Základy ekonomie a managementu
Ing. Lada Čmielová
Anotace

Digitální otevřený zdroj Základy ekonomie a managementu je určen především studentům vyšších odborných škol zdravotnických. Učební text vychází ze standardních osnov výuky předmětu Ekonomika a management, který se vyučuje takřka ve všech oborech vyšších odborných škol zdravotnických, a to v rozsahu cca 16 hodin (1 studijní období, 1 hodina týdně).

Cílem je zjednodušeným a srozumitelným způsobem vysvětlit základní ekonomické pojmy a principy, nástroje a metody tak, aby byly užitečnou pomůckou pro odhalování vzájemných ekonomických souvislostí. Text je rozdělen do 5 kapitol, které jsou dále rozčleněné do podkapitol. Každá kapitola pak obsahuje stručný úvod, který seznamuje čtenáře s obsahem a cíli studia dané problematiky. Kapitoly také obsahují příklady a cvičení pro samostatnou práci. Na konci každé kapitoly jsou otázky k ověření pochopení problematiky.

S ohledem na omezený rozsah tohoto digitálního otevřeného zdroje, není jeho smyslem podat vyčerpávající přehled oblastí ekonomie. Vybrané kapitoly obsahují pouze základní orientaci v problematice, představují základní pojmy. Je vhodné kombinovat tento digitální otevřený zdroj s dalšími prameny a aktivně využívat přednášek a seminářů k objasnění případných nejasností. Zájemcům o hlubší pochopení uvedených témat je k dispozici seznam doporučené literatury.

Cíle

Porozumět základním ekonomickým pojmům.

Porozumět způsobům ekonomického myšlení.

Využívat ekonomické dovednosti a vědomosti v praktickém životě při řešení běžných situací vyžadujících ekonomické rozhodnutí.

Porozumět fungování trhu a jeho základním subjektům.

Aplikovat teoretické poznatky z oblasti ekonomiky podniku a managementu v praxi.

Získat základní orientaci v právní úpravě podnikání.

Porozumět makroekonomickým zákonitostem.

Klíčová slova
Ekonomika, mikroekonomie, makroekonomie, vzácnost, výrobní zdroje, potřeba, trh, nabídka, poptávka, cena, tržní rovnováha, cenová elasticita, podnik, obchodní korporace, živnost, manažer, management, HDP, inflace, nezaměstnanost, magický čtyřúhelník
Datum vytvoření
18. 11. 2018
Časová dotace
16 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. BELLOVÁ, Jana, Simona MUSILOVÁ a Jaroslav ZLÁMAL. Základy ekonomie. 194 s. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 978-80-244-3509-1.
 1. BIČÍK, Ivan. Terciér, nebo kvartér? Kvintér! [online]. Geografické rozhledy, 23(1) [cit. 2018-11-10] https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/324/pdf.
 1. Evropský srovnávací program [online]. Praha: Český statistický úřad, 2015 [cit. 2018-11-10]. https://www.czso.cz/csu/czso/evropsky_srovnavaci_program.
 1. HOLMAN, Robert. Základy ekonomie – pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-007-2.
 1. Inflace, míra inflace – Metodika [online]. Praha: Český statistický úřad, 2018 [cit. 2018-11-10]. https://www.czso.cz/csu/czso/kdyz_se_rekne_inflace_resp_mira_inflace.
 1. JUREČKA, Václav. Makroekonomie. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0251-8.
 1. KAŇÁKOVÁ, Zdeňka, Aleš MATEICIUC a Andrea ČOPÍKOVÁ. Řízení lidských zdrojů [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1622-7.
 1. Klasifikace ekonomických činnosti (CZ-NACE) [online]. Praha: Český statistický úřad, 2008 [cit. 2018-11-10]. https://www.czso.cz.
 1. KOŠIČIAROVÁ, Ingrida a kol. Manažment obchodnej spoločnosti. Ostrava: Key Publishing, 2017. ISBN 978-80-7418-276-1.
 1. KRAFT, Jiří, Šárka LABOUTKOVÁ, Pavla BEDNÁŘOVÁ a Aleš KOCOUREK. Ekonomie I: pro neekonomické studijní programy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. ISBN 978-80-7494-402-4.
 1. Nařízení komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) [online]. 6. srpna 2008, 45 [cit. 2018-11-10]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:CS:PDF
 1. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech: učebnice. Zlín: CEED, 2018. ISBN 9788087301234.
 1. WEIHRICH, Heinz a Harold KOONTZ. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993.
  ISBN 80-85605-45-7.
 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a novel. In: Sbírka zákonů. 15. 11. 1991.
 1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a novel. In: Sbírka zákonů 22. 03. 2012.
 1. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a novel. In: Sbírka zákonů ze dne 25. 01. 2012.
 1. ŽÁČEK, Vladimír. Management podniku. 2. přepracované vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05980-7.