Ošetřovatelská praxe
Petra Drábková
Anotace

Předkládaný výukový materiál nás seznámí s kazuistikami nemocných z různých medicínských oborů. Přiblíží nám jak jednotlivé fáze ošetřovatelského procesu (ošetřovatelské posouzení, diagnostiku, plánování ošetřovatelské péče, realizaci ošetřovatelského plánu a jeho zhodnocení), tak souhrn medicínské anamnézy, diagnostiky a terapie u zvoleného klienta.

V České republice je ošetřovatelská péče organizována formou ošetřovatelského procesu, přičemž způsob a zpracování ošetřovatelské dokumentace není v jednotlivých zdravotnických zařízeních jednotný. Tento výukový materiál nám pomůže orientovat se v základních modelech posouzení u dospělých klientů dle Marjory Gordonové, avšak pro zjišťování a uspokojování potřeb dítěte je vhodnější model Virginie Hendersonové. Používanější ve zdravotnických zařízeních je model M. Gordonové.

Cíle

Čtenář po nastudování předloženého materiálu bude umět navrhnout plán ošetřovatelské péče u zvoleného klienta (dále K/N) a vysvětlit souvislost mezi jednotlivými příznaky jeho základního či přidruženého onemocnění. Zároveň by si měl uvědomit rizikové faktory v ošetřovatelské péči u jednotlivých K/N dle předložených kazuistik.

Klíčová slova
Ošetřovatelská kazuistika, ošetřovatelský proces, medicínská anamnéza, diagnostika, léčba, ošetřovatelský souhrn, ošetřovatelské posouzení dle funkčních vzorců zdraví M. Gordonové, taxonomie NANDA, účinnost ošetřovatelské péče
Datum vytvoření
28. 4. 2019
Časová dotace
20 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. ČEŠKA, Richard a kolektiv. Interna. První vydání. TRITON, 2010. 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0.
 1. FARKAŠOVÁ, Dana a kol. Ošetřovatelství- teorie. Vyd. 1. české. Překlad TÓTHOVÁ, Valerie. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-227-8.
 1. MAREČKOVÁ, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1399-3.
 1. Horáková, Kateřina, Moderní metody hojení ran – podtlaková terapie, 2011, dostupné z https://theses.cz/id/jtl8ja/?so=nx;lang=en;furl=%2Fid%2Fjtl8ja%2F
 1. LEBL, Jan a Štěpánka PRŮHOVÁ, Abeceda diabetu: příručka pro děti, mladé dospělé a jejích rodiče.2, přeprac. a rozš. vyd.Praha:Maxdorf, 2004.ISBN 80-734-5022-4.
 1. ROZTOČIL, Aleš a kol. Moderní porodnictví, 1. vyd. Praha: Grada 2008. 405s. ISBN 978-80-2471941-2.
 1. Slezáková, Lenka a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III., 1. vyd. Praha: Grada 2007. ISBN 978-80-247-2270-2.
 1. BEDNAŘÍK, J. a kol. 2010. Klinická neurologie – speciální část. Praha:Triton, 2010. 1430 stran. ISBN 978-80-7378-389-9.
 1. ADAM, Zdeněk, Jiří VANÍČEK a Jiří VORLÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0896-5.
 1. Mnohočetný MYELOM klub pacientů: Diagnostika mnohočetného myelomu [online]. Brno: Klub pacientů mnohočetný myelom, o.s., 2009 [cit. 2018-10-31]. Dostupné z: http://www.mnohocetnymyelom.cz/?p=518.
 1. BOŽGOVÁ, Radka. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních. Vyd.1. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5402-4.