Kapitola1
Patologie
Souhrn
Patologie je nauka o chorobných pochodech a změnách v lidském těle. Její součástí je patologie anatomická, která zkoumá změny tvaru a vzhledu orgánů, event. ložiskové změny. Patologická fyziologie se zabývá změnou funkce orgánů. Obecná patologie pojednává o změnách společných pro určité choroby, speciální patologie popisuje změny určitých orgánů a soustav.
Patologie - průřez oddělením.