Vybrané kapitoly z lékárenství
Mgr. Tereza Zemánková
Anotace

Individuální příprava léčiv má stále své nezastupitelné místo jak v terapii, tak v pracovní náplni farmaceutického asistenta. Předkládaný soubor výukových materiálů shrnuje její legislativně zakotvená pravidla, jimiž je nutné se při práci řídit. Podrobněji je rozveden především zákon o léčivech a vyhláška o správné lékárenské praxi. Další část se zabývá rozdělením pracovníků ve zdravotnictví a kategoriemi zaměstnanců lékárny. Zařazena je také kapitola o problematice návykových látek, zacházení s recepty a s přípravky obsahujícími omamné a psychotropní látky. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny příklady z praxe.

Cíle

Cílem je vybavit studenta teoretickými znalostmi, které je schopen uplatnit v rámci odborné praxe a posléze při práci v lékárenském zařízení. Po prostudování materiálu student definuje léčivou a pomocnou látku, léčivý přípravek a vztahy mezi nimi. Zná pravidla uplatňovaná při přípravě léčivých přípravků a řídí se jimi. Získá přehled o odborných pracovnících v lékárně, jejich kompetencích včetně povinností dalšího vzdělávání. Student se orientuje v problematice návykových látek, je schopen zacházet s Evidenční knihou návykových látek a vést evidenci prekursorů.

Otázky na konci každé kapitoly mají za cíl prověřit získané teoretické znalosti a upozornit na možná úskalí některých probíraných oblastí.

Klíčová slova
Klíčová slova výukového materiálu. Klíčová slova budou využita k propojení s dalším výukovým obsahem.
Datum vytvoření
14. 02. 2019
Časová dotace
20 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. Zákon č. ČESKO. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) - znění od 1. 9. 2018. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-378/zneni-20180901#cast1
 1. Kuchař Miroslav: Výzkum a vývoj léčiv [online]. Version 1.0. Praha: VŠCHT Praha, 2008 [cit. 2018-12-29]. Dostupné z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-978-80-7080-677-7/pages-img/obalka-1.html. ISBN 978-80-7080-677-7.
 1. KOLÁŘ, Jozef, Tünde AMBRUS a Vladimír ŠPRINGER. Názvosloví léčiv se zřetelem na lékopisné názvy. Chemické listy. 2010, 104(1), 27-32. ISSN 0009-2770. Dostupné také z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2010_01_27-32.pdf
 1. ČESKO. Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky-znění od 1. 12. 2018. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-84/zneni-20181201#f3845864
 1. ČESKO. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) - znění od 1. 7. 2018. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372/zneni-20180701#f4436901
 1. VOKURKA, Martin, et al. Velký lékařský slovník online [online]. Maxdorf, [cit. 2018-10-21].  Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/spc-5
 1. Český lékopis 2017: Pharmacopoea Bohemica MMXVII (Ph.B. MMXVII). 1. díl., Evropská část. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0500-7.
 1. Pokyn SÚKL LEK-12 verze 1: Podmínky pro klinická hodnocení léčivých přípravků v lékárnách. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. Praha.jh Dostupné z: http://www.sukl.cz/lekarny/lek-12-verze-1
 1. BOZP.cz [online]. Praha: CRD, 2018. Dostupné z: https://www.bozp.cz/aktuality/bozp-pro-lekarny-prehled-povinnosti/
 1. Jak dlouho musí být uchovávána dokumentace v... Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. Praha 2018. Dostupné z: http://www.sukl.cz/lekarny/jak-dlouho-musi-byt-uchovavana-dokumentace-v-lekarne
 1. Musí být pro kontrolu teploty uchovávání..., Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. 2018. Praha Dostupné z: http://www.sukl.cz/lekarny/musi-byt-pro-kontrolu-teploty-uchovavani-lecivych-pripravku
 1. Novela taxy laborum od 1.1.2012 (komentář, manuál k použití, příklady). Dostupné z: http://www.nemlek.cz/images/dokumenty/cenovy_predpis/taxamanual.pdf
 1. ČESKO. Vyhláška č. 252/2018 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv-znění od 1. 1. 2019. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-252/zneni-20190101#f6306481
 1. Pokyn SÚKL LEK-5 verze 8: Doporučené doby použitelnosti léčivých přípravků připravovaných v lékárně. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. 2017. Praha Dostupné z: http://www.sukl.cz/lekarny/lek-5-verze-8
