Ošetřovatelství v chirurgických oborech – 1. část
Blanka Svatoňová, Světlana Lisová
Anotace

Ošetřovatelský proces u nemocných s karcinomem prsu je zaměřený na komplexní ošetřovatelskou péči, která se dělí na předoperační a pooperační období. Jako příklad náročnosti péče je použita kazuistika, na které si student ověří své dovednosti v sestavení ošetřovatelského procesu. Důležitou součástí je edukace nemocných po operaci, která napomáhá k zdárnému průběhu pooperačního období bez komplikací.

Ošetřovatelská péče u nemocných s kolostomií vysvětluje důvody pro její zavedení a správný postup při jejím ošetřování a péči, která je důležitou součástí v léčbě pacientů. Nezapomíná na péči o psychiku nemocných, která tvoří celkový přístup holistického pojetí současné ošetřovatelské péče.

Poslední část Ošetřovatelství v chirurgických oborech I. mapuje krok za krokem postupy v péči o pacienta po kardiochirurgickém výkonu. Srdeční bypass je velmi náročným operačním výkonem. Následná ošetřovatelská péče a zejména edukace pacientů sehrává velmi důležitou úlohu jak v předoperační přípravě, tak v následné průpravě směřované do domácího prostředí a ke změně životního stylu.

Cíle

Seznámit se s příznaky, vyšetřovacími metodami a léčbou karcinomu prsu.

Pochopit ošetřovatelskou péči a umět ji aplikovat na kazuistiky z praxe.

Umět vysvětlit základní principy edukace nemocných po operaci a přizpůsobit je dle konkrétních nemocných.

Zamyslet se nad těžkou životní situací nemocných po operačním zákroku, který zasáhne do změny tělesného vzhledu.

Objasnit důležitost předoperační přípravy před kardiochirurgickým výkonem.

Navázat a logicky uspořádat edukační postupy v předoperační přípravě a pooperační péči

Klíčová slova
Karcinom prsu, předoperační a pooperační ošetřovatelská péče, premedikace, prevence karcinomu prsu, chirurgická léčba, rehabilitace po operaci, edukace pacientů, kolostomie, kolostomické pomůcky, výměna pomůcek, komplikace kolostomie, edukace nemocných s kolostomií, psychická péče o nemocné po operaci, srdeční bypass, speciální předoperační péče, mimotělní krevní oběh, změna životního stylu po operačním výkonu
Datum vytvoření
20. 10. 2019
Časová dotace
12 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4412-4.
  1. RICHARDS, Ann a Sharon EDWARDS. Repetitorium pro zdravotní sestry. Vyd. 1., české. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0932-5.
  1. ČOUPKOVÁ, Hana a Lenka SLEZÁKOVÁ. Ošetřovatelství v chirurgii I. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-312.
  1. BEZDIČKOVÁ, Marcela a Lenka SLEZÁKOVÁ. Ošetřovatelství v chirurgii II. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3130-8.
  1. VODIČKA, Josef. Speciální chirurgie. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1101-5.
  1. VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Hilda VORLÍČKOVÁ. Klinická onkologie pro sestry. Praha: Grada, 2006. Sestra (Grada). ISBN 80-247-1716-6.
  1. ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.
  1. HERDMAN, T. Heather a Shigemi KAMITSURU, ed. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace ... Přeložil Pavla KUDLOVÁ. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-4328-8.
  1. BICANOVÁ, Helena. Význam a důležitost edukace u klientů po revaskularizaci myokardu. Plzeň, 2012. Bakalářská práce. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava. Ústav sv Jana Nepomuka Neumanna Příbram. Vedoucí práce Světlana Lisová.
  1. HÁJEK, Tomáš. Co byste měli vědět před operací srdce. Příručka pro pacienty. Plzeň: Fakultní nemocnice Plzeň, Kardiochirurgické oddělení.