Management řízení a kvality
Mgr. Barbora Petrášová
Anotace

Tento výukový materiál seznamuje studenty se základy managementu se zvláštním zaměřením na řízení, management změny, time management a personální management. Rozvíjí tato základní teoretická východiska pro oblast zdravotnictví, v rámci kterého popisuje aktuální nástroje řízení kvality zdravotní péče v ČR.

Cíle

Student se seznámí se základními prvky managementu v prostředí zdravotnictví ČR, získá znalost nástrojů řízení a managementu změny, osvojí si doporučení v oblasti time managementu. Seznámí se dále s nejdůležitějšími informacemi z oblasti personálního managementu a získá přehled o řízení kvality zdravotní péče v ČR.

Klíčová slova
management, řízení, manažer, rizika, změna, time management, personalistika, kvalita
Datum vytvoření
07. 02. 2019
Časová dotace
3,5
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. PLEVOVÁ, Ilona. Management v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2012. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3871-0.
  1. ŽĎÁRA, Jaroslav. Management ve zdravotnictví I.: učební text pro vysokoškolskou výuku. V Brně: Univerzita obrany, 2018. ISBN 978-80-7231-369-3.
  1. ZLÁMAL, Jaroslav, Jaroslav VOMÁČKA, Zdeňka MIKŠOVÁ, et al. Základy managementu pro posluchače zdravotnických oborů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, 2014. ISBN 978-80-7402-157-2.
  1. BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4429-2.
  1. ŠKRLA, Petr a Magda ŠKRLOVÁ. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2616-8.
  1. BEDNAŘÍK, Milan. Kvalita péče ve zdravotnictví. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2018. Právo a management. ISBN 978-80-87974-14-8.
  1. ZÍTKOVÁ, Marie, Andrea POKORNÁ a Erna MIČUDOVÁ. Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi: pro staniční a vrchní sestry. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5094-1.
  1. HEKELOVÁ, Zuzana. Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry. Praha: Grada, 2012. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4032-4.
  1. HORVÁTHOVÁ, Petra, Jiří BLÁHA a Andrea ČOPÍKOVÁ. Řízení lidských zdrojů: nové trendy. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1