Sociologie
Mgr. Jaroslava Knapová
Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními sociologickými pojmy se zaměřením na problematiku sociologie medicíny. Komplexní pohled na společnost, vztah jedince ke společnosti, utváření norem a hodnot jsou významné pro rozvoj kritického myšlení a uvažování. Pochopení sociálních vztahů ve skupině, patologických jevů naučí studenty komunikovat s jednotlivcem i se skupinou a adekvátně řešit problémové situace. Student je motivován vyhledávat sociologická témata týkající se kultury a společnosti, sociální stratifikace, stárnutí společnosti, sociálního vlivu na zdraví a nemoc, má prostor interpretovat výsledky sociologického výzkumu s možností jejich využití v profesní praxi.

Cíle

Student rozvíjí potřebné znalosti a dovednosti pro porozumění společnosti, rozumí společenským procesům, přemýšlí o procesech a jevech ve společnosti, a tím celkově rozvíjí kritické myšlení a uvažování.

Student řeší a analyzuje konkrétní problémy. Kompetence k řešení problému zahrnuje schopnost poznávat problémy a odpovídajícím způsobem je řešit.

Student formuluje a prezentuje vlastní názor, umí respektovat názory druhých a je také ochoten svůj názor v diskuzi upravit či změnit.

Student se aktivně zajímá o dění kolem sebe, o sledování vývoje veřejného života, učení se zodpovědnému chování ve společnosti.

Student uplatňuje vhodné způsoby komunikace, tuto dovednost během výuky trénuje.

Student respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly projevu příslušníků různých sociálních skupin.

Student posuzuje úlohu sociálních změn v individuálním i společenském vývoji.

Student objasní podstatu sociálních problémů současnosti.

Student propojuje poznatky z obecné sociologie se sociálními vlivy na zdraví a nemoc.

