Nutriční edukace u vybraných onemocnění střev
Mgr. Marie Martiňáková
Anotace

Studijní text je koncipován jako podpůrný materiál k modulu nutriční a dietologická praxe. Tematicky shrnuje nutriční postupy při idiopatických střevních zánětech a jejich komplikacích. Součástí textu je propojení informací z oblasti kliniky, preventivní výživy, léčebné výživy, pedagogiky a edukace. Důraz je kladen na praktickou přípravu nutričních terapeutů, edukaci nemocného do domácího léčení, schopnost individuálního přístupu k pacientovi a efektivitu celého edukačního procesu. Nezbytným předpokladem je předchozí nastudování teoretických principů a východisek vhodně vedené edukace.

Cíle

Student po prostudování materiálu dokáže:

Vymezit a charakterizovat idiopatické střevní záněty.

Orientovat se v možnostech nutriční intervence v rámci onemocnění.

Navrhnout individuální stravovací plán pro pacienta.

Samostatně sestavit edukační plán pro nemocného.

Klíčová slova
Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, intolerance laktózy, celiakie, malnutrice, remise, relaps, compliance, adherence, modulární dietetika, sipping, enterální výživa, parenterální výživa, vláknina.
Datum vytvoření
20. 02. 2019
Časová dotace
20 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. ALI, Naheed. Kniha pro celiaky: nové poznatky pro nemocné, lékaře a pacienty. Hodkovičky [Praha]: Pragma, c2015. ISBN 978-80-7349-434-6.
 1. BARRETT JS. Extending our knowledge of fermentable, short-chain carbohydrates for managing gastrointestinal symptoms. Nutr Clin Pract. 2013;28(3):300–6.
 1. BASS, Stephanie et al. Celiakie: úspěšná léčba nesnášenlivosti lepku. České vyd. 1. Praha: Jan Vašut, 2013. ISBN 978-80-7236-839-6.
 1. FORBES, Alastair, Johanna ESCHER a Xavier HÉBUTERNE et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in in fl inflammatory bowel disease. Clinical Nutrition. 2017, 2017(36), 321-347. ISSN 0261-5614.
 1. HEITOR S. P., de SOUZA. Etiopatogeneze idiopatických střevních zánětů - současnost a budoucnost. Current opinion in gastroenterology, Roč. 2, č. 2 (2017), s. 34-40. ISSN 1805-711X.
 1. HLAVATÁ, Karolína. Výživa ve zdraví a nemoci XIV. díl Celiakie. Kazuistiky v diabetologii, příl. Sestra v diabetologii, Roč. 12, č. 2 2014, s. 35-37, ISSN 1801-2809.
 1. HLAVATÁ, Karolína. Výživa a autoimunitní onemocnění. Kazuistiky v diabetologii, příl. Sestra v diabetologii, Roč. 13, č. 2 2015, s. 48-51. ISSN 1214-231X.
 1. HÝSKOVÁ, Petra. Dieta s nízkým obsahem FODMAP/ Low FODMAP dieta. Výživa a potraviny. 2018, 2018(6), 88-91. ISSN 1211-846X.
 1. ILDIKÓ, Nagy, Viktorie VINKLEROVÁ, Olga LUKEŠOVÁ. Probiotika, prebiotika, synbiotika a jejich vztah k imunitě. Výživa a potraviny. 2011, 2011(4), 86-87. ISSN 1211-846X.
 1. JARKOVSKÝ, Jiří, Klára BENEŠOVÁ, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a Lukáš MILAN. Epidemiologie, hospitalizační léčba a migrace IBD pacientů za specializovanou péčí v České republice. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, 71(6), 501-509. ISSN 1804-7874.
 1. JUŘENÍKOVÁ, Petra a Lenka NEUMANNOVÁ. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi: úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, 77 s. ISBN 978-802-4721-712.
 1. KASPER, Heinrich. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4533-6.
