Ošetřovatelství v chirurgických oborech – 2. část
Vojtová Markéta a Petra Plašilová
Anotace

Materiál se zaměřuje na ošetřovatelskou problematiku témat, která jsou běžně přednášena chirurgy. Se zmiňovanými tématy se student setkává během své odborné praxe na klinických pracovištích. Obsahem této 2. části oboru Ošetřovatelství v chirurgických oborech jsou mimo téma všeobecné chirurgie zejména témata speciální chirurgie. Proto se s péčí o takové pacienty setkají studenti pouze na specializovaných pracovištích. Záměrem odborných textů je tedy přiblížit specifickou problematiku chirurgie všem. Jednotlivé kapitoly prezentují studentům problematiku transplantací ledvin, abdominální katastrofu a metodu léčby „open abdomen“, kraniotrauma a problematiku zevních fixátorů při léčbě zlomenin. Součástí výukového materiálu je obrazová dokumentace. Na přiložených videích je možné shlédnout péči o zevní fixátor, na druhém videu jsou prezentovány obecné často se vyskytující chyby během převazu chirurgických ran. Nedílnou součástí je ošetřovatelská péče o pacienty s výše uvedenými lékařskými diagnózami a nastínění možných prioritních ošetřovatelských diagnóz.

Cíle

Student je schopen sestavit adekvátní plán péče o nemocné s danými chorobami a stavy. Student rozpozná hrozící nebo již přítomné komplikace.

Z přiložených fotografií získají studující osoby názornou představu o způsobech ošetřování velké chirurgické rány typu „open abdomen“, ošetřování a manipulaci se zevními fixátory a ošetřování pacienta s kraniotraumatem.