Klíčová slova
Sociologie, společnost, skupina, sociální vrstva, životní styl, kultura, hodnota, norma, gerontosociologie, rodina, chudoba, role, zdraví, nemoc, gender.
Datum vytvoření
04.12.2018
Časová dotace
16 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 529 s. Studijní texty, sv. 32. ISBN 80-86429-52-0.
 1. URBAN, Lukáš. Sociologie trochu jinak. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2011, 271 s. Sociologie. ISBN 978-80-247-3562-7.
 1. PETRUSEK, Miloslav. Dějiny sociologie. Praha: Grada, 2011, 236 s. Sociologie. ISBN 978-80-247-3234-3.
 1. Linhart, J., Petrusek, M., Vodáková, A., Maříková, Hana. 1996. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-310-5.
 1. MILLS, C. Wright. Sociologická imaginace. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 310 s. MOST: moderní sociologické teorie, sv. 2. ISBN 9788086429939.
 1. PETRUSEK, Miloslav a Jan BALON. Společnost naší doby: populární sociologie (ne)populárních problémů. Praha: Academia, 2011. Průhledy. ISBN 978-80-200-1965-3.
 1. PETRUSEK, Miloslav. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009, 189 s. ISBN 978-80-87207-02-4.
 1. HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2015, 399 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4674-6.
 1. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie: možnosti, které čekají. Praha: Grada, 2011, 141 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3604-4.
 1. ŘÍČAN, Pavel. Psychologie. 4. vyd. Praha: Portál, 2013, 300 s. ISBN 978-80-262-0532-6.
 1. ARONSON, Elliot a Joshua ARONSON. Tvor společenský. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, xvii, 473 s. ISBN 978-80-7357-891-6.
 1. JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009, 231 s. ISBN 978-80-7367-644-5
 1. VÝROST, Jozef. Sociální psychologie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Editor Ivan SLAMĚNÍK. Praha: Grada, 2008, 404 s. Psyché. ISBN 978-80-247-1428-8.
 1. DUFFKOVÁ, Jana, Lukáš URBAN a Josef DUBSKÝ, 2008. Sociologie životního stylu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 237 s. Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-807-3801-236.
 1. TUČEK, Milan. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: SLON, 2003, 428 s. Studie. ISBN 80-86429-22-9.
 1. KUBÁTOVÁ, Helena. Sociologie životního způsobu. Praha: Grada. 2010, Sociologie. ISBN 978-80-247-2456-0.
 1. VALJENT, Zdeněk. 2010. Aktivní životní styl vysokoškoláků (studentů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze). 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, Elektrotechnická fakulta. 160 s. ISBN 978-80-01-04669-2.
 1. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-551-2.
 1. CUNGI, Charly. Jak zvládnout stres. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-465-6.
 1. CARNEGIE & ASSOCIATES, Dale. Jak překonat starosti a stres. Praha: Práh, 2011. ISBN 978-80-7252-320-7.
 1. PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Proti stresu krok za krokem. Praha: Grada, 2001. Psychologie pro každého. ISBN 80-247-0068-9.
 1. URBANOVSKÁ, Eva. Škola, stres a adolescenti. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2010. Monografie (Univerzita Palackého). ISBN 978-80-244-2561-0
 1. BLAŽKOVÁ, M., KRÁTKÁ, A. a KRAMAŘÍKOVÁ, L. 2011. Zátěžové faktory a prevence syndromu vyhoření u sester na odděleních intenzivní péče. In: STANČIAK, J. a CETLOVÁ, L. Jihlavské zdravotnické dny 2011 [online]. 44-49 [cit. 11. 3. 2015]. ISBN 978-80-87035-37-5. Dostupné z: https://most.vspj.cz/files/16/jihlavske_zdravotnicke_dny_2011-sbornik.pdf
 1. PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2017, 362 s. Psyché. ISBN 978-80-247-5646-2.
 1. HRČKA, M. Sociální deviace. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (Slon), 2001.302 s.ISBN 80 85850-68-0-
 1. FISCHER, S.; ŠKODA, J. Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 218 s. ISBN 978-80-247-2781-3.
 1. KOMENDA, A. Sociální deviace: historická východiska a základní teoretické přístupy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 313 s. ISBN 80-244-0019-7.
 1. VEČEŘA, M., URBANOVÁ, M. Sociologie práva. 2. upravené vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 183
 1. ŠUBRT, Jiří, a kol. Soudobá sociologie II (Teorie sociálního jednání a sociální struktury). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 392 s. ISBN 978-80-246-1413-7.
 1. GOFFMAN, Erving. Stigma: poznámky k problému zvládání narušení identity. Praha: SLON, 2003, 167 s. Most, sv. 3. ISBN 80-86429-21-0.
 1. MÜHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 194 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 112. ISBN 978-80-210-4550-7. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/200806/contents/nkc20081794161_1.pdf
 1. FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, 231 s. Psyché. ISBN 978-80-247-5046-0.
 1. KALVACH, Zdeněk. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, 2004, 861 s. Avicenum. ISBN 80-247-0548-6.
 1. SAK, Petr a Karolína KOLESÁROVÁ. Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada, 2012, 225 s. Sociologie. ISBN 978-80-247-3850-5.
 1. HAŠKOVCOVÁ, Helena. Sociální gerontologie, aneb, Senioři mezi námi. Praha: Galén, 2012, 194 s. ISBN 978-80-7262-900-8.
 1. Kolektiv pracovníků Českého statistického úřadu. Statistická ročenka České republiky 2017. Český statistický úřad 2017.824 s. ISBN 978-80-250-2778-3.
 1. SÝKOROVÁ, Dana. Autonomie ve stáří: kapitoly z gerontosociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007, 284 s. Studie, sv. 45. ISBN 978-80-86429-62-5.
 1. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Ladislav RABUŠIC. Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh. Praha: VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2005, 54, ix s. ISBN 80-239-4645-5.
 1. JEŘÁBEK, Hynek. 2009. „Rodinná péče o seniory jako „práce z lásky“: nové argumenty.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (2): 243-266 Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, 6 sešitů. ISSN 0038-0288.
 1. MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Ilustroval Vladimír JIRÁNEK. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006, 311 s. Studijní texty, 38. sv. ISBN 80-86429-58-X.
 1. MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Vyd. 2., upr. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002, 250 s. ISBN 80-86429-05-9.
 1. KRAUS, B. Společnost, rodina a sociální deviace. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 158 s. ISBN 978-80-7435-411-3.
 1. KREBS, Vojtěch. Sociální politika. Praha: ASPI, 2007, 503 s. ISBN 978-80-7357-276-1.
 1. KELLER, Jan. Soumrak sociálního státu. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, ii, 158 s. Studie, sv. 40. ISBN 978-80-7419-017-9. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/200909/contents/nkc20091990307_1.pdf
 1. BÁRTLOVÁ, Sylva. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 6. přeprac. a dopl. vyd., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005, 188 s. Avicenum. ISBN 80-247-1197-4.
 1. FIALOVÁ, Lydie, KOUBA Petr, ŠPAČEK Martin. Medicína v kontextu západního myšlení. Praha: Galén, c2008, 247 s. ISBN 978-80-7262-513-0.
 1. KŘÍŽOVÁ, Eva. SOS - sociologie pro pomáhající profese. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, 173 s. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-246-3650-4.
 1. KŘÍŽOVÁ, Eva. Zdraví - kultura - společnost. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018, 139 s. ISBN 978-80-246-3937-6.
 1. OAKLEY, Ann. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000, 171 s. ISBN 80-7178-403-6.
 1. GABRHEL, Jaroslav a Petr SNOPEK, 2015. Role mužů v ošetřovatelství na jednotkách intenzivní péče a resuscitačních odděleních. Urgentní medicína. 18 (4), 43 – 48. ISSN 1212-1924.