 1. KOHOUT, Pavel. Výživa u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Postgraduální medicína. 2011, 13(2), 122-127. ISSN 1212-4184.
 1. KOHOUT, Pavel. Enterální a parenterální výživa u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. 2015, 1(2), 129-136. ISSN 2336-4998.
 1. KOHOUT, Pavel. Idiopatické střevní záněty - výživa a střevní mikrobiom. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. 2015, 1(2), 123-128. ISSN 2336-4998.
 1. KOHOUT, Pavel, Jana DOSTÁLOVÁ, Peter SZITÁNYI, Natália SZITÁNYI a Lucie RŮŽIČKOVÁ. Mléko - přítel nebo nepřítel: jak postupovat při nesnášenlivosti mléka. Praha: Forsapi, 2016. Stručné informace pro pacienty. ISBN 978-80-87250-31-0.
 1. KŘÍŽOVÁ, Jarmila. Enterální a parenterální výživa. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3326-8.
 1. LATA, Jan, Jan BUREŠ a Tomáš VAŇÁSEK. Gastroenterologie. Praha: Galén, c2010. ISBN 978-80-7262-692-2.
 1. LÖRINCZIOVÁ, Petra, Karin PETŘEKOVÁ, Petra HÝSKOVÁ a Marieta BALÍKOVÁ. Výživové opatření při Crohnově chorobě. Výživa a potraviny. 2018, 2018(3), 34-36. ISSN 1211-846X.
 1. LUKÁŠ, Karel. Několik poznámek k léčbě idiopatických střevních zánětů. Interní medicína pro praxi. 2012, 14(12), 466-469. ISSN 1212-7299.
 1. MÜLLEROVÁ, Dana a Anna AUJEZDSKÁ. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2510-2.
 1. MOLODECKY NA, Soon IS, Rabi DM, Ghali WA, Ferris M, Chernoff G, et al. Increasing incidence and prevalence of the inflammatory bowel diseases with time, based on systematic review. Gastroenterology 2012;142:46–54.e42; quiz e30.
 1. NAVRÁTIL, Leoš. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0210-5.
 1. SKŘIČKA, Tomáš, Pavel KOHOUT a Marieta BALÍKOVÁ. Dieta u pacientů se střevními vývody a po operaci střev. 2. vyd. Praha:Forsapi, 2009. Rady lékaře, průvodce dietou. ISBN 978-80-87250-01-3.
 1. STROSSEROVÁ, Alena. Bezlepková dieta. Výživa a potraviny. 2015, 2015(4), 52-55. ISSN 1211-846X.
 1. SVAČINA, Štěpán. Klinická dietologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2256-6.
 1. ŠACHLOVÁ, Milana. Jakou volit stravu u pacientů s Crohnovou chorobou? Interní medicína pro praxi. 2011, 13(10), 403-405. ISSN 1212-7299.
 1. ŠATROVÁ, Jiřina. Nutriční opatření a idiopatické střevní záněty. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie, Roč. 1, č. 1 (2015), s. 87-88, ISSN 2336-4998.
 1. VRÁNOVÁ, Dagmar. Chronická onemocnění a doporučená výživová opatření. Olomouc: ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-788-1.
 1. ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2844-5.
 1. ZBOŘIL, Vladimír a kol. Idiopatické střevní záněty. Praha: Mladá fronta, 2018. ISBN 978-80-204-4720-3.
 1. ZLATOHLÁVEK, Lukáš. Interna pro bakalářské a magisterské obory. Praha: Current Media, [2017]. Medicus. ISBN 978-80-88129-23-3.
 1. Databáze složení potravin České republiky [online]. 2016 [cit. 2019-01-21]. Dostupné z:https://www.nutridatabaze.cz/
 1. Doporučení ECCO-EFCCA pro pacienty s Crohnovou chorobou (CD) [online]. 2017 [cit. 2018-01-21]. Dostupné z:http://www.ibd-skupina.cz/Files/SYS_File/19/Pacientske_guidelines_CD.pdf
 1. Doporučení ECCO-EFCCA pro pacienty s ulcerózní kolitidou (UC) [online]. 2016 [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: http://www.ibd-skupina.cz/Files/SYS_File/19/Pacientske_guidelines_UC.pdf
