Sociální psychologie
Petra Hyšková
Anotace

Předmět sociální psychologie vede k pochopení psychologických aspektů sociálních jevů, socializace a chování člověka ve společnosti, ovlivňování člověka kulturním a společenským prostředím. Pomáhá pochopit různé způsoby projevu a seberealizace člověka v sociálním prostředí. Seznamuje studenty se základní psychosociální terminologií.

Cíle

Student:

charakterizuje pojem sociální psychologie a vymezí předmět a cíle oboru,

popíše metody sociální psychologie,

vysvětlí pojem socializace a vyjmenuje druhy sociálního učení,

charakterizuje pojem sociální percepce,

vymezí pojem sociální interakce a popíše možné sociální vlivy,

charakterizuje pojem konflikt a popíše jeho dělení,

vysvětlí způsoby zvládání konfliktů,

vymezí pojem sociální skupina a charakterizuje její znaky,

popíše pozice členů ve skupině a roli vůdce,

vysvětlí význam rodiny jako sociální skupiny,

charakterizuje pojem náročné životní situace,

vyjmenuje možnosti a techniky zvládání náročných životních situací,

definuje poruchy socializace a popíše jejich příčiny.

Klíčová slova
Sociální psychologie, socializace, sociální percepce, sociální interakce, konformita, prosociální chování, konflikt, skupiny, náročné životní situace.
Datum vytvoření
14. 12. 2018
Časová dotace
6 hod.
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. DUNOVSKÝ, Jiří. Sociální pediatrie: vybrané kapitoly. Praha, 1999. Psyché (Grada). ISBN 80-7169-254-9.
 1. HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4674-6.
 1. HEWSTONE, Miles a Wolfgang STROEBE, ed. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.
 1. HRABAL, Vladimír. Sociální psychologie pro učitele: vybraná témata. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2002. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 8024604361.
 1. JEDLIČKA, Richard. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5447-5.
 1. KOLÁŘ, Michal. Skrytý svět šikanování ve školách: příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-409-5.
 1. KOLEKTIV AUTORŮ. Psychologie jinak. Erudis, o.p.s. 2013, 248 s. ISBN neuvedeno.
 1. KOPECKÁ, Ilona. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2011-. ISBN 978-80-247-3877-2.
 1. KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 80-7178-945-3.
 1. MATOUŠEK, Oldřich, Pavla KODYMOVÁ a Jana KOLÁČKOVÁ, ed. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-002-x.
 1. MUSIL, Jiří V. Úvod do sociální psychologie. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. ISBN 80-7067-647-7.
 1. NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 1995. ISBN 80-85255-74-x.
 1. NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1679-9.
 1. ROZSYPALOVÁ, Marie, Alena MELLANOVÁ a Věra ČECHOVÁ. Psychologie a pedagogika I: pro střední zdravotnické školy. Praha: Informatorium, 2003. ISBN 80-7333-014-8.
 1. ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-48-6.
 1. ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka. Přehled sociální psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0150-9.
 1. VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-214-9.
 1. VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1074-4.
 1. VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK, ed. Aplikovaná sociální psychologie. Praha: Grada, 2001. Psyché (Grada). ISBN 80-247-0042-5.
 1. VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK, ed. Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-269-6. (Výrost,2009).
 1. VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociální psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1428-8. (Slaměník,2008).