Klíčová slova
Transplantace, ledvina, osteosyntéza, zevní fixátor, převaz operační rány, abdominální katastrofa, open abdomen, nitrobřišní tlak, syndrom břišního kompartmentu, chirurgická rána, podtlaková drenáž, neurotraumatologie, kraniotrauma, průtok krve mozkem (CBF – cerebral blood flow), nitrolební = intrakraniální tlak (ICP – intracraniale pressure), nitrolební hypertenze, cerebrální perfuzní tlak (CPP – cerebral perfusion pressure), střední arteriální tlak (MAP – mean arterial pressure), intrakraniální čidlo, bezvědomí (kóma), škála hodnocení kvantitativních poruch vědomí Glasgow coma scale, monitoring vitálních/fyziologických funkcí.
Datum vytvoření
31.1.2019
Časová dotace
12 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. HOMOLKOVÁ, Vladěna. Transplantace ledvin od žijících dárců v ČR. Medicína pro praxi [online]. 2012, roč. 9, č. 11, s. 460–462 [cit. 2018-09-11]. ISSN 1803-5310 (online verze). Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2012/11/10.pdf
 1. VIKLICKÝ, P., L. JANOUŠEK, P. BALÁŽ a kol. Transplantace ledvin v klinické praxi. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2455-3.
 1. TESAŘ, V., O. SCHÜCK a kol. Klinická nefrologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0503-6.
 1. REISCHIG, Tomáš. Absolutní kontraindikace transplantace ledviny. In: Transplant [online] © 2015 ČTS. [cit. 2018-09-11]. Dostupné z: http://www.transplant.cz/org_info/KI_RT.pdf
 1. BALÁŽ, P., J. JANEK, M. ADAMEC a kol. Odběry orgánů k transplantaci. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1964-4
 1. KUDLOVÁ, Pavla, HERDMAN, T. Heather a Shigemi KAMITSURU, ed. NANDA International, Inc. Ošetřovatelské diagnózy: Definice a klasifikace 2015-2017. 10. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5412-3 (print).
 1. VYHNÁNEK, František. Abdominální katastrofa – pohled chirurga. Rozhledy v chirurgii [online]. 2010, roč. 89, č. 6, s. 356–360 [cit. 2018-11-11]. ISSN 1805-4579 (Online).
 1. TŘEŠKA, Vladislav, ed. Traumatologie břicha a retroperitonea. Plzeň: NAVA – Nakladatelská a vydavatelská agentura, 2013. 139 s. ISBN 978-80-7211-435-1.
 1. ŠVÁB, Jan. Náhlé příhody břišní. Praha: Galén, 2007. 205 s. ISBN 978-80-7262-485-0.
 1. ULRYCH, Jan a Zdeněk KRŠKA. Možnosti chirurgické léčby u pacientů s těžkou akutní pankreatitidou. In: XXVI. Mezinárodní kongres SKVIMP: Komplexní přístup k léčbě abdominálních katastrof, Hradec Králové 18. – 20.2.2010: sborník prezentací [online]. Plzeň: EUROVERLAG, 2010, s. 21–23 [cit. 2018-11-14]. ISBN 978-80--7177-022-0. Dostupné z: http://www.skvimp.cz/soubory/XXVI-kongres-SKVIMP-sbornik.pdf
 1. KULA, R., V. CHÝLEK, K. LISZKOVÁ a P. SZTURZ. Břišní kompartment syndrom. Postgraduální medicína [online]. 2010, roč. 12, č. 6, s. 643–648 [cit. 2018-11-27]. ISSN 1212-4184. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/brisni-kompartment-syndrom-452350
 1. NOVÁK, František. Možnosti a omezení sondové výživy v kontextu abdominální katastrofy. In: . In: XXVI. Mezinárodní kongres SKVIMP: Komplexní přístup k léčbě abdominálních katastrof, Hradec Králové 18. – 20.2.2010: sborník prezentací [online]. Plzeň: EUROVERLAG, 2010, s. 28 [cit. 2018-11-14]. ISBN 978-80--7177-022-0. Dostupné z: http://www.skvimp.cz/soubory/XXVI-kongres-SKVIMP-sbornik.pdf
 1. KOLEKTIV AUTORŮ. Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče. Hradec Králové: Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola, 2008. Dostupné na: <http://www.ose.mmsw.cz>.
 1. KARASOVÁ, Daniela a Marek SMOLÁR. Hojenie brušnej laparostómie s využitím V.A.C. terapie. Florence [online]. 2012, roč. 8, č. 11, s. 23–26 [cit. 2018-11-20]. ISSN 1801-464X.
 1. CEJPKOVÁ, J., H. VAŠKOVÁ a V. KOPPOVÁ. VAC systém v kardiochirurgii. Sestra [online]. 2007, roč. 17, č. 7–8, s. 68 [cit. 2018-11-24]. ISSN: 1210-0404.
 1. CHLADKOVÁ, Lucie. Moderní trendy hojení ran a defektů. Diagnóza v ošetřovatelství: odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky [online]. 2009, roč. 5, č. 6, s. 4–6 [cit. 2018-11-29]. ISSN 1801-1349.
 1. ŠIMEK, Martin, Robert BÉM a kol. Podtlaková léčba ran, moderní metoda urychlující proces hojení, od teorie k praxi. Maxdorf s.r.o., Praha. 2013. ISBN 978-80-7345-352-7.
 1. KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Grada Publishing, Praha. 2007. ISBN 978-80-247-1830-9.
 1. POKORNÝ, Vladimír a kol. Traumatologie. Praha: Triton, 2002. ISBN 80-7254-277-X.
 1. SLEZÁKOVÁ, Lenka a kol. Ošetřovatelství v chirurgii I. Praha:Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3129-2
 1. ČECH, O., P. DOUŠA, M. KRBEC et al. Traumatologie pohybového aparátu, pánve, páteře a paklouby. Praha: Galén, 2016. ISBN 978-80-7492-266-4.
 1. SMRČKA, Martin a kol. Poranění mozku. 1. vyd. Grada Publishing, Praha, 2001. ISBN 80-7169-820-2.
 1. NÁHLOVSKÝ, Jiří et al. Neurochirurgie. 1. vyd. Galén, Praha, 2006. ISBN 80-7262-319-2.
 1. AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 7. vyd. Galén, Praha, 2011. ISBN 978-80-7262-707-3.
 1. KOLEKTIV AUTORŮ. Předlékařská první pomoc do škol. Multimediální první pomoc pro pedagogy. Hradec Králové: Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola, 2008. Dostupné na: <http://www.ppp.zshk.cz>.
 1. KOLEKTIV AUTORŮ. Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče. Hradec Králové: Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola, 2008. Dostupné na: <http://www.ose.mmsw.cz>.
 1. NAVRÁTIL, Luděk a kol. Neurochirurgie. Karolinum, Praha, 2012. ISBN 978-80-246-2068-8.