 1. Doporučené postupy pro enterální výživu: Gastoenterologie (ESPEN) [online]. 2007 [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: http://www.skvimp.cz/soubory/ESPEN_03_gastroenterologie.pdf
 1. ELIÁŠOVÁ Jana, KŘÍŽOVÁ Andrea, MARTIŇÁKOVÁ Marie. Principy skladby jídelních lístků v dietním stravování a technologie přípravy pokrmů [online]. 2016 [cit. 2019-02-21]. ISBN 978-80-88058-93-9 Dostupné z: https://publi.cz/books/356/Cover.html
 1. Gibson PR, Varney J, Malakar S, Muir JG. Food components and irritable bowel syndrome. Gastroenterolog [online] 2015 [cit. 2019-2-20]. Dostupné z: http://www.spg.pt/wp-content/uploads/2018/07/diet-and-the-gut-english-2018.pdf
 1. Guidelines WGO dieta a střeva [online]. 2018 [cit. 2019-1-21]. Dostupné z: http://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/diet-and-the-gut/diet-and-the-gut-english
 1. Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Potravinářská komora ČR [online]. 2014 [cit. 2019-1-21]. Dostupné z: https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace/2014_otazky_narizeni_1169-2011_PK.pdf
 1. Prováděcí nařízení komise o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách spotřebitelům. (EU) č. 828/2014 [online]. 2014 [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=32014R0828
 1. Klinická výživa v chirurgii - doporučení ESPEN s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny SKVIMP [online]. 2018 [cit. 2019-2-20]. Dostupné z: http://www.skvimp.cz/soubory/ Doporu%C4%8Den%C3%AD-SKVIMP-V%C3%BD%C5%BEiva-v-chirurgii-2018.pdf
 1. Současné trendy výzkumu a vývoje potravin pro skupiny obyvatel se zvláštními požadavky na výživu, část 1. Výzkumný ústav potravinářský Praha [online]. 2017 [cit. 2019-2-20]. Dostupné z: file:///E:/1.%20VOV%20projekt/1.%20VOV%20nemoci%20střev/zdroje%20střeva/Studie_MZe_1_cast.pdf
 1. Současné trendy výzkumu a vývoje potravin pro skupiny obyvatel se zvláštními požadavky na výživu, část 2. Výzkumný ústav potravinářský Praha [online]. 2017 [cit. 2019-2-20].
 1. Syndrom krátkého střeva, Burt Cagir [online]. 2018 [cit. 2019-1-26]. Dostupné z: https://emedicine.medscape.com/article/193391-overview
 1. ŠENKYŘÍK Michal. Domácí nutriční péče v České republice [online]. 2015 [cit. 2019-1-26]. Dostupné z: http://wp.interna-cz.eu/domaci-nutricni-pece-ceske-republice/
 1. Výživová doporučeni pro obyvatelstvo České republiky [online]. 2012 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: http://www.vyzivaspol.cz/vyzivova-doporuceni-pro-obyvatelstvo-ceske-republiky/
 1. WGO příručka o stravě a střevě [online]. 2016 [cit. 2019-1-21]. Dostupné z: http ://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/WGOHandbookonDietandtheGut_2016_Final.pdf
 1. WGO Practice Guideline - Global incidence/prevalence IBD and East–West differences [online]. 2015 [cit. 2019-1-21]. Dostupné z: http://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/inflammatory-bowel-disease-ibd/inflammatory-bowel-disease-ibd-english
 1. PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava. Výživa stomiků. Florence. Praha, 2013, 2013(5), 16-18. ISSN 1801-464X.
 1. Stanovisko PSDG ČPS k používání dietních opatření v léčbě Crohnovy choroby u dětských pacientů [online]. 2019 [cit. 2021-13]. Dostupné z: https://www.gastroped.cz/doporucene-postupy-a-stanoviska/