Zdravotnická psychologie
Mgr. Ilona Kopecká
Anotace

Materiál poskytuje odborné informace o problematice psychologie nemocného člověka, informuje o individuálním prožívání nemoci, poskytuje informace o fenoménech, které nemoc provázejí a s nimi spojenými specifickými potřebami nemocných lidí. Dále poskytuje informace o psychologii osobnosti zdravotnického pracovníka, profesionálním chování a péči Anglický jazyk odborný VOV odbornost 63o duševní zdraví.

Cíle

Student definuje předmět zdravotnické psychologie, popíše oblasti zájmu zdravotnické psychologie a vysvětlí její význam.

Student vysvětlí změny vyvolané onemocněním, identifikuje potřeby nemocného člověka a objasní příčiny nedostatečné saturace stěžejních potřeb v době nemoci.

Student rozliší a porovná psychickou situaci zdravého a nemocného člověka.

Student používá vědomosti o autoplastickém obrazu nemoci a vysvětlí činitele ovlivňující adaptaci na nemoc.

Student objasní a akceptuje maladaptivní chování spojené s vybranými postoji k nemoci.

Student vymezí pojmy bolest, strach, úzkost v nemoci, vyjmenuje příčiny těchto příznaků a v praxi využívá vhodný přístup ke klientům, kteří tyto příznaky vykazují.

Student vhodně přistupuje k umírajícímu člověku a jeho sociálnímu okolí, pracuje se znalostmi o fázích vyrovnávání se s umíráním a smrtí, a s péčí o pozůstalé a truchlící.

Student využívá psychologické přístupy jednání s klienty se specifickými projevy chování a specifickými potřebami.

Student porozumí psychologické problematice osobnosti zdravotníka, využívá těchto poznatků k osobnostnímu rozvoji a k patřičným interpersonálním vztahům.

Student dodržuje zásady profesionálního chování, umí vymezit pojmy iatropatogenie, profesionální deformace a neadaptivní povahové rysy pracovníka. Student aktivně využívá těchto poznatků k prevenci těchto nežádoucích jevů.

Student uplatňuje zásady pro udržení svého duševního zdraví.

Student je schopen ovlivňovat svoje chování a prožívání, zná metody vyrovnávání se se zátěžovými situacemi.

