Péče v komunitě
Mgr. Bc. Ivana Hruboňová
Anotace

Po roce 1989 přicházejí nové sociální problémy s transformací společnosti související se změnami v sociálním i zdravotním systému. V sociálním systému péče vychází z individuálních potřeb klientů a služby jsou nabízeny na základě individuálního plánování za uplatnění standardů kvality. Zdravotní služby se prosazují v konkurenčním prostředí. Každý z nás má právo na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Velký podíl na poskytování zdravotní péče nesou zdravotní pojišťovny. Jedním z cílů zdravotní politiky je umožnit lidem aktivně se podílet na udržení vlastního zdraví a zapojení se do léčebného procesu. Tyto cíle se nejlépe naplňují v přirozeném, tedy domácím prostředí. V ČR se komunitní péče poskytuje zejména prostřednictvím agentur domácí péče, které jsou zaměřeny na ošetřovatelskou péči. Z těchto důvodů vznikl tento výukový materiál, jehož úkolem je přiblížit specifika jednotlivých cílových skupin a usnadnit práci sestře v komunitě. Výukový materiál se člení do pěti kapitol zaměřených na rodinu, handicapované, seniory a chronicky nemocné, vybranou národnostní menšinu a hospicovou a paliativní péči u nás.

Cíle

Výukový materiál je koncipován jako teoretický. Cílem předmětu je přiblížit problematiku role sestry v komunitní péči a představit specifika vybraných skupin. Student po prostudování definuje význam komunitní ošetřovatelské péče, dokáže uplatnit ošetřovatelský proces v komunitní péči, pochopí jednotlivé modely péče, ví, které údaje získávat od svých klientů ke zhodnocení aktuálního stavu, umí naplánovat činnosti vedoucí k odstranění rizik a případných problému ke zlepšení a udržení zdraví, orientuje se v široké nabídce zdravotních a sociálních služeb a dokáže je doporučit svým klientům.

Klíčová slova
Komunitní péče, rodina, posuzování rodiny, instituce, zdravotní handicap, tělesně postižení, zrakově postižení, sluchově postižení, duševně postižení, získaná a vrozená postižení, dávky zdravotně postiženým, zaměstnávání zdravotně postižených, senioři a chronicky nemocní, změny ve stáří, historický pohled na stárnutí, formy péče o seniory, národnostní menšina, Romové, specifika romské rodiny, romská populace, hospicová a paliativní péče, základní aspekty paliativní péče, standardy mobilní paliativní péče, umírání, smrt.
Datum vytvoření
28.02.2019
Časová dotace v hodinách.
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. BENDOVÁ, Petra a Pavel ZIKL. Dítě s mentálním postižením ve škole. Praha: Grada, 2011. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3854-3.
 1. BURDA, Patrik a Lenka ŠOLCOVÁ. Ošetřovatelská péče: pro obor ošetřovatel. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5334-8.
 1. HANZLÍKOVÁ, Alžbeta. Komunitní ošetřovatelství. Martin: Osveta, 2006. ISBN 978-80-8063-257-1.
 1. HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-45-1.
 1. JAROŠOVÁ, Darja. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2150-7.
 1. KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3.
 1. MATĚJČEK, Zdeněk. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992. Psychologická literatura. ISBN 80-04-25236-2.
 1. MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0697-2.
 1. MATOUŠEK, Oldřich, Pavla KODYMOVÁ a Jana KOLÁČKOVÁ, ed. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-002-X.
 1. MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3872-7.
 1. MLÝNKOVÁ, Jana. Pečovatelství: učebnice pro obor sociální péče – pečovatelská činnost. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3185-8
 1. NOVÁKOVÁ, Iva. Zdravotní nauka: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3708-9.
 1. SIKOROVÁ, Lucie. Dětská sestra v primární a komunitní péči. Praha: Grada, 2012. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3592-4.
 1. SKÁLA, Bohumil. Paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci: doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře 2011: [novelizace 2011]. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, c2011. Doporučené postupy pro praktické lékaře. ISBN isbn:978-80-86998-51-0.
 1. SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1733-3.
 1. SMUTKOVÁ, Lucie. Sociální práce s rodinou. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-069-1.
 1. VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 3. Praha: Portál, 2002. ISBN isbn80-7178-678-0.
 1. ZACHAROVÁ, Eva. Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0155-9.
 1. MPSV: Dávky pro osoby se zdravotním postižením [online]. [cit. 2019-03-01]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/cs/8#zozp
 1. Služby sociální péče [online]. 2006 [cit. 2018-11-19]. Dostupné z: https://ppropo.mpsv.cz/zakon_108_2006
 1. MPSV: Práva tělesně postižených [online]. 27.4.2005 [cit. 2019-03-01]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/cs/841
 1. Práva umírajících – E-learning – Cesta domů [online]. [cit. 2019-11-29]. Dostupné z: http://elearning.cestadomu.cz/pohled-na-prava.html
 1. Česká společnost paliativní medicíny: Paliativní péče. [online]. [cit. 2019-11-29]. Dostupné z: https://www.paliativnimedicina.cz/cspm/
 1.  POLAČKOVÁ, Lydie. Romská menšina a zdravotnictví [online]. [cit. 2018-11-19]. Dostupné z: https://ucebna.net/mod/resource/view.php?id=373
 1. MPSV: Zdravotní postižení.: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením [online]. [cit. 2019-03-01]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/cs/8
 1. HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie: nauka o umírání a smrti. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, c2007, 244s. ISBN 978-80-7262-471-3.
 1. IVANOVÁ, Kateřina, Lenka ŠPIRUDOVÁ a Jana KUTNOHORSKÁ. Multikulturní ošetřovatelství I. Praha: Grada, 2005. Sestra (Grada). ISBN 80-247-1212-1.