Vybrané kapitoly z chirurgické propedeutiky
Mgr. Radka Dzubová
Anotace

Předložený výukový materiál zpracovává vybrané oblasti chirurgických témat, která jsou základem a výstupem pro další studium speciální části předmětů zaměřených na chirurgické řešení jednotlivých onemocnění. Seznamuje s předoperační a pooperační péčí o nemocné. Popisuje jednotlivé operační přístupy využívané v chirurgických oborech. Materiál seznamuje s problematikou nozokomiálních nákaz a jejich prevencí. Zaměřuje se na možnosti využití jednotlivých způsobů anestezie a také popisuje možnosti léčby bolesti v chirurgických oborech. Mezi další vybraná témata byla zařazena také kapitola popisující využití drénů a drenážních systémů. Cílovou skupinou jsou studenti vyšších odborných škol studující zdravotnickou problematiku.

Cíle

Po prostudování předkládaného materiálu bude student umět popsat obecnou a speciální předoperační přípravu nemocných před chirurgickými operačními zákroky. Bude umět popsat pooperační péči o nemocné, seznámí se s novými trendy a postupy v pooperační péči. Bude schopen znázornit jednotlivé operační přístupy využívané v chirurgických oborech. Popíše jednotlivé drény a drenážní systémy, popíše jejich využití v praxi. Bude schopen rozdělit jednotlivé druhy anestezie a také se bude orientovat v nových trendech v léčbě bolesti. Bude umět rozdělit nozokomiální nákazy v chirurgických oborech a popsat preventivní opatření, která vedou k eliminaci těchto nákaz.

Klíčová slova
Předoperační a pooperační péče, fast track surgery, operační přístupy, algeziologie, anestezie, drenáže, nozokomiální infekce, dezinfekce, sterilizace
Datum vytvoření
30. 12. 2018
Časová dotace
12 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. JANÍKOVÁ, Eva. ZELENÍKOVÁ, Renáta. Ošetřovatelská péče v chirurgii. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013, 256 s. ISBN 978-80-247-4412-4.
 1. ZEMAN, Miroslav a kol. Chirurgická propedeutika. III. přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 512 s. ISBN 978-80-247-3770-6.
 1. SLEZÁKOVÁ, Lenka a kol. Ošetřovatelství v chirurgii I. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 264 s. ISBN 978-80-247-3129-2.
 1. SCHNEIDEROVÁ, Michaela. Perioperační péče. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. 368 s. ISBN 978-80-247-4414-8.
 1. ČSARIM, Doporučený prostup pro tzv. předanestetické vyšetření. [online] 2009. [cit. 2018 – 11- 02]. Dostupné z: http://www.csarim.cz/content/uploads/2018/11/doporuceny-postup-pro-tzv.-predanesteticke-vysetreni-2009.pdf
 1. KOTÍK, Luboš. Předoperační vyšetření dospělých. III. přepracované vydání. Praha: Mladá fronta, a.s. 2019. ISBN 987-80-204-5104-0.
 1. POKRIVCÁK, Tomáš a kol. 1. vyd. Chirurgie. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-702-6.
 1. VORLÍČEK, Jiří, ABRHÁMOVÁ, Jitka. VORLÍČKOVÁ, Hilda a kol. Klinická onkologie pro sestry. 2. přepracované vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, 448 s. ISBN 978-80-247-3742-3.
 1. BARTŮNEK Petr, JURÁSKOVÁ Dana, HECZKOVÁ Jana, NALOS Daniel – editoři. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. i. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 752 s. ISBN 978-80-247-4343-1.
 1. KVASNIČKA, Jan a kol. Doporučení ČSHT ČLS JEP pro bezpečnou léčbu novými perorálními antikoagulancií. Vnitřní lékařství 2015, 61 (6), s. 537-546. ISNN 1801-7592.
 1. GUMULEC, J., KESSLER, P., PENKA, M. Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem – Doporučení pro klinickou praxi. [online] 2005. [cit. 2018 – 20- 02]. Dostupné z: http://usti.nempk.cz/sites/default/files/orlickoustecka-nemocnice/obsah/stranky/ambulance-pro-trombozu-hemostazu/soubory/guidelineswarfarinkrvacenisthxi05.pdf
 1. KALA, Zdeněk, PENKA, Igor a kol. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. Brno: NCONZO 2010. 145 s. ISBN 978-80-7013-518-1.
 1. KALA, Zdeněk, PROCHÁZKA, Vladimír a kol. Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii. Brno: NCONZO 2010. 237 s. ISBN 978-80-7013-519-8.
 1. SATINSKÝ, Igor, SCHWARZ, Petr. Koncept fast track surgery. Sborník příspěvků V. slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Opava, 2010. s. 238-240. ISBN 978-80-7248-607-6.
 1. KOHOUT, Pavel. RUŠAVÝ, Zdeněk. Šerclová, Zuzana. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. I. Vydání, Praha: Forsapi, 2010. ISBN 978-80-87250-08-2.
 1. WICHSOVÁ, Jana, PŘIKRYL, Petr, POKORNÁ, Renata, BITTNEROVÁ, Zuzana. Sestra a perioperační péče. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 192 s. ISBN 978-80-247-3754-6.
 1. VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy o nemocné III. speciální část. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 304 s. ISBN 978-80-247-3421-7.
 1. ČSARIM, Doporučení pro léčbu toxické reakce po podání lokálních anestetik. [online] 2012. [cit. 2018 – 11- 02]. Dostupné z: http://www.csarim.cz/content/uploads/2018/11/doporuceni-pro-lecbu-toxicke-reakce-po-podani-lokalnich-anestetik-2012.pdf
 1. VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy o nemocné I. obecná část. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 232 s. ISBN 978-80-247-3419-4.
 1. MAĎAR, Rastislav, PODSTATOVÁ, Renata, ŘEHOŘOVÁ, Jarmila. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 180 s. ISBN 80-247-1673-9.
 1. ZEMANOVÁ, Jitka, ZOUBKOVÁ, Renáta. Vybrané kapitoly z léčby bolesti. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-7464-113-8.
 1. NEJEDLÁ, Marie. Klinická propedeutika. 1. Vydání, Praha: Grada Publishing, a.s. 2015. 240 s., ISBN 978-80-247-4402-5.