Rehabilitační ošetřovatelství
Mgr. Jaroslava Knapová
Anotace

Rehabilitační ošetřovatelství je způsob aktivního ošetřování nemocných rozšiřující základní znalosti v oblasti ošetřovatelských postupů. Pozornost je věnována teoretickým a praktickým dovednostem z oboru fyzioterapie, které sestra, v rámci multidisciplinárního týmu, využívá k dosažení podpory zdraví a prevence vzniku komplikací při onemocnění, s cílem zkvalitnit základní péči o pacienta.

Cíle

Student zná druhy rehabilitačních postupů, orientuje se v typech rehabilitačních zařízení.

Student specifikuje nejčastější symptomy imobilizačního syndromu.

Student si osvojí zásady základních postupů fyzioterapie a ergoterapie.

Student po zhodnocení pacienta plánuje spolupráci s multidisciplinárním týmem v ošetřovatelské péči vedoucí k aktivizaci a soběstačnosti ležících pacientů.

Student ovládá techniky, které udržují pečovatele v psychické a fyzické kondici.

Klíčová slova
Rehabilitace, rehabilitační ošetřovatelství, soběstačnost, imobilizační syndrom, Škola zad.
Datum vytvoření
07. 03. 2019.
Časová dotace
24 hod.
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. Kolář, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.
 1. PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2007, 351 s. Avicenum. ISBN 978-80-247-1135-5.
 1. TROJAN, Stanislav. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005, 237 s. ISBN 80-247-1296-2.
 1. JANKOVSKÝ, J., PFEIFFER, J., ŠVESTKOVÁ, O. Vybrané kapitoly z uceleného systému rehabilitace. 1. vydání. Č. Budějovice Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005. 103 s. ISBN 80-7040-826-x.
 1. VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. Praha: Grada, 2011, 228 s., 24 s. barev. obr.příl. Sestra. ISBN 978-80-247-3419-4.
 1. SVĚCENÁ, K., ŠVESTKOVÁ, O., 2014. Ergoterapie. In: PFEIFFER, J. et al. Koordinovaná rehabilitace. České Budějovice: JČU ČB ZSF. s. 121-129. ISBN 978-80-7394-461-2.
 1. KALVACH, Z., a kol. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. 1. vyd. Praha: GradaPublishing, a.s., 2008. 336 s. ISBN 978-80-247-2490-4.
 1. HERMANOVÁ, M., PROKOP, J., ONDRÁČKOVÁ, K. Vybrané kapitoly z péče o seniory. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. ISBN 978-80-7013-478-8.
 1. ŠAFRÁNKOVÁ, A., NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. 1.vyd. Praha: GradaPublishing, a.s., 2006. 280+4 s. ISBN 80-247-1148-6.
 1. TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 186 s. ISBN 80-7013-324-4.
 1. KLUSOŇOVÁ, E; PITNEROVÁ, J. Rehabilitační ošetřování pacientů s těžkými poruchami hybnosti. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 117 s. ISBN 80-7013-423-2.
 1. GRÜNEROVÁ-LIPPERTOVÁ, M. Neurorehabilitace. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 350 s. ISBN 80-7262-317-6.
 1. WORKMAN, B; BENNETT, C; ZVONÍČKOVÁ, M. Klíčové dovednosti sester. Praha: GradaPublishing a.s., 2006. 259 s. ISBN 80-247-1714-X.
 1. TROJAN, S. DRUGA, R. PFEIFFER, J. VOTAVA, J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd. Praha: GradaPublishing a.s., 2001. 228 s. ISBN 80-2470-031-X.
 1. JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013, 249 s. Sestra. ISBN 978-80-247-4412-4.
 1. KRISTINÍKOVÁ, J. Rehabilitace v ošetřovatelství. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. 60. ISBN 80-7368-224-9.
 1. TUČEK, Milan, CIKRT, Miroslav a PELCLOVÁ, Daniela. Pracovní lékařství pro praxi: příručka s doporučenými standardy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 327 s. ISBN 80-247-0927-9.
 1. PAVLŮ, D., 2002. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. Brno: CERM, ISBN 9788072042661.
 1. DUNGL, Pavel. Ortopedie. Praha: Grada, 2005, 1273 s. Avicenum. ISBN 80-247-0550-8.
 1. BRHEL, Petr a kolektiv, Pracovní lékařství: Základy primární pracovnělékařské péče. Brno: NCO NZO, 2005. ISBN 80-7013-414-3.
 1. BREJNÍKOVÁ, M., a TOMKOVÁ, V., Krokoměr-jedna z metod sledování sesterské zátěže, Dimenze moderního zdravotnictví, 2007, č. 4, s. 134.
 1. EVROPSKÁ AGENTURA PRO BOZP, Manipulace s pacienty ve zdravotnictví, BOZP-info -Muskuloskeletální poruchy [online], Dostupné na Bozpinfo.cz http://www.bozpinfo.cz/citarna/tematicke_prilohy/muskuloskeletalni_poruchy/msd_medical.html.
 1. MÜLLER, Oldřich. Terapie ve speciální pedagogice. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014, 508 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4172-7.
 1. JANDOVÁ, Dobroslava. Balneologie. Praha: Grada, 2009, xvi, 404 s., 16 s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-247-2820-9.
 1. JANDOVÁ, Dobroslava, Základy balneologie, Brno, NCONZO, 2014, 45 s., ISBN 978-80-7013-573-0.
 1. MIKULA, Jan a Nina MÜLLEROVÁ. Prevence dekubitů. Praha: Grada, 2008, 96 s., vi s. barev. obr. příl. Sestra. ISBN 978-80-247-2043-2.
 1. KELNAROVÁ, Jarmila a Jarmila KELNAROVÁ. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník: 2. díl. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3106-3.