Ošetřovatelství v klinických oborech
PhDr. Andrea Vykoukalová
Anotace

Charakteristika práce sestry na jednotlivých úsecích očního, ORL, dermatovenerologického a stomatologického oddělení, stručný přehled anatomie a fyziologie, příznaky očních, ORL, kožních a stomatologických onemocnění, odchylky od normy, vyšetřovací metody, specifika vyšetření u dětí, nejčastější používané lékové skupiny, zvláštnosti předoperační a pooperační péče na jednotlivých odděleních, ošetřovatelský proces u pacienta s glaukomem a kataraktou, úrazy oka a první pomoc, problematika zrakově postižených osob, ošetřovatelský proces u pacienta s tracheostomií, s adenoidní vegetací, se sinusitidou, s otitis media, problematika sluchově postižených osob, ošetřovatelský proces u pacienta s bércovým vředem, lupénkou, ekzematickým onemocněním, ošetřovatelský proces u pacienta se zubním kazem.

Cíle

Po prostudování této problematiky budete umět:

orientovat se v pojmech používaných v anatomii a fyziologii dýchacího a polykacího ústrojí, stejně jako sluchového a rovnovážného ústrojí;

orientovat se v pojmech používaných v anatomii a fyziologii zubu;

ovládat anatomii oka, základy fyziologie a patofyziologie zraku, ovládat anatomii kůže a přídatných orgánů;

definovat oftalmologii, otorinolaryngologii, dermatovenerologii a stomatologii jako vědní obor;

porovnat speciální diagnostické postupy a principy léčby u dospělých a dětí;

ovládat zásady první pomoci;

orientovat se v léčebných postupech používaných na jednotlivých typech oddělení;

ovládat příznaky onemocnění;

orientovat se v přístupu ošetřovatelské péče nejčastějších chorob v oftalmologii, v kožním lékařství, v ORL a stomatologii;

rozpoznat příčiny a projevy onemocnění;

orientovat se v obecných a speciálních diagnostických a terapeutických metodách;

charakterizovat specifika práce a provozu na jednotlivých typech oddělení;

ovládat zásady předoperační a pooperační péče, základy ošetřovatelského procesu;

při práci s P/N uplatňovat etické principy a umět aplikovat metody efektivní komunikace;

posoudit potřeby P/N a možnosti jejich uspokojení;

charakterizovat specifika práce a provozu na oddělení;

Klíčová slova
otorinolaryngologie, sinusitida, tracheostomie, adenoidní vegetace, ošetřovatelský proces, sluchově postižené osoby, oftalmologie, oční onemocnění, ošetřovatelský proces, glaukom, katarakta, úrazy oka, zrakově postižené osoby, dermatologie, venerologie, kožní onemocnění, bércový vřed, psoriáza, alergologická onemocnění kůže, stomatologie, zubní kaz, úrazy ve stomatologii.
Datum vytvoření
15. 11. 2018
Časová dotace
24 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. DOLEŽAL, Pavel. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. Vydanie prvé. Bratislava : Herba, 2018. Dieškova edícia ; zväzok 6. 479 stran. ISBN 978-80-89631-72-8.
 1. HORNOVÁ, Jara. Oční propedeutika. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4087-4.
 1. JUŘENÍKOVÁ, Petra a Jitka HŮSKOVÁ. Ošetřovatelství. Uherské Hradiště: Středisko služeb školám Uh. Hradiště, 2001.
 1. KOLARČÍK, Lukáš, Václav DEDEK a Michal PTÁČEK. Příručka pro sestry v oftalmologii. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5458-1.
 1. KUCHYNKOVÁ, Zdeňka. Dětská otolaryngologie nejčastější situace v ambulantní praxi. 1. vydání. Praha : Grada, 2015. 143 stran. ISBN 978-80-247-4177-2.
 1. MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav OREL. Anatomie a fyziologie člověka: Pro humanitní obory. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1521-6.
 1. NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2015. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4449-0.
 1. NOVÁKOVÁ, Iva. Ošetřovatelství ve vybraných oborech: dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3422-4.
 1. PŘIKRYLOVÁ, Lucie a Lenka SLEZÁKOVÁ. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4342-4.
 1. RÖCKEN, Martin, Martin SCHALLER, Elke SATTLER a Walter H. C BURGDORF. Kapesní atlas dermatologie. Přeložil Marta CETKOVSKÁ, přeložil Pavel CHALOUPKA. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0106-1.
 1. SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Fyziologie oka a vidění. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-3992-2.
 1. SCHÄFFLER, Arne, Gerda RAICHLE a Sabine SCHMIDT. 110 fólií k výuce biologie a somatologie: demonstrační pomůcka pro vyučování biologie, anatomie, fyziologie, histologie a základů patologie. Praha: Scientia Medica, 1996. ISBN 80-85526-51-4-80-247-4449-0.