Komunikace
Yvetta Pužejová
Anotace

Učební text poskytne studentům nelékařských oborů základní teoretické informace a návody k získání praktických dovedností, které využijí v osobním a profesním životě při interpersonální komunikaci. Představuje základní informace o komunikaci, jejím dělení se zaměřením zdravotnickou problematiku. Použité zdroje jsou uvedeny souhrnně.

Cíle

Cílem textu je pochopit význam komunikace v ošetřovatelské praxi, osvojit si základní poznatky z komunikace, zvládat základní komunikační techniky a využívat je při komunikaci v osobním životě i ve zdravotnickém prostředí.

Klíčová slova
Komunikace, sociální komunikace, komunikace ve zdravotnictví, neverbální komunikace, verbální komunikace, rozhovor, naslouchání, evalvace, devalvace, asertivita, komunikace s dítětem, komunikace se seniory, cizinci, zdravotní znevýhodnění, terminální stádium, příbuzní, blízcí konflikt, agrese, týmová komunikace.
Datum vytvoření
30.4.2020
Časová dotace
40 hod
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. BELEŠ, Ľudovít. Tréning asertivity – II. Košice: Dom Techniky ČSVTS, 1988. IBSN Neuvedeno.
 1. BENDOVÁ, Petra. Alternativní a augmentativní komunikace. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-508-0.
 1. BLÁHA, Karel, STAŇKOVÁ, Marta, VONDRÁČEK, Lubomír a Miroslav LUDVÍK. Sestra a pacient: (komunikace v praxi). Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2004. České ošetřovatelství [Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů]. ISBN 80-7013-388-0.
 1. CAPPONI, Věra a Tomáš NOVÁK. Asertivně do života. Praha: Grada Publishing, 1994. ISBN 80-7169-082-1.
 1. ČECHOVÁ, Věra a Marie ROZSYPALOVÁ. Obecná psychologie pro SZŠ. 1. vyd. IDVPZP. Brno: 1992. 105 s. ISBN 80-7013-24-1.
 1. ČECHOVÁ, Věra, MELLANOVÁ., Alena a Marie ROZSYPALOVÁ. Speciální psychologie, Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků, 2001.. ISBN 80-7013-342-2.
 1. DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace: 6. vydání: verbální a neverbální komunikace, efektivní naslouchání a vnímání, konverzace a vztahy, zvládání konfliktů, komunikace v malých skupinách, příprava a přednes veřejného projevu, informativní a přesvědčovací projev. Přeložil Jiří REZEK. Praha: Grada, 2008. Expert. ISBN 978-80-247-2018-0.
 1. HARTLEY, Mary. Řeč těla v praxi: teorie, cvičení a modelové situace. Přeložil Dana MAKOVIČKOVÁ. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-844-9.
 1. HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie: nauka o smrti a umírání. Praha: Galén, 2007, ISBN 978-80-7262-471-3.
 1. HELUS, Zdeněk. Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna, 1995. ISBN 80-7168-245-4.
 1. HONZÁK, Radkin. Komunikační pasti v medicíně: praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. 2. vyd. Praha: Galén, 1999. ISBN 80-7262-032-0.
 1. JANÁČKOVÁ, Laura a Petr WEISS. Komunikace ve zdravotnické péči. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-477-9.
 1. KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty: 4. ročník. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2831-5.  
 1. KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2014. Sestra. ISBN 978-80-247-5203-7.
 1. KOLEKTIV AUTORŮ. Psychologie jinak. 12. Erudis,o.p.s., 2013. ISBN neuvedeno.
 1. KOPECKÁ, Ilona. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3876-5.
 1. KRISTOVÁ, Jarmila. Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2004. ISBN 80-8063-160-3.
 1. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 2002. Psyché. ISBN 80-
 1. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Já a ty: o zdravých vztazích mezi lidmi. Vydání 2. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1986. Život a zdraví.
 1. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme: kapitoly z psychologie sociální komunikace. Praha: Svoboda, 1988. Členská knižnice. ISBN neuvedeno.
 1. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Konflikty mezi lidmi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-407-6.
 1. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Povídej – naslouchám. Praha: Návrat, 1993. ISBN 80-85495-18-X.247-0179-0.
 1. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 2002. Psyché. ISBN 80-
 1. KŰBLER – ROSSOVÁ, Elizabeth. O smrti a umírání, Turnov: Arica, 1993. ISBN 80–900134-6-5.
