Základy zdravotnické legislativy a práva - 2. díl
Mgr. et Mgr. Světlana Frantová
Anotace

Výukový materiál je věnován problematice právních norem ve zdravotnictví, systému zdravotního pojištění. Dále se zabývá principy soukromého podnikání v nestátních zdravotnických zařízeních.

Cíle

Cílem je seznámit studenty se základními právními předpisy, které souvisí s poskytováním zdravotní péče ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních.

Klíčová slova
Zdravotní služby, pracovníci ve zdravotnictví, zdravotní pojištění, pojištěnci, zdravotní pojišťovny, ochrana veřejného zdraví, léčiva, zdravotnické prostředky, návykové látky, živnostenský zákon, nestátní zdravotnické zařízení, obchodní zákoník.
Datum vytvoření
31. 01 2020
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. MACH, Jan. Univerzita medicínského práva. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-5113-9.
 1. PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-507-9.
 1. Král, Jakub a kol. Zákon o zdravotnických prostředcích: Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-415-7.
 1. Lochmannová, Alena. Veřejná správa: základy veřejné správy. Prostějov: Computer Media, 2017. ISBN 978- 80- 7402-295-1.
 1. Zdravotní služby: redakční uzávěrka. Ostrava: Sagit, 2011-. ÚZ. ISBN 978-80-7488-305-7.
 1. Ústava ČR: Listina základních práv a svobod; Parlament, volby, Ústavní soud, Ombudsman, ministerstva; Antidiskriminační zákon, Zákon o Sbírce zákonů: změny volebních zákonů - prezident, Parlament ČR: redakční uzávěrka. Ostrava: Sagit, 1995. ÚZ. ISBN 978-80-7488-189-3.
 1. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
 1. Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
 1. JANEČKOVÁ, Hana. Úvod do veřejného zdravotnictví. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-592-9.
 1. DOLANSKÝ, Hynek. Veřejné zdravotnictví. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav ošetřovatelství, 2008. ISBN 978-80-7248-494-2.
 1. Zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 1. Zdravotní pojištění: zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákony o zdravotních pojišťovnách, nařízení vlády a vyhlášky: redakční uzávěrka. Ostrava: Sagit, 2011-. ÚZ. ISBN 978-80-7488-323-1.
 1. Zákon č. 378/2007 Sb. Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
 1. CIKRT, Tomáš. Příběhy léků: příručka pro zvídavé čtenáře o vzniku, vlastnostech a používání léků. Praha: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 2012. ISBN 978-80-260-1403-4.
 1. Zákon č. 167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
 1. Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
 1. Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 1. KLUSOVÁ, Veronika. Založení soukromé ordinace dentální hygienistky. Ostrava, 2019. Absolventská práce. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava. Vedoucí práce Mgr. et Mgr. Světlana Frantová.
 1. Zákon č. 570/1991 Sb. Zákon České národní rady o živnostenských úřadech.
 1. STOLÍNOVÁ, Jitka. Právní odpovědnost v medicíně. Praha: Galén, c1998. Theatrum medico-iuridicum. ISBN 80-85824-88-4.
 1. Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.
 1. Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád.
 1. Občanský zákoník: novelizované znění: rejstřík: redakční uzávěrka. Ostrava: Sagit, 2012-. ÚZ. ISBN 978-80-7488-201-2.