Klinická biochemie
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Anotace

Učební text Klinická biochemie je určen pro studenty oboru Diplomovaný zdravotní laborant na vyšších odborných zdravotnických školách, a to pro výuku teoretické části předmětu Klinická biochemie.

V prvé části se zabývá obecnou problematikou klinicko-biochemického vyšetření, jako je postavení oboru klinická biochemie, jeho úkoly, preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření či principy interpretace laboratorních výsledků. Následuje část speciální, která je zčásti probírána podle typu analytů (enzymy, minerály, stopové prvky, sacharidy, lipidy, bílkoviny, nebílkovinné dusíkaté látky, vitaminy, hormony aj.), zčásti podle typu biologického materiálu (chemické vyšetření moči, výpotku, mozkomíšního moku). Jiné kapitoly mají souborný charakter a popisují laboratorní vyšetření u onemocnění určitých orgánů (játra, myokard, trávicí trakt, nádorová onemocnění). U všech kapitol, i těch věnovaných určitému typu analytu, jsou uvedeny praktické výstupy a je popsán vztah k závažným onemocněním (metabolismus glukózy a diabetes mellitus, metabolismus lipidů a ateroskleróza). Důraz je kladen na pochopení regulací metabolismu a interpretační stránku vyšetření, zanedbána však není ani stránka analytická. U všech metod jsou stručně popsány principy v praxi užívaných analytických metod; pro podrobnější popis odkazujme na praktická cvičení. Součástí učebního textu jsou i kapitoly, věnované zvláštnostem laboratorního vyšetřování v těhotenství, u novorozenců a dětí a u seniorů. Probrány jsou i základy obecné i speciální toxikologie, protože zdravotní laborant se na pracovištích klinické biochemie stále častěji setkává s nutností provádět a interpretovat toxikologická vyšetření. Poslední kapitola seznámí studenty s aktuálními trendy v laboratorní medicíně a ukáže, kam může laboratorní vyšetření v budoucnu směřovat.

Text doprovází názorné obrázky a video, kde si student může ověřit změnu poměru diagnostické senzitivity a specifičnosti při různém nastavení cut-off hodnoty. Na konci každé kapitoly najdou studenti kontrolní otázky, jejichž zodpovězení jim umožní posoudit, zda náplň kapitoly pochopili a zvládli.

Cíle

Cílem výukového materiálu pro teoretickou část předmětu Klinická biochemie pro studenty oboru Diplomovaný zdravotní laborant je umožnit studentům orientovat se v oboru, zvládnout zásady přípravy vzorku k analýze a pochopit analytické i klinické vlastnosti laboratorní metody, nutné pro správnou interpretaci výsledku. Speciální část má za cíl seznámit studenty s jednotlivými analytickými metodami s důrazem na pochopení jejich významu; student vysvětlí a na příkladech demonstruje užití laboratorních vyšetření při diagnostice a sledování poškození jednotlivých orgánů; využívá pro to znalosti metabolismu, chemických principů analýz i vlastností měřicích systémů.

Klíčová slova
klinická biochemie, laboratorní medicína, vlastnosti laboratorní metody, laboratorní markery poškození orgánů
Datum vytvoření
15.02.2019
Časová dotace
95 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. CIBIČEK, Norbert a Jan VACEK. Principy a využití vybraných analytických metod v laboratorní medicíně. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-3951-8.
  1. PO>STUDIUM – portál pro postgraduální vzdělávání Lékařské fakulty v Plzni [online]. ©2019 Lékařská fakulta v Plzni [cit. 25.03.2019]. Dostupné z: https://www.postudium.cz.
  1. ČERMÁKOVÁ, Marta a Irena ŠTĚPÁNOVÁ. Klinická biochemie. Vyd. 2., upr. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2010-. ISBN 978-80-7013-515-0.
  1. ČERMÁKOVÁ, Marta a kol. Klinická biochemie: 2. díl. Praha, 2005. ISBN 978-80-7013-424-5.
  1. DASTYCH, Milan a Petr BREINEK. Klinická biochemie: bakalářský obor Zdravotní laborant. 2., přepracované vydání. Brno: Coprint s. r.o., 2011. ISBN 978-80-87192-18-4.
  1. DASTYCH, Milan. Instrumentální technika: obor zdravotní laborant. 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7103-2.
  1. RACEK, Jaroslav, RAJDL, Daniel a kol. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2021. ISBN 978-80-7492-545-0.
  1. RAJDL, D. a kol. Clinical Biochemistry. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3164-6.
  1. SCHNEIDERKA, P. Kapitoly z klinické biochemie. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén Karolinum, 2004. ISBN 978-80-246-0678-1.
  1. ŠTERN, Petr. Obecná a klinická biochemie: pro bakalářské obory studia. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1979-8.