Výchova ke zdraví
Jana Polášková
Anotace

Základní informace o zdraví, definice zdraví, faktory ovlivňující zdraví, multikulturní vlivy na výchovu ke zdraví, etické problémy výchovy ke zdraví, organizační rámec zdravotnictví a výchovy ke zdraví, metody výchovy ke zdraví, Světová zdravotnická organizace a další mezinárodní zdravotní organizace, programy SZO a podpora zdraví.

Cíle

Studiem materiálů čtenář získá přehled o specifickém významu zdraví v lidském životě. Seznámí se s moderním pojetím determinant zdraví a možnostmi jejich ovlivnění, se základní legislativou zdravotnictví a výchovy ke zdraví, se základními typy deviací a závislostí. Získá přehled o základních etických otázkách zdravotnictví.

Klíčová slova
Zdraví, definice zdraví, determinanty zdraví, vliv globalizace, Světová zdravotnická organizace, práva a povinnosti pacientů, základy zdravotnického práva, etický problém, deviace.
Datum vytvoření
28. 2. 2019
Časová dotace
17 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. HOLČÍK, J., KÁŇOVÁ, P., PRUDIL, L. Systém péče o zdraví a zdravotnictví. NCO NZO Brno, 2005. 186 str.. ISBN 80-7013-417-8.
 1. KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Academia, 2005. 263 str.. ISBN 80-200-1307-5.
 1. ZAVAZALOVÁ, H. Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. Karolinum, 2004. 154str. ISBN 80-246-0467-1.
 1. ŘÍHOVÁ, Milada. Kapitoly z dějin lékařství. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1021-3.
 1. STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. 7., přeprac. a rozš. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. ISBN 80-7192-500-4.
 1. ČEJPA, Ctibor. Jan Jesenius provedl v Praze před 415 lety první anatomickou pitvu. www.kutura 21.cz [online]. 2015, 28. 3. 2015 [cit. 2019-01-20].
 1. VURM, Vladimír. Vybrané kapitoly z veřejného a sociálního zdravotnictví: pro studující ZSF JU. Praha: Manus, 2004. ISBN 80-865-7107-6.
 1. WASSERBAUER, Stanislav a kol. Výchova ke zdraví: pro vyšší zdravotnické školy a střední školy. Praha: Státní zdravotní ústav Praha, 1999. ISBN 80-7071-129-9.
 1. Sociální marketing [online]. [cit. 2019-02-28]. Dostupné z: http://www.aneri.cz/cs/aktualne/socialni-marketing/.
 1. Světová zdravotnická organizace [online]. [cit. 2019-02-28]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/svetova-zdravotnicka-organizace_9047_3115_8.html.
 1. JEŽEK, Z. Dvacet let bez neštovic. Pro lékaře [online]. 2000 [cit. 2019-02-28]. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/epidemiologie/2000-3/dvacet-let-bez-nestovic-29018.
 1. Podpora kojení Světovou zdravotnickou organizací pro Evropský region [online]. 11. 8. 2014 [cit. 2019-02-28]. Dostupné z: http://www.kojeni.cz/novinky/podpora-kojeni-who-pro-evropsky-region/.
 1. 20. výročí Laktační ligy [online]. 2018 [cit. 2019-02-28]. Dostupné z: http://www.kojeni.cz/novinky/20-vyroci-laktacni-ligy/.
 1. Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí [online]. 16. 12. 2014 [cit. 2019-02-28]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zdravi-a-prevence-nemoci_8690_3016_5.html.
 1. UNICEF (Dětský fond OSN) [online]. [cit. 2019-02-28]. Dostupné z: http://www.kausta.cz/cz/unicef.
 1. Mezinárodní červený kříž [online]. [cit. 2019-02-28]. Dostupné z: http://sestra.org/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_%C4%8Derven%C3%BD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.
 1. Nadace mezinárodní lékařské pomoci [online]. [cit. 2019-02-28]. Dostupné z: http://www.nmlp-cz.org/.
 1. DRBAL, Ctibor. Česká zdravotní politika a její východiska. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-726-2340-0.
 1. Zákon č.96/2004 Sb.: Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) [online]. 28.12.2018 [cit. 2019-03-01]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96.
 1. Zákon č.20/1966 Sb. v platném znění: Zákon o péči o zdraví lidu. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2019-03-01]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1966-20.
 1. Zákon č. 372/2011 Sb.: Zákon o zdravotnických službách. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2019-03-01]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372.
 1. KEBZA, Vladimír. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1307-5.
 1. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7179-774-4.
 1. KŘÍŽ, Jaroslav, ed. Zdravotní stav populace: jak jsme na tom se zdravím?. Praha: Státní zdravotní ústav, 2004. ISBN 80-707-1247-3.
 1. Potravinová pyramida [online]. 18. 12. 2013 [cit. 2019-03-01]. Dostupné z: https://www.bezhladoveni.cz/potravinova-pyramida/.
 1. STRATIL, Pavel. Abc správné výživy 1. díl. Tiskárny Havlíčkův Brod: vlastním nákladem, 1993. ISBN 80-9000029-8-6.
 1. FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Praha: Grada, 2009. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2781-3.
 1. KAPR, Jaroslav. Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. 2., upr. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. Sociologické pojmosloví. ISBN 80-858-5003-6.
 1. SCHMIDT, Gerhard. IQ trénink: mozkový jogging. 5.vydání. REBO PRODUKTIONS, 2011. ISBN 978-80-255-0503-8.