Ošetřovatelská péče v pediatrii – vybraná onemocnění
Blanka Kadeřávková, Jana Staňurová
Anotace

Výukový materiál je uspořádán do dvou nezávislých oddílů. Seznámí studenty se základními poznatky z dětské ortopedie a dětské hematologie.

Kapitola věnující se vybraným problémům z dětské ortopedie se zaměřuje na dva tematické okruhy, vycházející z vrozených vývojových vad u dětí, u nichž je náročná ošetřovatelská péče a problematika je málo zpracována s ohledem na potřeby studentů ošetřovatelství v pediatrii. Kapitola se věnuje vrozeným vývojovým vadám v ortopedii, a to luxaci kyčelního kloubu a vrozeným vývojovým vadám dolních končetin se zaměřením na vtočené nohy (pes equinovarus). Korekce (léčba) těchto vrozených vývojových vad probíhá již co nejdříve po porodu či na počátku kojeneckého věku a je velmi náročná z hlediska ošetřovatelské péče. Ve výukovém materiálu je názorně představena ošetřovatelská péče u těchto dětských pacientů včetně edukace matky v průběhu léčby během hospitalizace i v následné domácí péči. Student se seznámí se zásadními momenty v léčbě a ošetřovatelské péči při extenční léčbě a redresní léčbě pomocí sádrových obvazů a bude hledat odlišnosti, které vyplývají z diagnózy a ze zásad ošetřovatelské péče.

Druhá část studijního materiálu se věnuje problematice vybraných onemocnění z oblasti dětské hematologie. Přibližuje náročnou problematiku dětských krevních chorob, jejich diagnostiku a léčbu. Z ošetřovatelského pohledu se zaměřuje na nejčastější ošetřovatelské intervence, které vycházejí z jednotlivých fází ošetřovatelského procesu. Naučí studenty základům kritického myšlení, které lze aplikovat v náročné ošetřovatelské praxi. Kapitola je rozdělena na oblast anémií v dětském věku, oblast krvácivých stavů a nejčastějších leukémií v dětské populaci. Jde o velmi rozsáhlou problematiku, tento materiál upozorňuje jen na vybraná onemocnění. Získané vědomosti se musí propojit s medicínským managementem, který bude součástí přednášek lékařů.

Cíle

Cílem této kapitoly je představit několik patologických stavů u novorozenců a malých kojenců, které jsou řešeny extenční léčbou a následnými sádrovými redresními obvazy. Student popíše jednotlivé kroky v léčbě luxace kyčelního kloubu a vtočené nohy (pes equinovarus), popíše základní zásady v ošetřovatelské péči v jednotlivých krocích léčby a zdůvodní je. Vysvětlí, jak edukovat matku dítěte v průběhu léčení při hospitalizaci matky s dítětem. Popíše, co je pro matku největší zátěží v péči a ošetřování dítěte v průběhu léčby v nemocnici a následné péči v domácím prostředí. Popíše, s jakými úskalími je ve vývoji dítěte léčba spojena, jaká omezení pohybu korekční léčba dítěti přináší. Zároveň bude hledat odlišnosti, které vyplývají z diagnózy.

Po nastudování materiálu zaměřeného na hematologii a hematoonkologii student vysvětlí příznaky a léčbu daných onemocnění, popíše problematiku diagnostiky a léčby v dětské hematologii. Zároveň si zlepší orientaci v příčinách a projevech krvácivých stavů. Student bude schopen aplikovat získané poznatky do ošetřovatelského procesu v rámci stanovení základních ošetřovatelských intervencí, využije kritického myšlení při edukaci dětí a jejich rodičů. Zlepší se jeho orientace v diferenciální diagnostice anémií a krvácivých stavů a porozumí diagnostice a léčbě akutní lymfoblastické leukémie, interpretuje vedlejší příznaky léčby a stanoví příslušné intervence.

Klíčová slova
Vrozené vady kyčlí, vývojová dysplazie kyčelního kloubu, vrozené vady dolních končetin, pes equinovarus, extenční léčba, sádrový redresní obvaz, ošetřovatelská péče, anémie, vaskulopatie, trombocytopenie, koagulopatie, akutní lymfoblastické leukémie, centrální venózní vstupy, ošetřovatelské intervence.
Datum vytvoření
29. 01. 2019
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. SOSNA, A., VAVŘÍK, P., KRBEC M., POKORNÝ D., a kol., Základy ortopedie. Triton, 2001. 175. ISBN 80-7254-202-8.
 1. DUNGL, P. a kol. Ortopedie, Grada, 2014. 1168. ISBN 978-80-247-4357-8.
 1. POUL, J. Dětská ortopedie, Galen, 2009. 401. ISBN 978-80-7262-622-9.
 1. ŠNAJDAUF J., CHOVANEC K., TRČ T. Dětská traumatologie. Galen 2002. 180. ISBN 80-7262-152-1.
 1. LEBL, J., JANDA, J., POHUNEK, P., STARÝ, J. a kol.  Klinická pediatrie. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2697-0.
 1. MIXA, V., HEINIGE, P., VOBRUBA, V. Dětská přednemocniční a urgentní péče. Praha: Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4643-5.
 1. SLANÝ, J. Speciální pediatrie pro posluchače zdravotně sociálních fakult. Ostravská univerzita: 2008. ISBN 978-80-7369-472-3.
 1. FENDRYCHOVÁ, J, KLIMOVIČ, M. Péče o kriticky nemocné dítě. Brno: NCO NZO,:2005. ISBN 80-7013-427-5.
 1. BOLEDOVIČOVÁ, M. a kol. Pediatrické ošetrovatel’stvo. Martin: Osveta.2006. ISBN 978-80-8063-331-8.
 1. BLATNÝ, J., B. BLAŽEK, Z. ČERMÁKOVÁ a kol. Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s hemofilií. Transfuze Hematol. dnes. 2. vydání, 2017, 23(2), 82-99.
 1. POSPÍŠILOVÁ, D. Anémie v dětském věku. VOX Pediatrie. 2009, 9, 21-25.
 1. SMÍŠEK, P. Diferenciální diagnostika anémie v dětském věku. Pediatrie pro praxi, 2014, 15(6), 330-333.
 1. Návrat do běžného života. FN Motol: Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol [online]. [cit. 2019-01-30]. Dostupné z: http://www.fnmotol.cz/microsite-kdho/pacientum-a-rodinam/po-lecbe/navrat-do-bezneho-zivota/.
 1. HEMOFILICI. BodyID - náramky BodyID. 2018 [online]. [cit. 02.01.2019]. Dostupné z: https://www.bodyid.com/cs/hemofilici/.
 1. PENKA, M., PENKA, I., GUMULEC, J. a kol. Krvácení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-0689-4.
 1. PETLACHOVÁ, M. Péče o centrální venózní katétry. Pediatrie pro praxi. 2012, 13(1), 52-54.