Zdravotnická psychologie pro farmaceutické asistenty
Mgr. Jitka Svárovská, PhDr. Jana Vančová
Anotace

Zdravotnická psychologie pro farmaceutické asistenty se zabývá psychologickou problematikou nemoci včetně závažných onemocnění, poskytuje základní informace z paliativní péče, zabývá se problematikou bolesti, vymezuje zvláštnosti, se kterými se setkáváme v jednotlivých klinických oborech. Velká kapitola je věnována zdravotně postiženým klientům. Další informace se týkají psychosomatických vztahů a osobnosti farmaceutického asistenta.

Cíle

Student zná základní pojmy, změny v psychice způsobené nemocí. Umí vysvětlit jednotlivé postoje k nemoci. Chápe maladaptivní reakce. Zná projevy těchto změn u klientů navštěvujících lékárnu. Je seznámen s problematikou paliativní péče. Umí komunikovat s handicapovanými klienty. Zná problematiku bolesti a psychosomatických vztahů. Je seznámen s nároky kladenými na farmaceutického asistenta.

Klíčová slova
Autoplastický obraz nemoci, bolest, handicapovaný klient, hospic, maladaptivní reakce, nemoc, nepříznivá diagnóza, osobnost farmaceutického asistenta, paliativní péče, postoje k nemoci, psychosomatika, zdraví, zdravotnická psychologie
Datum vytvoření
12.12.2018
Časová dotace
8 hod.
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. BAŠTECKÁ, Bohumila a kol.: Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál, s.r.o. 2003. Počet stran 420 ISBN 80-7178-735-3.
 1. KELNAROVÁ, J., MATĚJKOVÁ, E.: Psychologie a komunikace. Praha: Grada Publishing, a.s. 2009. Počet stran 135 ISBN 978-80-247-2831-5.
 1. Kolektiv autorů: Vše o léčbě bolesti. Praha: Grada Publishing, a.s. 2006. Počet stran 355 ISBN 80-247-1720-4.
 1. KOPECKÁ, I.: Psychologie 3. díl. Praha: Grada Publishing, a.s. 2015. Počet stran 263 ISBN 978-80-247-3877-2.
 1. KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, a.s. 2002. Počet stran 198 ISBN 80-247-0179-0.
 1. KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologie zdraví. Praha: Portál, s.r.o. 2001. Počet stran 279 ISBN 80-7178-551-2.
 1. KÜBLER-ROSSOVÁ,E.: O smrti a umírání. Turnov: Arica 1993. Počet stran 251 ISBN 80-900134-6-5.
 1. ROKYTA, R. a kol.: Bolest a jak s ní zacházet. Praha: Grada Publishing, a.s. 2009. Počet stran 174 ISBN 978-80-247-3012-7.
 1. ŠPATENKOVÁ, N., KRÁLOVÁ, j.: Základní otázky komunikace. Praha: Galén 2009. Počet stran 135 ISBN 978-80-7262-599-4.
 1. VÁGNEROVÁ,M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, s.r.o. 2012. Počet stran 870 ISBN 978-80-262-0225-7.
 1. VOKURKA, M., HUGO, J. a kol: Velký lékařský slovník. Praha: Maxdorf s.r.o. 2009. Počet stran 1160 ISBN 978-80-7345-202-5.
 1. VOKURKA, M., HUGO, J.: Praktický slovník medicíny. Praha: Maxdorf s.r.o. 2011. Počet stran 519 ISBN 978-80-7345-262-9.
 1. Vzdělávací program Diplomovaný farmaceutický asistent. SZŠ a VOŠZ Kolín. Platný od 1.9.2015.
 1. ZACHAROVÁ, E., HERMANOVÁ, M., ŠRÁMKOVÁ, J.: Zdravotnická psychologie. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007. Počet stran 229 ISBN 978-80-247-2068-5.
 1. Canisterapie. Canisterapie [online]. Starý Plzenec: © Pomocné tlapky o. p. s. - canisterapie, 2019 [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: http://www.canisterapie.cz.
 1. Cesta domů. Cesta domů [online]. Praha, 2016 [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: https://www.cestadomu.cz/
 1. Hospic Anežky České. Hospic Anežky České [online]. Červený Kostelec: © VIZUS, 2019 [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: http://www.hospic.cz/
 1. Nadační fond Klíček. Nadační fond Klíček [online]. Praha: Copyright © Nadační fond Klíček, 2005-18 [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: http://www.klicek.org/index2.html
 1. Psychosomatická klinika. Co je psychosomatika [online]. Praha [cit. 2019-01-04]. Dostupné z: https://psychosomatika.cz/
 1. Umírání. Umírání [online]. Praha: Cesta domů, z.ú., 2004 [cit. 2019-01-04]. Dostupné z: https://www.umirani.cz/
 1. Sochorová, N., Krejčiříková, K.: Sdělování onkologické diagnózy. Inflow: Urologie pro praxi, 2009, 10(1),s41-42 [online]. Olomouc: Urologie pro praxi, 2009 [cit. 2019-01-04]. Dostupné z: https://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2009/01/09.pdf