Ošetřovatelská péče v onkologii
Mgr. Jaroslava Knapová
Anotace

Předmět informuje o četnosti výskytu, příčinách vzniku a patologii maligních onemocnění, která jsou jedním z největších současných zdravotních problémů. Klasifikace a diagnostika nádorových onemocnění je významná pro stanovení managementu léčby. Zdůrazňuje význam primární, sekundární, terciární a kvartérní onkologické prevence. Seznamuje se specifiky ošetřovatelské péče v průběhu léčby. Nedílnou součástí je edukace onkologicky nemocných a pečujících osob. Pozornost je věnována psychologickému přístupu k onkologicky nemocným a etickým otázkám.

Cíle

Student umí vyhledat epidemiologické pojmy v dostupných databázích.

Student specifikuje zevní vlivy podmiňující vznik nádorových onemocnění.

Student se orientuje ve screeningových metodách a vyšetření onkologicky nemocných.

Student objasní obecné principy léčby a v návaznosti na lékařskou informaci dokáže osvětlit jejich podstatu nemocnému.

Student je schopen odebrat ošetřovatelskou anamnézu, formulovat ošetřovatelské diagnózy, stanovit plán, intervence k dosažení stanovených cílů ošetřovatelské péče.

Student je schopen zhodnotit změny stavu nemocného, komunikovat se členy zdravotnického týmu.

Student vede efektivní edukační proces u nemocného a osob pečujících o nemocného.

Student zvládá komunikaci, respektuje právní, etické a společenské normy ve vztahu k onkologicky nemocným a jejich rodinným příslušníkům a pečovatelům.

Klíčová slova
Nádorové onemocnění, onkologie, prevence, screening, radioterapie, chemoterapie, nádorová bolest, tracheostomie, stomie.
Datum vytvoření
25. 01. 2019
Časová dotace
15 – 20 hod
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Hilda VORLÍČKOVÁ. Klinická onkologie pro sestry. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 448 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3742-3.
 1. KLENER, Pavel a Pavel KLENER. Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii. Praha: Grada, 2010, vii, 209 s. ISBN 978-80-247-2808-7.
 1. BECKER, Horst D. Chirurgická onkologie. Praha: Grada, 2005, 854 s. Avicenum. ISBN 80-247-0720-9.
 1. INTERNATIONAL UNION AGAINST CANCER. TNM - Klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vyd. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2011. 246 s. ISBN 978-80-904259-6-5.
 1. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Obecná onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-715-8.
 1. NEKULOVÁ, M., M. ŠIMÍČKOVÁ a D. VALÍK, 2006. Nádorové markery a epigenetické faktory [online]. 2006. B.m.: Masarykův onkologický ústav, Brno. Dostupné z http: //nts.prolekare.cz/cls/odkazy/kbm 0603-152.pdf
 1. FAIT, Tomáš, VRÁBLÍK, Michal, ČEŠKA, Richard a kol. Preventivní medicína, 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2008. 551 s. ISBN 978-80-7345-160-8.
 1. BÜCHLER, T., 2011. Sekundární a primární prevence zhoubných nádorů. ADAM, Z, KREJČÍ, M, a VORLÍČEK, J. Obecná onkologie. 1. vyd. Praha. Galén, s. 71 – 82. ISBN 978-80-7262-715-8.
 1. PETRŽELKA, Luboš, KONOPÁSEK, Bohuslav. Klinická onkologie. 1. Vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova v Praze, 2003, 274 + 5 stran přílohy. ISBN 80-246-0395-0.
 1. TOMÁŠEK, Jiří. Onkologie: minimum pro praxi. Praha: Axonite CZ, 2015, 445 s. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
 1. KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-802-4718-309.
 1. NERADIELEK, F. et al., 2012. Historie a současnost výzkumu a léčby bolesti. In: ROKYTA, R. et al., Bolest. 2.vyd. Praha: Tigis, 20-26. ISBN 978-80-87323-02-1.
 1. GULÁŠOVÁ, I., 2008. Bolesť ako ošetrovateľský problém. 1.vyd. Martin: Osveta. 95 s. ISBN 978-80-8063-288-5.
 1. KABELKA, Ladislav, 2017. Geriatrická paliativní péče. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-4225-3.
 1. NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK a Zdeněk KLEIBL. Onkologie v klinické praxi: standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 2. vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3944-4.
 1. SVĚRÁKOVÁ, Marcela. Edukační činnost sestry. Vydání 1. Praha Nakladatelství Galén, 2012. 125s. ISBN 978-80-7262-845-2.
 1. JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R., 2013. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada. 256 s. ISBN 978-80-247-8893-7.
 1. ZACHOVÁ, V. et al., 2010. Stomie. Praha: Grada. 200 s. ISBN 978-80-247-3256-5.
 1. KŘIVOHLAVÝ, Jaro, PEČENKOVÁ, Jaroslava. Duševní hygiena zdravotní sestry. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2004, 80 s. ISBN 80-247-0784-5
 1. VORLÍČEK, Jiří, ADAM, Zdeněk, POSPÍŠILOVÁ, Yvona a kolektiv. Paliativní medicína. 2. Vydání, přepracované a doplněné. Praha: Grada Publishing a.s., 2004, 540 + 4 stran barevné přílohy. ISBN 80-247-0279-7.
 1. ZACHAROVÁ, E., HERMANOVÁ, M., ŠRÁMKOVÁ, J., Zdravotnická psychologie. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2007, 232 s. ISBN 978-80-247-2068-5.