 1. ZÁBRANSKÝ, T. Drogová epidemiologie. Olomouc: Univerzita Palackého-Lékařská fakulta, 2003, s. 14, ISBN 80-244-0709.
 1. ČESKO. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník-znění od 3. 1. 2018. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40/zneni-20180103#cast1
 1. ČESKO. Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek-znění od 25. 10. 2018. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-463/zneni-20181025#f5150243
 1. Trestné činy související s drogami. Epravo.cz[online]. Praha, 3. 1. 2002, 1, [cit. 2011-11-03]. Dostupný z http://www.epravo.cz/top/clanky/trestne-ciny-souvisejici-s-drogami-15570.html
 1. Ministerstvo zdravotnictví: Přehled právních předpisů [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-12-29]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/obsah/navykove-latky_1790_11.html
 1. ČESKO. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů-znění od 1. 7. 2017. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-167/zneni-20170701#f1880360
 1. ČESKO. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů-znění od 1. 1. 2018. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185/zneni-20180101#cast1
 1. Ministerstvo životního prostředí: Odpadové hospodářství [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-12-29]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/nebezpecne_odpady
 1. Seznam subjektů oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva. Moravskoslezský kraj [online]. Ostrava, 2018 [cit. 2018-12-29]. Dostupné z: https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/seznam-subjektu-opravnenych-odstranovat-nepouzitelna-leciva-42340/
 1. Převzetí nepoužitelných léčiv k likvidaci, Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. Praha, 2018. Dostupné z: http://www.sukl.cz/lekarny/prevzeti-nepouzitelnych-leciv-k-likvidaci
 1. ČESKO. Vyhláška č. 53/2014 Sb., o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách-znění od 15. 4. 2014. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-53/zneni-20140415#f5172198
 1. ČESKO. Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů-znění od 1. 1. 2018. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-54/zneni-20180101#f3841485
 1. ČESKO. Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků-znění od 1. 5. 2014. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-123/zneni-20140501#f3014720
 1. Závazné stanovisko ČLnK číslo 2/2012. Česká lékárnická komora [online]. Praha, 2018 [cit. 2011-12-03]. Dostupné z: https://www.lekarnici.cz/O-CLnK/Profesni-predpisy/Stanoviska-CLnK/Zavazne-stanovisko-CLnK-cislo-2_2012.aspx
 1. Hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. 2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/hlaseni-o-prijmu-vydeji-a-stavu-zasob-omamnych-a-1
 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog In: Úřední věstník. L 047, 18. 02. 2014, s. 0001—0010.Dostupné také z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0273
 1. Prekursory drog. Česká lékárnická komora [online]. 2014 [cit. 2011-12-03]. Dostupné z: https://www.lekarnici.cz/Pro-cleny/Sdeleni/Legislativa/PREKURSORY-DROG.aspx
 1. ČESKO. Nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech-znění od 1. 1. 2017. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-458/zneni-20170101#f5148971
 1. ČESKO. Zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog-znění od 1. 7. 2017. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-272/zneni-20170701#f5066880
 1. ČESKO. Vyhláška č. 71/2014 Sb., o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 - znění od 1. 5. 2014. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-71/zneni-20140501#f5176651