Klíčová slova
Zdravotnická psychologie, zdraví, nemoc, potřeba, specifické chování, bio-psycho-sociální a spirituální jednota, bolest, strach, úzkost, hospitalismus, profesionální chování, iatropatogenie, syndrom vyhoření, duševní zdraví.
Datum vytvoření
20. 1. 2019
Časová dotace
16 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. Praha: Grada Publishing a.s. 2005. 188s. ISBN 80 –2471-197-4.
 1. BARTOŠÍKOVÁ, I. O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry. Brno: NCO NZO 2006. 86s. ISBN 80-7013-439-9.
 1. BARTOŠÍKOVÁ, I. JIČÍNSKÝ, V. JOBÁNKOVÁ, M. KVAPILOVÁ, J. Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Brno: IDVP, 2000. 203s. ISBN 80-7013-288-4.
 1. BAŠTECKÁ, B. Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál, 2003. 416 s. ISBN 80-7178-735-3.
 1. BAŠTECKÁ, B. Terénní krizová práce: psychosociální intervenční týmy. Praha: Grada Publishing a.s. 2005. 299s. ISBN 978-80-2470-708-2.
 1. BLUMENFELD, L. Velká kniha relaxace. Praha: Pragma. 1996. 184 s. ISBN 80-7205-062-1.
 1. ČECHOVÁ, V.,MELLANOVÁ, A. KUČEROVÁ, H. Psychologie a pedagogika II. Praha: Informatorium. 2004. 160 s. ISBN 80-7333-028-8.
 1. ČECHOVÁ, V.MELLANOVÁ,A., ROZSYPALOVÁ, M. Speciální psychologie. Brno: IDVPZ, 1997. 174 s. ISBN 80-7013-243-4.
 1. DANZER,G. Psychosomatika. Praha: Portál 2001. 241s. ISBN 80-7178-456-7.
 1. DUŠEK, K., VEČEŘOVÁ - PROCHÁZKOVÁ,A. První pomoc v psychiatrii. Praha: Grada Publishing, 2005, 176s, ISBN 978,-80-247-7745-0.
 1. EKMAN, Paul. Odhalené emoce: Naučte se rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých. Brno: Jan Melvil Publishing, 2015, 328s. ISBN 978-80-87270-81-3.
 1. HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2009. 774s. ISBN 80-7367-569-1.
 1. HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie , Nauka o umírání a smrti. Praha: Galén, 2007. 244s. ISBN 978-80-726-247-13.
 1. JANÁČKOVÁ, L., WEISS, P Komunikace ve zdravotnické péči. Praha: Portál, 2008. 136s. ISBN 978-80-7367-477-9
 1. JOBÁNKOVÁ, M. Vybrané problémy psychologie zdravotnické činnosti. Brno: IDV PZ, 1992. 215s. ISBN 80-7013-127-6.
 1. KAST, V. Úzkost a její smysl. s. 240. Praha: Portál, 2012. 240s ISBN 978-80-262-0160-1.
 1. KEBZA, V. Chování člověka v krizových situacích. Praha: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2009, 134s. ISBN 978-80-213-1971-4.
 1. KOPECKÁ, I. Psychologie1.díl. Učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada Publishing a.s. 2011, 187 s. ISBN 978-80-247-3875-8.
 1. KOPECKÁ, I. Psychologie. 3. díl Učebnice pro sociální činnost. Praha: Grada Publishing a.s. 2015 .261 s. ISBN 978-80-247-3877-2.
 1. KRASKA – LÜDECKE,K. Nejlepší techniky proti stresu. Praha: Grada Publishing a. s, 2007, 114s. ISBN 978-80-247-18330.
 1. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál 2001, 279 s. ISBN 80-7178-551-2.
 1. LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing a.s. 2006. 368s. ISBN 80-247-1284-0.
 1. LANGMEIER, M. Základy lékařské fyziologie. Praha: Grada Publishing a .s. 320s. ISBN 978-80-247-3068-4.
 1. MAREŠ, J. Iatropatogenie a sororigenie, Aneb jak lze poškozovat člověka. Praha: Vysoká škola J. A. Komenského Univerzita Karlova, Lékařská́ fakulta v Hradci Králové́, Ústav sociálního lékařství́. 2002. 59 s. ISBN: 80-8672-300-3.
 1. MÍČEK, L. Duševní hygiena. 2.vyd. Praha: SPN, 1986. 208 s. ISBN 14-400-86.
 1. MOHAPL,P. Úvod do psychologie nemoci a zdraví. Olomouc:UP,1992, 89s. ISBN 80-7067-127-0Pr.
 1. PLEVOVÁ, I.,SLOWIK, R. Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada Publishing a.s. 2010. 256 s. ISBN 978-80-247-2968-8.
 1. PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia 2007. 472 s. ISBN 8 0-200-1499-3
 1. PRAŠKO,J, VYSKOČILOVÁ, J., ADAMCOVÁ, K., PRAŠKOVÁ, H. Agorafobie a panická porucha: jak je překonat. 1, s. 208. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-336-9.
 1. RIEMANN, F. Základní formy strachu: Typy lidské osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy vztahů. 2, s. 200. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-345-1.
 1. ROKYTA, R. Bolest a jak s ní zacházet. Praha: Grada Publishing a. s 2009. 174s. ISBN 978-80-247-3012-7.
 1. SCHMIDBAUER, W. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2008. 240 s. ISBN 978-80-7367-369-7.
 1. STACKEOVÁ, D. Relaxační techniky ve sportu. Praha: Grada Publishing, 2011. 136 s. ISBN 978-80-247-3646-4.
 1. ŠPATENKOVÁ, N. Krize-psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada Publishing a.s.2004. 129s. ISBN 80-247-0888-4.
 1. ŠPATENKOVÁ, N. Poradenství pro pozůstalé. Praha: Grada Publishing, a. s. 2008. 143s. ISBN 978-80-247-1740-1.
 1. ŠTUDENTOVÁ, K. Burnout neboli syndrom vyhoření. Praha: Maxdorf 2016. 15s. ISBN 978-80-7345-520-0.
 1. TOŠNEROVÁ, T., TOŠNER, J. Texty k personálnímu řízení v neziskové organizaci. Burn-out syndrom. Praha: Agnes. a.s. 2008. 139 s. ISBN 978-80-903696-3-4.
 1. TRESS, W., KRUSSE, J., OTT J. Základní psychosomatická péče. Praha: Portál, 2008. 394. s. ISBN 978-80-7367-309-3.
 1. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. 870s. ISBN 80-7178-802-3.
 1. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie – dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. 522s. ISBN 80-7178-308-0.
 1. VENGLÁŘOVÁ,M. a kol. Sestry v nouzi. Praha: Grada Publishing a.s. 2011. 184s. ISBN 978-80-247-3174-2.
 1. VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002. 515s ISBN 80-7178-696-9.
 1. VYMĚTAL, J. Základy lékařské psychologie. Praha: Portál.2003. 400s. ISBN 80-7178-740-X.
 1. ZACHAROVÁ, E., ŠIMÍČKOVÁ -ČÍŽKOVÁ,J. Základy psychologie pro zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing a.s. 2011. 278 s. ISBN 978-80-247-4062-1.
 1. ZACHAROVÁ, E., HERMANOVÁ. M., ŠRÁMKOVÁ, J. Zdravotnická psychologie. Praha: Grada Publishing a.s. 2007. 229 s. ISBN 978-80-247-2068-5.
 1. Fobie: Typy fobie [online]. Praha:eStránky.cz,©2018. [cit.2019-02-04]. Dostupné z: http//www.fobie.estranky.cz/clanky/typy-fobie.html
 1. PRAŽSKÝ, Bohumil. Bolest: fyziologie, fáze a léčba. Zdravotnictví a medicína [online]. Praha: Mladá fronta, 2019, 13. 4. 2012 [cit. 2019-02-04]. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/bolest-fyziologie-faze-a-lecba-464377