Výzkum v ošetřovatelství
Soňa Bocková, Alena Konvičná
Anotace

Předkládaný výukový materiál v úvodu seznámí se základními pojmy a metodami ve výzkumu. Přiblíží metodiku kvantitativního a kvalitativního výzkumu zaměřeného na oblast klinické ošetřovatelské praxe. Naučí základům kritického myšlení, které lze v rámci metodiky výzkumu aplikovat. Popíše jednotlivé kroky a harmonogram přípravy samotného procesu výzkumu. Dále pomůže orientovat se v základních termínech a oblastech praxe založené na důkazech. Naučí formulovat samotnou klinickou otázku a pomůže vyhledávat validní a relevantní zdroje v elektronických databázích.

Cíle

Čtenář po nastudování předloženého materiálu bude umět vysvětlit přínos výzkumu v ošetřovatelství, vymezí oblasti výzkumu, bude schopen popsat metodiku výzkumu kvantitativního a kvalitativního s aplikací na oblast ošetřovatelství, bude umět interpretovat, prezentovat a diseminovat výsledky výzkumu a získané údaje. Rovněž získá schopnost kritického myšlení při hodnocení výsledků dohledaných zdrojů.

Klíčová slova
Metodika výzkumu, ošetřovatelství, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, praxe založená na důkazech, validita, reliabilita, formát PICO, elektronické databáze
Datum vytvoření
31. 7. 2018
Časová dotace
20 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. FARKAŠOVÁ, Dana a kol. Ošetřovatelství- teorie. Vyd. 1. české. Překlad TÓTHOVÁ, Valerie. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-227-8.
 1. KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2009. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2713-4.
 1. BÁRTLOVÁ, Sylva, Petr SADÍLEK a Valérie TÓTHOVÁ. Výzkum a ošetřovatelství. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. ISBN 978-80-7013-467-2.
 1. PLEVOVÁ, Ilona. Ošetřovatelství I. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3557-3.
 1. JANDOUREK, Jan. Průvodce sociologií. Praha: Grada, 2008. Sociologie (Grada). ISBN 978-80-247-2397-6.
 1. VOJTÍŠEK, Petr. Výzkumné metody. Praha: Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze, 2012. ISBN 978-80-905109-3-7.
 1. PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-468-7.
 1. KVAPILOVÁ, Barbora: Postoj sester a managementu zdravotnických zařízení k vysokoškolskému vzdělání. Bakalářská práce. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety Bratislava. Detašované pracoviště Příbram, 2011. Vedoucí práce Alena Konvičná.
 1. KADLČÁKOVÁ, Zuzana. Bipolární afektivní porucha a její vliv na rodinu. Vsetín 2015. Absolventská práce. Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín. Vedoucí práce Alena Konvičná.
 1. JAROŠOVÁ, Darja a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelství založené na důkazech: evidence based nursing. Praha: Grada, 2014. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5345-4.
 1. BARKER, Janet H., Paul LINSLEY and Ros KANE. Evidence-based practice for nurses and healthcare professionals. London: Sage, 2016. ISBN 9781-47396-827-1.
 1. SCHMIDT, Nola A., and Janet M. BROWN. Evidence-based practice for nurses. London: Jones & Bartlett, 2018. ISBN 13: 9781284122909.
 1. Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství. [online]. Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2009 [cit. 2018-11-11]. http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=27.
 1. POOLER, Alison. An Introduction to Evidence-based Practice in nursing & healthcare. New York: Routledge, 2014. ISBN 978-0-273-72295-3.