 1. Oznamovací povinnost prekursory drog. Česká lékárnická komora [online]. © 2015 [cit. 2011-12-03]. Dostupné z: https://www.lekarnici.cz/Pro-cleny/Otazky-a-odpovedi-3/Pravni-problematika/Navykove-latky,-prekursory,-lih/Oznamovaci-povinnost-prekursory-drog.aspx
 1. Upozornění pro lékárny na povinnosti v oblasti zacházení s prekursory drog, Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. 2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/lekarny/upozorneni-pro-lekarny-na-povinnosti-v-oblasti-zachazeni-s
 1. Vzorový řád pro provoz a organizaci činností zařízení lékárenské péče. Česká lékárnická komora [online]. 2012 [cit. 2011-12-03]. Dostupné z: https://www.lekarnici.cz/getattachment/4bad409e-794b-4ba4-82f9-4c3f6bde3f30/H-12
 1. KLH-19 verze 1: Podklady potřebné pro povolení klinického hodnocení léčiva-požadavky na farmaceutickou část dokumentace. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. 2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/leciva/klh-19-verze-1
 1. Víme, kde vám zodpoví všechny vaše dotazy o založení živnost. IPodnikatel.cz [online]. iPodnikatel.cz, 2012 [cit. 2018-12-29]. Dostupné z: http://www.ipodnikatel.cz/Zalozeni-zivnosti/vime-kde-vam-zodpovi-vsechny-vase-dotazy-o-zalozeni-zivnosti.html
 1. Dotazy týkající se kompetencí jednotlivých úřadů. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. 2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/dotazy-tykajici-se-kompetenci-jednotlivych-uradu
 1. Kompetence jednotlivých složek a územní působnost. Státní zemědělská a potravinářská inspekce [online]. 09. 01. 2017 [cit. 2018-12-29]. Dostupné z: http://www.szpi.gov.cz/clanek/kompetence-jednotlivych-slozek-a-uzemni-pusobnost.aspx
 1. Kontrola zacházení s návykovými látkami v lékárnách. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. 2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/kontrola-zachazeni-s-navykovymi-latkami-v-lekarnach
 1. BOZP.cz [online]. Praha: CRD, 2018. Dostupné z: https://www.bozp.cz/slovnik-pojmu/inspektorat-bezpecnosti-prace/
 1. MSDS-Europe. Dostupné také z: https://www.msds-europe.com/cs/odpovednosti-odpovedne-osoby/
 1. Hasičský záchranný sbor České republiky: Státní požární dozor [online]. Ministerstvo vnitra, 2009 [cit. 2018-12-29]. Dostupné z: https://www.hzscr.cz/clanek/popis-fungovani-procesu-statniho-pozarniho-dozoru-kontrolni-cinnost.aspx
 1. Léčiva výdej, prodej a příprava. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. 2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/lekarny/leciva-vydej-prodej-a-priprava
 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012, 1/2013/FAR, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro lékařské účely. In: Věstník Ministerstva zdravotnictví. 2012. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/cenovy-predpis-1/2013/far_7298_1953_3.html
 1. Oznamovací povinnost prekursory drog. Česká lékárnická komora [online]. 2015 [cit. 2011-12-03]. Dostupné z: https://www.lekarnici.cz/Pro-cleny/Otazky-a-odpovedi-3/Pravni-problematika/Navykove-latky,-prekursory,-lih/Oznamovaci-povinnost-prekursory-drog.aspx
 1. Souhrn údajů o přípravku: Pamycon na přípravu kapek [databáze]. Poslední revize 2017-10-18, [cit. 2018-06-26].Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=PI36698.pdf&type=pil&as=pamycon-na-pripravu-kapek-pil.
 1. ZÁLEŠÁKOVÁ, Pavlína. Kontrolní činnost SÚKL v praxi. Farmi news. 2009, 6(5), 15. ISSN 1213-1717. Dostupné také z: http://www.edukafarm.cz/soubory/farminews-2009/5/SUKL.pdf
 1. Kontrola zacházení s návykovými látkami v lékárnách, Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. 2018. [cit. 2017-02-04]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/kontrola-zachazeni-s-navykovymi-latkami-v-lekarnach
 1. VETCHÝ, David, Karolína FRÝBOROVÁ, Miloslava RABIŠKOVÁ a Adam HÄRING. Testování stability léčivých přípravků. Chemické listy. 2006, 100(1), 24-29. ISSN 0009-2770.
