Paliativní péče
Mgr. Jaroslava Knapová
Anotace

Paliativní péče je specifikována z pohledu organizační formy a koncepce ošetřovatelské péče o nemocné v terminálním stádiu. Pozornost je věnována spirituálním potřebám nemocných a etickým aspektům paliativní péče.

Cíle

Student zná organizační strukturu a možnosti poskytování paliativní péče ve zdravotnickém, hospicovém zařízení a domácím prostředí.

Student specifikuje nejčastější symptomy terminálního stádia.

Klíčová slova
Paliativní péče, terminální stadium, hospic.
Datum vytvoření
15. 02. 2019
Časová dotace
12 hod.
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. HAŠKOVCOVÁ, Helena Thanatologie: nauka o umírání a smrti. 2., přeprac.vyd. Praha: Galén, 2007, 244 s. ISBN 978-80-7262-471-3.
 1. MISCONIOVÁ, B. Péče o umírající – hospicová péče. Praha: Národní centrum domácí péče ČR, 2004, 96 s. Bez ISBN.
 1. MUNZAROVÁ, Marta. Eutanazie, nebo paliativní péče?.. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1025-0.
 1. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Praha: Grada Publishing, 2004, 537 s. Avicenum. ISBN 80-247-0279-7.
 1. BUŽGOVÁ, Radka. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních: potřeby, hodnocení, kvalita života. Praha: Grada, 2015, 168 s. Sestra. ISBN 978-80-247-5402-4.
 1. MARKOVÁ, Monika. Sestra a pacient v paliativní péči. Praha: Grada, 2010, 128 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3171-1.
 1. PAYNEOVÁ, S., J. SEYMOUROVÁ a Ch. INGLETONOVÁ, Principy a praxe paliativní péče. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007, 807 s. ISBN 978-80-87029-25-1.
 1. SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. 2., nezměn. vyd. Praha: Galén, c2011, 363 s. ISBN 978-80-7262-849-0.
 1. ŠPATENKOVÁ, Naděžda. O posledních věcech člověka: vybrané kapitoly z thanatologie. Praha: Galén, c2014, 315 s. ISBN 978-80-7492-138-4.
 1. KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007, 163 s. Sestra. ISBN 978-80-247-2069-2.
 1. VÁŇOVÁ, V. Etické problémy péče o umírající ve velké nemocnici: dizertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. 2017, 155 s. Vedoucí dizertační práce Helena Haškovcová.
 1. SLAMKOVÁ, Alica a Ľubica POLEDNÍKOVÁ. Klinické a ošetrovateľské aspekty paliatívnej starostlivosti. Martin: Osveta, 2013. ISBN 978-80-8063-379-0.
 1. ČERNÝ, David a kol. Eutanázie – ano, či ne? Aktuální medicínské, filozofické a právní perspektivy. 1. vyd. Praha: Středisko společných činností AV ĆR, v.v.i., pro Kancelář Akademie Věd ČR, 2015, s. 36. ediční číslo 11878.
 1. ŠEVČÍK, Pavel. Etické problémy rozhodování o způsobu léčby v prostředí intenzivní medicíny. Postgraduální medicína. ISSN 1212-4184. Roč.14, č. 5 (2012), s.532-536.
 1. VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-3420-0.
 1. ANDRÉSOVÁ, Martina a Lenka SLEZÁKOVÁ. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy. III, Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. Sestra. ISBN 978-80-247-4341-7.
 1. KALVACH, Z. a kol. Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky). Praha: Cesta domů, 2004. 102 s. ISBN 80-239-2832-5.
 1. SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. Praha: Ecce homo, 1999. 146 s. ISBN 978-80-902049-2-9.