Výchova ke zdraví pro obor DVS
Mgr. Renata Křížová
Anotace

Publikace, která se vám dostává do rukou, ukazuje na různé oblasti výchovy ke zdraví. Stává se základnou pro další navazující předměty. Studentům umožňuje získat profesní znalosti a dovednosti z oblasti podpory a udržení zdraví při dodržování zdravého životního stylu v jednotlivých obdobích života. Seznámí s efektivní edukací a poskytováním informací při zjištěných rizicích a při přímém ohrožení zdraví jednotlivců, rodin a komunit. Vede k uvědomění si důležitosti prevence a k tomu, že životní styl se může stát přirozenou a každodenní součástí našeho života. Materiál je určen studentům oboru DVS a DDS tak, aby stručně přiblížil danou problematiku, která je následně rozšířena v dalších specializovaných předmětech. Definuje, jak determinanty zdraví, tak i životní styl pracovníků ve zdravotnictví. Zabývá se rizikovým chováním jednotlivců i skupin. Řeší podporu zdraví jak v mladém věku, tak ve stáří. Formuluje otázku domácího násilí a také ochrany a podpory zdraví.

Cíle

Sledování souvislostí mezi rizikovými faktory z oblasti chování a prevalence chorob vede ke stanovení hlavních faktorů ohrožujících zdraví. Po prostudování materiálu bude student umět objasnit obecné zásady péče o zdraví, specifikovat a odlišit sociální, demografické, ekonomické a další souvislosti péče o veřejné zdraví. Uvede formy a prostředky upevňování zdraví a předcházení nemocem vhodné pro různé typy klientů (včetně zdravotnických pracovníků). Dokáže interpretovat a aplikovat metody a prostředky potřebné pro edukační činnost sestry a pro výchovu k péči o zdraví.

