Vývojová psychologie
Mgr. Veronika Plecerová, Mgr. Jana Staňurová
Anotace

Vývojová psychologie poskytne studentům nelékařských zdravotnických oborů základní informace v dané problematice. Úvodní kapitola seznamuje studenty s historickým náhledem na vývoj člověka. Uvádí významné představitele zabývající se vývojovou psychologií. Poukazuje na základy duševního vývoje jedince a vývojové zákonitosti, kterými v průběhu života prochází. Další kapitoly charakterizují jednotlivá vývojová období, základní úkoly a specifika v jednotlivých oblastech života.

Použité zdroje jsou souhrnně uvedeny na konci textu.

Cíle

Získání základních znalostí o vzniku vývojové psychologie. Osvojení si základní terminologie vývojové psychologie. Pochopení specifik jednotlivých vývojových stádií života. Získání vědomostí o bio-psycho-sociálních a spirituálních změnách v jednotlivých věkových etapách života. Uplatnění získaných vědomostí v ošetřovatelské praxi na jednotlivých klinických pracovištích.

Klíčová slova
Fylogeneze, antropogeneze, ontogeneze, aktuální geneze psychiky, duševní vývoj, teorie vývojové psychologie, pedopsychologie, psychologie adolescence, adultopsychologie, gerontopsychologie.
Prenatální období. Novorozenecké období. Kojenecké období, zákonitosti vývoje jemné a hrubé motoriky. Období batolete. Předškolní období, vývoj kresby. Hra, ontogenetický vývoj hry. Školní zralost, oblasti zralosti a diagnostika školní zralosti.
Mladší školní věk, vstup do školy. Starší školní věk – pubescence. Adolescence. Období dospělosti. Období stáří, aktivní stáří.
Datum vytvoření
03. 12. 2019
Časová dotace
18 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. BLATNÝ, Marek. Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3462-3.
 1. BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Školní zralost. Co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2569-4.
 1. ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.
 1. HROZENSKÁ, Martina a Dagmar DVOŘÁČKOVÁ. Sociální péče o seniory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4139-0.
 1. KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie duševního vývoje. Brno: Mendelova univerzita, 2008. ISBN 978-80-7375-185-2.
 1. KERN, Hans. Přehled psychologie. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-426-5.
 1. LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1284-9.
 1. MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-2473872-7.
 1. MUNZAROVÁ, Marta. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1024-2.
 1. PAULÍK, Karel. Vývojová psychologie pro doplňující pedagogické studium. Studijní opora pro distanční vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004.
 1. PESSO, A., D. BOYDEN-PESOS a P. VRTBOVSKÁ. Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor: PBSP jako terapeutický systém v kontextu neurobiologie a teorie attachmentu. Praha: Sdružení SCAN, 2009. ISBN 978-80-86620-15-2.
 1. PIAGET, Jean a Bárbel INHELDEROVÁ. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2010. ISBN 80-7178-146-0.
 1. PTÁČEK, Radek a Hana KUŽELOVÁ. Vývojová psychologie pro sociální práci. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 2013. ISBN – 978-80-7421-060-0.
 1. SVOBODA, M., D. KREJČÍŘOVÁ a M. VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-566-0.
 1. ŠIMIČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka a kol. Přehled vývojové psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2433-0.
 1. VÁGNEROVÁ, Marie a Jarmila KLEGROVA. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1538-7.
 1. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0.
 1. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8.
 1. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5.
 1. WEDLICHOVÁ, Iva. Vývojová psychologie. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. ISBN 978-80-7414-320-5.
 1. ZACHAROVÁ, Eva. Základy vývojové psychologie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. ISBN 978-80-7464-220-3.