Výživa člověka
Jana Szücs, Markéta Vojtová, Ivana Kadlecová
Anotace

Výukový materiál Výživa člověka se věnuje nutrici od základů. Seznámíte se se složkami výživy a hodnotami stravy. Nadále jsou zde představeny potřeby výživy dle jednotlivých skupin lidí, dle věku a jiných zákonitostí. Výukový materiál také nastiňuje stravování dle alternativních stylů a etnických a kulturních odlišností. V neposlední řadě se zabývá výživou jako prevencí proti neinfekčním chorobám, dietetikou a parenterální a enterální výživou.

Cíle

Studenti se seznámí se základy výživy člověka a ve své odborné praxi budou znát jednotlivé složky výživy, vitamíny a nerostné látky. Studenti po prostudování budou umět aplikovat zásady zdravé výživy a preventivně působit na své pacienty během výkonu praxe. Nadále studenti budou znát potřeby výživy pro jednotlivé věkové skupiny obyvatel, osob stravujících se alternativními způsoby a osob z jiné kulturní či etnické skupiny.

Klíčová slova
složky výživy, zdravá výživa, diferencovaná výživa, pitný režim, dietetika
Datum vytvoření
20.1.2019
Časová dotace
75 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. Clark, Nancy. Sportovní výživa. Praha: Grada,2014. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-4655-6.
 1. ČERMÁK, Bohuslav. Výživa člověka. 1. vyd. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2002. ISBN 80-704-0576-7.
 1. Čínská kuchyně. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2.12.2018 [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADnsk%C3%A1_kuchyn%C4%9B
 1. FRÜHAUF, Pavel a Peter SZITÁNYI. Výživa v pediatrii. [online] Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013 [cit. 2018-11-08]. ISBN 978-80-87023-26-6. Dostupné z: http://www.vfn.cz/priloha/51530d86e1b46/vyziva.v.pediatrii.pdf
 1. FRÜHAUF, Pavel. Fyziologie a patologie dětské výživy. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0069-2.
 1. FRÜHAUF, Pavel. Umělá mléčná kojenecká výživa. Praktické lékárenství [online]. 2009, r. 5, č. 2, s. 88–90 [cit. 2018-10-15]. ISSN 1803-5329. Dostupné z: https://www.solen.cz/pdfs/lek/2009/02/08.pdf
 1. GREGORA, Martin a Dana ZÁKOSTELECKÁ. Jídelníček kojenců a malých dětí. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4773-6.
 1. GULÁŠOVÁ, Ivica a kol. Etické aspekty a specifika ošetřovatelské starostlivosti u klienta muslimského vyznání. In: Linkos [online]. © 2019 ČOS ČLS JEP, [cit. 2019-01_05]. ISSN 2570-8791. Dostupné z: https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/kongresy/po-kongresu/databaze-tuzemskych-onkologickych-konferencnich-abstrakt/eticke-aspekty-a-specifika-osetrovatelske-starostlivosti-u-pacienta-muslimskeho/
 1. HAUZNEROVÁ, Alena. Specifika ošetřovatelské péče ruských pacientů. Plzeň, 2013. Bakalářská práce. Západočeská univerzita, Fakulta zdravotnických studií [cit. 2018-09-22]. Dostupné z: https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/9942/1/BPSpecifika%20os.pece%20ruskych%20pacientu.pdf.pdf
 1. HLAVATÁ, Karolína. Alternativní směry ve stravování [online]. 18.7.2016. © 2019 [cit. 2018-11-23]. Dostupné z: https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Alternativni-smery-ve-stravovani__s10010x9838.html
 1. HÚSKOVÁ, Michaela. Ošetřování romského pacienta. Zlín, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií [online]. [cit. 2018-09-13]. Dostupné z: http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/21126/h%C3%BAskov%C3%A1_2013_bp.pdf?sequence=1
 1. JANDOVÁ, A., K. KOCIÁNOVÁ a N. MAULEOVÁ. Jsem svědek Jehovův. Jak a čím se liším od ostatních? In: Hks [online]. © HKS 2005–2019 [cit. 2018-07-12]. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/doku.php?id=zs2016:jsem_jehovista._jak_a_cim_se_lisim_od_ostatnich.