 1. KUTNOHORSKÁ, Jana. Multikulturní ošetřovatelství pro praxi. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4413-1.
 1. LINHARTOVÁ, Věra. Praktická komunikace v medicíně: pro mediky, lékaře a ošetřující personál. Praha: Grada, 2007. 152 s. ISBN 978-80-247-1784-5.
 1. MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Praha: Grada, 2011. Sestra. ISBN 978-80-247-3148-3.
 1. MEDLÍKOVÁ, Olga. Umíme to s konfliktem!: náročné situace a jejich řešení. Praha: Grada, 2012. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-4016-4.
 1. MĚCHUROVÁ, Albína. Jak dobře mluvit a úspěšně jednat: (základy rétoriky a komunikace). Vyd. 2. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. ISBN 978-80-86723-32-7.
 1. MILLER, Rory a Jan KADLEC. Komunikace v konfliktu. Praha: Mladá fronta, 2018. ISBN 978-80-204-4933-7.
 1. NOVÁK, Tomáš a Věra CAPPONI. Asertivně do života. 2., dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0989-9.
 1. NOVÁK, Tomáš a Yveta KUDLÁČKOVÁ. Jak se prosadit asertivně. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-953-5.
 1. PAULÍNOVÁ, Lea. Psychologie pro Tebe. Druhé, doplněné vydání. Praha: Informatorium, 1998. ISBN 80-86073-30-0.
 1. PLAŇAVA, Ivo. Průvodce mezilidskou komunikací: přístupy, dovednosti, poruchy. Praha: Grada, 2005. Psyché. ISBN 80-247-0858-2.
 1. PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010. Sestra. ISBN 978-80-247-2968-8.
 1. POSPÍŠIL, Miroslav. Řešení konfliktů a stresů: manipulace v komunikaci, aneb, jak lépe řešit konflikty, stresy, žít šťastně a odpovědně, posílit svou důstojnost a sebevědomí. Plzeň: Pospíšil Miroslav, 2007. ISBN 978-80-903529-1-9.
 1. POSPÍŠIL, Miroslav. Asertivita je stále živá, aneb, Cvičení, výklady, kaskády, situace z českého prostředí. Plzeň: Pospíšil Miroslav, 2005. ISBN 80-903529-0-1.
 1. POSPÍŠIL, Miroslav. Zlost, hněv, rozčílení, aneb, Jak ze slepé uličky krizové komunikace s dospělými i dětmi: populárně vědecká psychologická publikace pro širokou veřejnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství psychologické odborné literatury, 1999. ISBN 80-238-4579-9.
 1. ROZSYPALOVÁ, Marie, Věra ČECHOVÁ a Alena MELLANOVÁ. Psychologie a pedagogika I: pro střední zdravotnické školy. Praha: Informatorium, 2003. ISBN 80-7333-014-8.
 1. PUGNEROVÁ, Michaela. Asertivita jako nástroj komunikace v podmínkách školy. [online] Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017. Dostupné z: https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/VaV/2017/odborne_seminare/Asertivita_jako_nastroj_komunikace.pdf
 1. SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-691-9.
 1. STAŇKOVÁ, Marta. LEMON: učební texty pro sestry a porodní asistentky. 2, ošetřovatelství a společenské vědy: komunikace [1997]. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. ISBN 80-7013-238-8.
 1. ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Komunikace mezi rodičem a dítětem: styly a techniky komunikace, komunikace rodiče ve vztahu k dítěti, vývojová období dítěte, komunikace v náročných situacích. Praha: Grada, 2009. Pro rodiče [Grada]. ISBN 978-80-247-2698-4.
 1. ŠPATENKOVÁ, Naděžda a Jaroslava KRÁLOVÁ. Základní otázky komunikace: komunikace (nejen) pro sestry. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-599-4.
 1. ŠPIRUDOVÁ, Lenka. Doprovázení v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra. ISBN 978-80-247-5711-7.
 1. ŠPIRUDOVÁ, Lenka. Multikulturní ošetřovatelství II. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1213-X.
 1. TRACHTOVÁ, Eva, a kol. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. IBSN80-7013-285-X.
 1. UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0.
 1. VENGLÁŘOVÁ, Martina a Gabriela MAHROVÁ. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1262-8.
 1. VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. Praha: Grada Publishing, 2008. Manažer. Komunikace. ISBN 978-80-247-2614-4.
 1. ZACHAROVÁ, Eva. Základy komunikace pro ošetřovatelskou praxi. Brno: Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-7399-285-9.
 1. ZACHAROVÁ, Eva. Komunikace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra. ISBN 978-80-271-0156-6.
 1. ZACHAROVÁ, Eva a Jitka ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ. Základy psychologie pro zdravotnické obory. Praha: Grada, 2011. Sestra. ISBN 978-80-247-4062-1.
 1. http://www.apzp.cz/userfiles/4263/files/prirucka-efektivni-komunikace.pdf