Klíčová slova
Determinanty, zdraví, životní styl, prevence, prevalence, incidence, rizikové chování, stárnutí, životní prostředí, alternativní metody, podpora zdraví, strategický program, ochrana veřejného zdraví.
Datum vytvoření
20. 12. 2018
Časová dotace
28 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. ČEVELA, Rostislav, Libuše ČELEDOVÁ a Hynek DOLANSKÝ. Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy. Praha: Grada, 2009. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2860-5.
 1. MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5351-5.
 1. STREJČKOVÁ, A. a kol. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví, Praha: Fortuna, 2007. ISBN 978-80-7168-943-0.
 1. ČELEDOVÁ, Libuše a Rostislav ČEVELA, Výchova ke zdraví, (Vybrané kapitoly). Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3213-8.
 1. MARKOVÁ, Marie. Determinanty zdraví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. ISBN 978-80-7013-545-7.
 1. HAMPALOVÁ, Lidmila. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0568-7.
 1. RUSNÁKOVÁ, T. Závislosť od psychosomatických skupín – siekt, kultov II. In Sociálna prevencia. 2009, roč. 3, č. 2. s. 19-22. ISSN 1336-9679. ŠIPOŠ, M. Spiritualita v kontexte fenoménu siekt a nových hnutí. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010. s. 69. ISSN 978-80-555-0031-7.
 1. KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, c2003. Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-86734-05-6.
 1. KALINA, Kamil. Návykové nemoci a jejich léčení. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1411-0.
 1. KABÍČEK, Pavel, Ladislav CSÉMY a Jana HAMANOVÁ. Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-793-4.
 1. KALINA, Kamil. Návykové nemoci a jejich léčení. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1411-0.
 1. PILKA, Radovan a Martin PROCHÁZKA. Gynekologie. 2. opravené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5158-9.
 1. OSTRÓ, Alexander, Jan HOŘEJŠÍ a Jan Evangelista JIRÁSEK, ed. Vybrané kapitoly z gynekologie dětí a dospívajících. Holešov: Tigris, 2017. ISBN 978-80-7490-186-7.
 1. NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. 5., rozšířené vydání. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1357-4.
 1. NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Vyd. 4., aktualiz. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-908-8.
 1. KRAUS, Blahoslav a Věra POLÁČKOVÁ. Člověk - prostředí - výchova: k otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315--004-2.
 1. MÜHLPACHR, Pavel. Sociální patologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2511-5.
 1. MELLANOVÁ, Alena. Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi. Praha: Grada Publishing, 2017. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5589-2.
 1. ZACHAROVÁ, Eva a Jitka ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ. Základy psychologie pro zdravotnické obory. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4062-1.
 1. VENGLÁŘOVÁ, Martina. Sestry v nouzi: syndrom vyhoření, mobbing, bossing. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3174-2.
 1. VOJTÍŠEK, Zdeněk. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. Brno: L. Marek, 2005. Pontes pragenses (L. Marek). ISBN 80-86263-69-x.
 1. MISAUEROVÁ, Anežka a Zdeněk VOJTÍŠEK. Dětství a sekta. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-83-0.
 1. VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-798-1.
 1. ČECH, Ondřej a Nicole ZVONÍČKOVÁ. Možnosti prevence rizikového chování dětí. České Budějovice: Theia - krizové centrum, 2017. ISBN 978-80-904854-5-7.
 1. GRIVNA, Michal. Dětské úrazy a možnosti jejich prevence. Praha: Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol, 2003. ISBN 80-239-2063-4.
 1. BĚLÍK, Václav a Stanislava HOFERKOVÁ. Prevence rizikového chování ve školním prostředí: pro studenty pomáhajících oborů. Brno: Tribun EU, 2016. ISBN 978-80-263-1015-0.
 1. FRIŠOVÁ, Lenka. Úrazy dětí. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-72-5
 1. TOMANOVÁ, Jitka a Miroslav KOPECKÝ. Úrazy a první pomoc u dětí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3506-0.
 1. VANÍČKOVÁ, Eva, Lenka CHUDOMELOVÁ, Jindra POHOŘELÁ a Jana BRANDEJSOVÁ. Metodika prevence násilí, online násilí a šikany ve školách. Praha: [Fakultní nemocnice v Motole], [2016]. ISBN 978-80-87347-30-0.
 1. ŠULCOVÁ, Margareta. Veřejné zdravotnictví: učební texty pro zdravotnické obory. Vydání druhé přepracované. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018. ISBN 978-80-7561-115-4.
 1. STREJČKOVÁ, Alice. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví: pro SZŠ, obor zdravotnický asistent. Praha: Fortuna, 2007. ISBN 978-80-7168-943-0.
 1. JAROŠOVÁ, Darja. Veřejné zdravotnictví. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-248-1285-4.
 1. ŠTILEC, Miroslav. Program aktivního stylu života pro seniory. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-920-8.
 1. KOŘÍNEK, Martin. Demografie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-414-4.
 1. HARAŠTOVÁ, Helena a Štěpánka SEKANINOVÁ. Mise: Zachraň planetu: pomoz chránit životní prostředí. Ilustroval Jakub CENKL. Praha: Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-05025-6.
 1. HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole: rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-059-3.
 1. NOVÁKOVÁ, Jiřina. Aktivizující metody výuky. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-649-9.
 1. ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-690-2.
 1. CONWAY, Helen L. Domácí násilí: příručka pro současné i potenciální oběti se zákonem č. 135/2006 Sb. platným od 1. ledna 2007. Praha: Albatros, 2007. Albatros Plus. ISBN 978-80-00-01550-7.
 1. ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ a Jaroslava ŠRÁMKOVÁ. Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení. Praha: Grada, 2007. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2068-5.
 1. Zdraví 2020: národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014. ISBN 978-80-85047-47-9.
 1. LUŽNÝ JAN. Repetitorium veřejného zdravotnictví. Lékařství LF UP v Olomouci, 2014.