 1. KALVACH, Zdeněk. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4026-3.
 1. KARÁSKOVÁ, Eva. Umělá mléčná kojenecká výživa – současná doporučení. Praktické lékárenství [online]. 2016, r. 12, č. 5, s. 186–189 [cit. 2018-10-18]. ISSN 1803-5329. Dostupné z: https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2016/05/07.pdf
 1. KASPER, Henrich. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4533-6.
 1. KEJVALOVÁ, Lenka. Výživa dětí od A do Z. Praha: Vyšehrad, 2005. ISBN 80-7021-773-1.
 1. KLIMEŠOVÁ, Iva a Jiří STELZER. Fyziologie výživy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3280-9.
 1. KOHOUT, Pavel. Dokumentace a hodnocení nutričního stavu pacientů. Praha: Forsapi, 2011. Informační servis pro lékaře, sv. 3. ISBN 978-80-87250-12-9.
 1. KOŽÍŠEK, František. Pitný režim. Státní zdravotní ústav [online]. 1. 12. 2005 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/pitny-rezim
 1. KRYNSKÁ, Jana. Nutrition – výživa. In: Casd [online]. © 2018 [cit. 2018-08-28]. Dostupné z: http://www.casd.cz/nutrition-vyziva/
 1. KUČERA, Miroslav a Ivan DYLEVSKÝ. Sportovní medicína. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-71-697-257.
 1. LÍBALOVÁ, Radka a David NGUYEN. Specifika stravování v multikultuře z pohledu zdraví a ošetřovatelské péče ve Vietnamu. In: Specifika stravování v multikultuře z pohledu zdraví a ošetřovatelské péče [online]. Praha: SZŠ Ruská, 2015, s. 43–45. [cit. 2018-07-10]. ISBN 978-80-905735-2-9. Dostupné z: https://www.szs-ruska.cz/files/sbornik-stravovani.pdf
 1. MACKŮ, František a Jaroslava Macků. Průvodce těhotenstvím a porodem. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-589-0.
 1. MANDELOVÁ, Lucie a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Základy výživy ve sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4281-0.
 1. MAŠKOVÁ, Jana a Eliška SVOBODOVÁ. Specifika stravování v multikultuře z pohledu judaismu. In: Specifika stravování v multikultuře z pohledu zdraví a ošetřovatelské péče [online]. Praha: SZŠ Ruská, 2015, s. 18–21. [cit. 2018-07-10]. ISBN 978-80-905735-2-9. Dostupné z: https://www.szs-ruska.cz/files/sbornik-stravovani.pdf
 1. MICHÁLKOVÁ, Helena, Valeríe TÓTHOVÁ a Lucie ROLANTOVÁ. Životní styl příslušníků církve Ježíše Krista svatých Posledních dnů. Kontakt [online]. 2011, r.13, č. 1, s. 38–47 [cit. 2018-07-20]. ISSN 1804-7122. Dostupné z: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2011/01/06.pdf
 1. NEVORAL, Jiří a Magdaléna PAULOVÁ. Výživa kojenců. Praha: SZÚ, 2007. [cit. 2018-07-20]. ISBN 978-80-7071-286-3. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/1517_67_szu_kojenci.pdf
 1. NOVÁK, Jiří. Výživa kojence a prevence alergických onemocnění. Pediatrie pro praxi [online]. 2011, r. 12, č. 6, s. 406–410 [cit. 2018-09-12]. ISSN 1803-5264. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2011/06/07.pdf
 1. PERNICOVÁ, Markéta. Péče o klienty vietnamského etnika v českých nemocnicích. Zlín, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií [online]. [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/20980/pernicov%C3%A1_2013_bp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 1. RAMEŠOVÁ, Dana, Vladislava DANAYKANYCH a Yana DYACHENKO. Specifika stravování v multikultuře z pohledu zdraví a ošetřovatelské péče na Ukrajině. In: Specifika stravování v multikultuře z pohledu zdraví a ošetřovatelské péče [online]. Praha: SZŠ Ruská, 2015, s. 10–12. [cit. 2018-07-10]. ISBN 978-80-905735-2-9. Dostupné z: https://www.szs-ruska.cz/files/sbornik-stravovani.pdf
 1. Referenční hodnoty pro příjem živin. V ČR 2. vyd., Praha: Společnost pro výživu, 2019. ISBN 978-80-906659-3-4.
 1. ROLANTOVÁ, Lucie, Helena MICHÁLKOVÁ a Valerie TÓTHOVÁ. Životní styl vyznavačů buddhismu diamantové cesty. Kontakt [online]. 2011, r. 13, č. 1, s. 30–37 [cit. 2018-07-20]. ISSN 1804-7122. Dostupné z: http://www.zsf.jcu.cz/cs/zsf/journals/kontakt-old/jednotliva-cisla-casopisu-kontakt-podle-rocniku/kontakt-2011/1-2011/zivotni-styl-vyznavacu-buddhismu-diamantove-cesty-full