 1. Označování. Česká lékárnická komora [online]. Praha, 2018 [cit. 2011-12-03]. Dostupné z: https://www.lekarnici.cz/Pro-cleny/Otazky-a-odpovedi-3/Technologie,-priprava,-taxa-laborum,-kontrola/Oznacovani.aspx
 1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Česká obchodní inspekce [online]. c2018 [citováno 29. 12. 2018]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_obchodn%C3%AD_inspekce
 1. Kontrola nemocničních lékáren v roce 2017. Státní ústav pro kontrolu léčiv: Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce-kontroly nemocničních lékáren. [online]. Praha, 12.03.2018 [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/kontrola
 1. ČESKO. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) - znění od 28. 12. 2018. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96/zneni-20181228#f2512830
 1. PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, c2011. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-3976-2.
 1. UHEREK, Pavel. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků: komplexní rozbor aktuální právní úpravy výjimky a právní odpovědnost řešení sporných čí komplikovaných případů z praxe: praktickou součástí jsou zpracované vzory formulářů publikace poradí i pacientům, osobám blízkým či studentům středních a vysokých škol. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 182 p. ISBN 978-802-4726-588.
 1. Zdravotnické profese v lékárně. In: Apatykář.www.apatykar.cz. [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: https://lekarenstvi.apatykar.info/lekarenstvi-u-nas/clanek-38/
 1. Časopis českých lékárníků: měsíčník stavovské lékárnické komory. Ostrava: PETI, 1992-. ISSN 1211-5134. Dostupné také z: http://www.lekarnici.cz/
 1. ČESKO. Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta-znění od 28. 12. 2018. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-95/zneni-20181228#f2512040
 1. ČESKO. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů-znění od 1. 4. 2018. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-268/zneni-20180401#f5400980
 1. Česká lékárnická komora [online]. Praha, 2018 [cit. 2011-12-03]. Dostupné z: https://www.lekarnici.cz/O-CLnK/Profesni-predpisy/Stanoviska-CLnK/Zavazne-stanovisko-CLnK-cislo-2_2012.aspx
 1. HEISLEROVÁ Ph.D., PharmDr. Marcela. Změny ve specializačním programu – novela zákona č. 95 [online]. 2017 [cit. 2018-12-29]. Dostupné z: https://www.lekarnici.cz/getattachment/4ec846a8-706d-4baf-b534-9ebbfa6adb25/0603-Mladi-lekarnici_novela-95.pdf.aspx
 1. ČESKO. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - znění od 1. 9. 2018. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561/zneni-20180901#f2873540
 1. Národní registr zdravotnických pracovníků. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky [online]. 2018, 2018 [cit. 2018-12-29]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/node/7131
 1. ČESKO. Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků-znění od 14. 12. 2017. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 29. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-55/zneni-20171214#f4175228
 1. MGR. ŠTĚPÁNKOVÁ, Ivana. Důležité změny v zákoně č. 96/2004 Sb. ve znění účinném od 1. září. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR [online]. Praha, 2017 [cit. 2018-12-29]. Dostupné z: http://www.zdravotnickeodbory.cz/cz/clanky/21-8-2017-o-zmenach-zakona-96-od-1-zari-2017.aspx
 1. Vzdělávací programy pro nelékařské zdravotnické pracovníky Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-12-29]. Dostupné z: https://www.ipvz.cz/
 1. Akreditovaný kvalifikační kurz: Ošetřovatelství a nelékařská povolání. Ministerstvo zdravotnictví ČR [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-12-29]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/dokumenty/akreditavany-kvalifikacni-kurz_8860_3080_3.html
 1. ČESKO. Zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog-znění od 1. 7. 2017. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 30. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-272/zneni-20170701#f5066880
 1. ČESKO. Zákon č. 220/1991 Sb., České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře-znění od 1. 4. 2012. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 30. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-220/zneni-20120401#p1-1
 1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Webinář [online]. c2018 [citováno 31. 12. 2018]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Webin%C3%A1%C5%99&oldid=16753109
 1. Kontrola zacházení s návykovými látkami v lékárnách v roce 2013 [online]. Praha. 2014 [cit. 2019-01-01]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/kontrola-zachazeni-s-navykovymi-latkami-v-lekarnach-v-roce
 1. Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv: Inspekce [online]. 8.8.2017 [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: http://www.uskvbl.cz/cs/inspekce