Obecná psychologie a psychologie osobnosti
Mgr. Veronika Plecerová
Anotace

Obecná psychologie a psychologie osobnosti poskytne studentům nelékařských zdravotnických oborů základní informace v dané problematice. Jednotlivé kapitoly charakterizují obsah základních dimenzí lidské psychiky. Představuje základní pilíře pro další studium jednotlivých psychologických disciplín. Použité zdroje budou souhrnně uvedeny na konci textu.

Cíle

Získání základních znalostí o vzniku a vývoji psychologie jako samostatného vědního oboru a jeho podílu na porozumění osobnosti. Osvojení si základní terminologie psychologie. Pochopení významu studia psychologie pro profesi. Pochopení a vysvětlení psychických procesů, stavů a vlastností osobnosti. Získání základních informací o jednotlivých teoriích osobnosti.

Klíčová slova
psychologie, dimenze psychiky, determinace lidské psychiky, psychické procesy, psychické stavy, psychologie osobnosti, struktura osobnosti, psychické vlastnosti, teorie osobnosti.
Datum vytvoření
14. 04. 2019
Časová dotace
26 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. ATKINSON, L. R., R. C. ATKINSON, E. E. SMITH, D. J. BEM, S. NOLEN-HOEKSEMA. Psychologie. Praha: Portál,1995. ISBN 80-85605-35-X.
 1. ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.
 1. ČECHOVÁ, Věra a Marie ROZSYPALOVÁ. Obecná psychologie pro SZŠ. Brno: IDVPZP,1992. ISBN 80-7013-24-1.
 1. DRAPELA, J. Victor. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2004. ISBN: 80-7178-766-3.
 1. FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-063-4.
 1. HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978–80–247–3037–0.
 1. HOLEČEK, V., J. MIŇHOVÁ a P. PRUNNER. Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978–80–7380–065–9.
 1. JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia. Olomouc: 2007. ISBN 978-80-7182-213-4.
 1. KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie I. díl. Praha: Grada. Publishing, 2010. ISBN 978–80–247–3270–1.
 1. KERN, Hans. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-425-5.
 1. KOPECKÁ, Ilona. Psychologie II. díl. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3876-5.
 1. KUČERA, Dalibor. Moderní psychologie. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4621-0.
 1. NAKONEČNÝ, Milan. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997. ISBN80-200-0625-7.
 1. NAKONEČNÝ, Milan. Obecná psychologie. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-738-7929-7.
 1. NOHAVOVÁ, Alena. Didaktika psychologie: od cíle výuky k jeho realizaci. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, 2018. ISBN 978-80-7394-711-8.
 1. PAULÍK, Karel. Obecná psychologie pro doplňující pedagogické studium. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004.
 1. PLEVOVÁ, Irena a Alena PETROVÁ. Obecná psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2012. ISBN 978-80-244-3247-2.
 1. PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1387-3.
 1. RIEGEROVÁ, J., M. PŘIDALOVÁ a M. ULBRICHOVÁ. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. Olomouc: Hanex, 2006. ISBN 80-85783-52-5
 1. ROZSYPALOVÁ, M., V. ČECHOVÁ a A. MELLANOVÁ. Psychologie a pedagogika. Praha: Informatorium, 2003. ISBN 80–7333–014–8.
 1. ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 80-7178-923-2.
 1. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister&Principal, 2007 ISBN 80-8659-865-9.
 1. VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-2460-841-3.
 1. VIGUÉ, Jordi. Atlas lidského těla. Čestlice: Rebo International CZ., 2014. ISBN 978-80-255-0824-4.
 1. ZACHAROVÁ, Eva. Základy obecné psychologie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. ISBN 978-80-7464-221-0.