 1. ROUBÍK, Lukáš, 2018. Moderní výživa ve fitness a silových sportech. Praha: Erasport. ISBN 978-80-905685-5-6.
 1. ROUS, Jiří. Rodinný život, strava a odívání Romů. In: Christnet [online]. 13.2.2002. © 2019.. [cit. 2018-10-06]. ISSN 1213-0877. Dostupné z: http://www.christnet.eu/clanky/2187/rodinny_zivot_strava_a_odivani_romu.url
 1. SHARMA, Sangita. Klinická výživa a dietologie. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0228-0.
 1. STARKOVÁ, Nikola. Specifika ošetřovatelské péče u muslimů. Plzeň, 2012. Bakalářská práce. Západočeská univerzita, Fakulta zdravotnických studií [online]. [cit. 2018-07-13]. Dostupné z: https://otik.zcu.cz/bitstream/11025/3817/1/Specifika%20osetrovatelske%20pece%20u%20muslimu.pdf
 1. STOJANOVIČOVÁ, Martina, Halina MATĚJOVI a Zuzana DERFLEROVÁ-BRÁZDOVÁ. Jak ovlivňují jednotlivá náboženství stravovací návyky. In: vyzivaspol [online]. © 2018 Společnost pro výživu [cit. 2018-08-26]. Dostupné z: http://www.vyzivaspol.cz/jak-ovlivnuji-jednotliva-nabozenstvi-stravovaci-navyky/
 1. STUDNIČKOVÁ, Marika. Stravovací návyky romských dětí mladšího a staršího školního věku v sociálně exkludovaných lokalitách v Českých Budějovicích. České Budějovice, 2014. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta [online]. [cit. 2018-09-17]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ljq9oq/DP_Marika_Studnikov.pdf
 1. SVAČINA, Štěpán a kol. Klinická dietologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2256-6.
 1. SVAČINA, Štěpán, Dana MÜLLEROVÁ a Alena BRETŠNAJDROVÁ. Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. Praha: Triton, 2013. Lékařské repetitorium. ISBN 978-80-7387-699-9.
 1. SVAČINA, Štěpán. Obezitologie a teorie metabolického syndromu. Praha: Triton, 2013. Lékařské repetitorium. ISBN 978-80-7387-678-4.
 1. SVAČINA, Štěpán a kol.: Poruchy metabolismu a výživy. Praha: Galen, 2010. ISBN 978-80-7262- 676-2.
 1. ŠMÍDOVÁ, Sylva. Náhrady mateřského mléka – léčivo poslední doby [online]. 26.2.2018 [cit. 2018-09-14]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1411/jaro2016/BVVP0422c/Umela_mlecna_vyziva_-_Nutricni_terapeuti.pdf
 1. TLÁSKAL, Petr. Alternativní výživa a její zdravotní rizika pro dětský organismus [online]. 18.3.2010 [cit. 2018-10-03]. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/skola/seminare/Alternativni_vyziva_Tlaskal.pdf
 1. VILIKUS, Zdeněk, Ivan MACH a Petr BRANDEJSKÝ. Výživa sportovců a sportovní výkon. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-2462-064-0.
 1. VINCENTOVÁ, Dana. Výživa novorozence, kojence a batolete. Pediatrie pro praxi [online]. 2006, r. 7, č. 4, s. 224–226 [cit. 2018-09-20]. ISSN 1803-5264 (on-line verze). Dostupné: https://pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2006/04/12.pdf
 1. VITÁSKOVÁ, Veronika, Kristýna VITÁSKOVÁ, Ondřej KŘÍŽEK a kol. Co se skrývá pod pokličkou? aneb nahlédnutí do tajů hinduistické kuchyně. In: Hks [online]. © HKS 2005–2018 [cit. 2018-07-19]. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/doku.php?id=hinduismus_-_stravovaci_navyky
 1. VOTRUBOVÁ, Veronika. Specifika ošetřovatelské péče u příslušníků Církev adventistů sedmého dne. České Budějovice, 2016. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče [online]. [cit. 2018-07-18]. Dostupné z: https://theses.cz/id/kurx20/Votrubov_DP.pdf
 1. ZLATOHLÁVEK, Lukáš, 2019. Klinická dietologie a výživa. Druhé rozšířené vydání. Praha: Current media. Medicus. ISBN 978-80-88129-44-8.
 1. Zvyky a tradice adventistů sedmého dne v porovnání s většinovou ateistickou společností. In: Hks [online]. © HKS 2005–2019 [cit. 2018-07-12]. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/doku.php?id=zvyky_a_tradice_adventistu_sedmeho_dne_v_porovnani_s_vetsinovou_ateistickou_spolecnosti_v_cr