Psychologie a komunikace se zaměřením na farmaceuty
Mgr. Šárka Bräuerová
Anotace

Text se zabývá charakteristikou, složkami a teoriemi osobnosti. Popisuje metody využívané v psychologii v psychodiagnostice a zabývá se komunikací zaměřenou na prostředí lékárny.

Cíle

Student:

vyjmenuje metody používané v psychologii

popíše jednotlivé psychodiagnostické metody

definuje složky osobnosti

vysvětlí vybrané teorie osobnosti

specifikuje formy komunikace

vysvětlí specifika komunikace v lékárně

prokáže znalost technik aktivního naslouchání.

Klíčová slova
Osobnost, složky osobnosti, teorie osobnosti, psychodiagnostika, komunikace, komunikace v lékárně
Datum vytvoření
18. 11. 2018
Časová dotace
25 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. Doležalová, Ladislava, Vlková, Marie. Občanský a společenskovědní základ. Praha: Computer media, 2012. 72s. ISBN 978-80-7402-089-6.
 1. Drapela, Victor, J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2011. 175 s. ISBN 978-80-262-0040-6.
 1. Honzák, Radkin. Komunikační pasti v medicíně. Praha: Galén, 1999. 162 s. ISBN 80-7262-032-0.
 1. Kern, Hans. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2006. 287 s. ISBN 80-7367-121-2.
 1. Mikuláštík, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0650-4.
 1. Paulík, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2010. 240 s. ISBN 978-80-247-2959.
 1. Paulík, Karel. Základy vývojové psychologie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2005. 80 s. ISBN 80-7368-039-4.
 1. Petr, Tomáš, Marková, Eva. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada, 2014. 296 s. ISBN 978-80-247-4236-6.
 1. Říčan, Pavel. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3133-9
 1. Škobrtal, Pavel. Vybrané kapitoly ze sociální psychologie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 112 s. ISBN 978-80-7464-199-2.
 1. Šnýdová, Ivana. Psychodiagnostika. Praha: Grada, 2008. 144 s. ISBN 978-80-247-2165-1.
 1. Špaténková, Naděžda, Králová Jaroslava. Základní otázky komunikace. Praha: Galén, 2009. 135 s. ISBN 978-80-7262-599-4.
 1. Vágnerová, Marie. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 978-80-246-0841-9.
 1. Venglářová, Martina, Mahrová, Gabriela. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada, 2006. 144 s. ISBN 80-247-12-62-8.
 1. Výrost, Josef. Slaměník, Ivan. Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008. 404 s. ISBN 978-80-247-1428-8.
 1. Zacharová, Eva, et al. Aplikovaná psychologie ve zdravotnické praxi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2010. 224 s. ISBN 978-80-7368-703-8.
 1. Zacharová, Eva. Komunikace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2016.128 s. ISBN 978-80-271-0156-6.