Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Radka Felzmannova, PhDr.
Anotace

Výukový materiál (ODZ) seznamuje studenta s medicínskou a obecnou problematikou psychiatrické péče, důraz je kladen na oblast ošetřovatelskou a ošetřovatelský proces u klientů s duševní poruchou. Informuje o pohledu na psychické onemocnění v jednotlivých historických obdobích, o etických problémech v psychiatrii, organizaci psychiatrických služeb v ČR, diagnostice a léčbě duševních poruch. Pozornost je věnována vlivu náročných životních situací na duševní zdraví člověka, včetně strategií zvládání stresu. Podrobně představuje ošetřovatelské intervence u nemocných s duševní poruchou a specifika ošetřovatelské péče na psychiatrii.

Cíle

Objasní vliv jednotlivých faktorů na duševní zdraví člověka.

Orientuje se v jednotlivých vývojových obdobích v pohledu na duševní onemocnění.

Dokáže vysvětlit, proč vznikl v ČR projet „Reforma péče o duševní zdraví“.

Orientuje se v organizaci psychiatrické péče, charakterizuje jednotlivé typy péče, objasní možnosti domácí a jiné alternativní péče u klienta s duševní poruchou.

Objasní základní etické problémy v psychiatrii.

Zná principy vyšetřovacích metod, farmakologické i nefarmakologické léčebné metody v psychiatrii, zná jednotlivé skupiny farmak a jejich nežádoucí účinky.

Objasní patofyziologii, etiologii, symptomatologii, diagnostiku a terapii základních psychiatrických onemocnění.

Charakterizuje náročné životní situace, definuje termín krize a krizová intervence.

Objasní příčiny vzniku syndromu vyhoření

Zná základní pravidla a techniky psychohygieny a umí je efektivně využít, dokáže edukovat klienta o strategiích zvládání stresu.

Objasní specifika ošetřovatelské péče na psychiatrii.

Realizuje ošetřovatelský proces u klienta s psychiatrickým onemocněním.

Zná a umí aplikovat zásady přístupu k neklidným a agresivním klientům.

Dokáže využívat metody efektivní komunikace u klienta s duševní poruchou.

Aplikuje vybrané ošetřovatelské modely v ošetřovatelském procesu u nemocných s duševní poruchou.

Je schopen odpovídajícím způsobem edukovat klienta s duševní poruchou a jeho rodinu.

Klíčová slova
Psychiatrie, duševní porucha, psychický stav, chování, sestra nemocný/pacient, ošetřovatelská péče
Datum vytvoření
25. 10. 2018.
Časová dotace
10 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. FARKAŠOVÁ, D. Ošetřovatelství – teorie. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-2227.
 1. HAWKINS, Peter, SHOET, Robin. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9.
 1. HENNIG, C., KELLER, G. Antistresový program pro učitele. Praha: Portál, 1996. ISBN80-7178-093-6.
 1. HONZÁK, R., KURZOVÁ, H.: Burnout syndrom. Praha: Sanquis, 2003, 30: s. 42-45.
 1. LÁTALOVÁ, K. Agresivita v psychiatrii. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4454-4.
 1. MARKOVÁ, E., VENGLÁŘOVÁ, M., BABIAKOVÁ, M. Psychiatrická ošetřovatelská péče. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80- 247-1151-6.
 1. PAVLÍKOVÁ, S. Modely ošetřovatelství v kostce. Praha: Grada Publisching, 2006. ISBN 80-247-1211-3.
 1. PLEVOVÁ, I. a kol. Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publisching, 2011. ISBN 978-80-247-3557-3.
 1. PETR, T., BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L., FIŠAROVÁ, Z., NOVOTNÁ, B., BĚHOUNEK, J. Program pro lepší spolupráci při léčbě. Praha: ČAS, 2012. ISBN 978- 80- 260-3134-5.
 1. PETR, T., MARKOVÁ, E. a kol. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978- 80- 247-4236-6.
 1. PETR. T. Zkušenosti z psychiatrické ošetřovatelské péče ve Velké Británii. Florence, 2006, 7-8, s. 35 – 36. ISSN 1801-464X.
 1. PRAŠKO, J. Deprese a jak ji zvládat. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0859-4.
 1. RABOCH, J. PAVLOVSKÝ, P. a kol. Psychiatrie. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978- 80- 246-1985-9.
 1. RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ, et al. Psychiatrie. první vydání. Praha: Galén, 2001. 622 s. ISBN 80-7262-140-8.
 1. ROZSYPALOVÁ, M., ČECHOVÁ, V., MELANOVÁ, A. Psychologie a pedagogika I., Praha: Informatorium, 2003, ISBN 80-7333-014-8.
 1. ROZSYPALOVÁ, M., ČECHOVÁ, V., KUČEROVÁ, H. Psychologie a pedagogika II., Praha: Informatorium, 2004, ISBN 80-7333-028-8.
 1. VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-3422-0.
 1. VYMĚTAL, J. Úvod do psychologie. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0253-3.
 1. VYMĚTAL, J. Obecná psychoterapie. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0723-3.
 1. Evropská asociace psychiatrických sester Horatio. Deklarace z Turku. [online]. Praha: ČAS, 2012 [cit. 2018-07-02]. Dostupné z: http://www.psychiatrickasekcecas.estranky.cz/clanky/mezinarodni-spoluprace-z-turku.html
 1. HONZÁK, R., KURZOVÁ. H. Burnout syndrom, [on line] Sanquis, č. 30/2003, s. 42. [cit. 4. 7. 2018] Dostupné z: <  http://www.sanquis.cz/clanek.php?id_clanek=388) > .
 1. LAMICHOVÁ, S. Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče. [online]. Hradec králové: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 2008 [cit. 2018-07-07]. Dostupné z: http//:ose.zshk.cz/info/uvod.aspx.
 1. URBÁNEK, K., LANGEROVÁ, P. Přehled psychofarmak. [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012 [cit. 2018-07-05]. Dostupné z: http://phyziollfup.upol.cu/castwiki/?p=2695
 1. VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999, ISBN 80-7178-678-0.
 1. VYMĚTAL, Jan. Úvod do psychoterapie. Praha: Grada Publisching, 2003. ISBN 80-247-0253-3.
 1. Úmluva o lidských právech a biomedicíně (sdělení MZV č. 96/2001 Sb. m. s.).
 1. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění.
 1. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.
 1. Zákon č. 373/2011, o specifických zdravotních službách, v platném znění.