruhy: individuální pracovní právo, kolektivní pracovní právoprávní úpravu zaměstnanosti. V České republice se vymezení pracovního práva nachází v § 1 „Českého zákoníku práce“. Upravuje právní vztahy mezi zaměstnancizaměstnavateli, některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví. Hlavními prameny pracovního práva jsou v České republice: zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávánízákon o zaměstnanosti.

Texty čtenáře seznámí se základními skutečnostmi týkajícími se pracovně právních vztahů. V jednotlivých kapitolách načerpají informace nejen o právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele, ale dozvědí se také informace o systému odměňování, vzniku a zániku pracovního poměru, možnostech pracovních náhrad, pracovní době a o době odpočinku.

Cíle

Texty jsou určeny studentům tříletého studijního programu Vyšších odborných zdravotnických škol. Cílem je seznámit čtenáře s oblastí pracovně právních vztahů, s jejich právy a povinnostmi. Texty se snaží studentům srozumitelnou a přehlednou formou poskytnout základní a praktické znalosti a informace o pracovněprávních vztazích jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance.

Klíčová slova
Zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovní poměr, pracovní náhrady, odměny za práci, pracovní doba
Datum vytvoření
23. 05. 2019
Časová dotace
8 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. PICHRT, Jan. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-609-0.
 1. VALENTOVÁ, Klára. Zákoník práce: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2018. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-534-3.
 1. VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7.
 1. JANEČKOVÁ, Eva. Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-518-4.
 1. Státní úřad inspekce práce, Pracovněprávní vztahy, [online], [cit. 23. 5. 2019], http://www.suip.cz/informacni-materialy/pracovnepravni-vztahy/.
 1. Státní úřad inspekce práce, Pracovněprávní vztahy, [online], [cit. 23. 5. 2019], http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organu-inspekce-prace/
 1. Ombudsman, Veřejný ochránce práv, http://www.ochrance.cz/
 1. Státní úřad inspekce práce, Pracovněprávní vztahy, [online], [cit. 23. 5. 2019], http://www.suip.cz/_files/suip-a1dc83615da8352c5ae3bdf12c260b1e/odmenovani2019.pdf
 1. Státní úřad inspekce práce, Pracovněprávní vztahy, [online], [cit. 23. 5. 2019], http://www.suip.cz/_files/suip-a47ac4ebef9f1ff2d90356c35d2a6d79/ochrana_os_2019.pdf
 1. Státní úřad inspekce práce, Pracovněprávní vztahy, [online], [cit. 23. 5. 2019], http://www.suip.cz/_files/suip-2f809c28be4a442f6275e98f9bccfeb0/vznik_zmeny_pp1.pdf
 1. Státní úřad inspekce práce, Pracovněprávní vztahy, [online], [cit. 23. 5. 2019], http://www.suip.cz/_files/suip-5bc68a568e7403016afef6151faaafab/tuzemske_nahrady2019.pdf
 1. Státní úřad inspekce práce, Pracovněprávní vztahy, [online], [cit. 23. 5. 2019], http://www.suip.cz/_files/suip-449ed88c022e48460e28aafb8996fab1/pracovni_doba_23.5.pdf
 1. Státní úřad inspekce práce, Pracovněprávní vztahy, [online], [cit. 23. 5. 2019], http://www.suip.cz/_files/suip-79bc80f9d72cf386748f86e100ee4573/prekazky_praci2018.pdf
 1. Státní úřad inspekce práce, Pracovněprávní vztahy, [online], [cit. 23. 5. 2019], http://www.suip.cz/_files/suip-33a641d9751fd2a29d1cfc1f3c1b5cc5/rovne_zachazeni2019.pdf
 1. Státní úřad inspekce práce, Pracovněprávní vztahy, [online], [cit. 23. 5. 2019], http://www.suip.cz/_files/suip-f2cb873b825e58c658552e38f84d16ed/rovne_zachazeni_cerven_2012.pdf
Poznámka
Informace v textu vycházejí ze zákonů a vyhlášek pro rok 2019/20. Je doporučeno v dalších letech tyto informace aktuálně sledovat, aktualizovat si je pro příslušný rok.