Základy zdravotnické legislativy a práva – 1. díl
Mgr. et Bc. Jana Jiroutová Nová
Anotace

Uvedený výukový materiál je vytvořen za účelem vzdělávání v oblasti právní nauky a legislativy pro zdravotnický personál. Popisuje základy práva, pojmy a právní systém. Zmiňuje odpovědnost zdravotnického pracovníka při výkonu povolání a veškeré aspekty vyplývající z jeho činnosti. Zabývá se odpovědností ve zdravotnictví. Materiál řeší aspekty této odpovědnosti a z ní vycházející sankce, ukládání sankcí a možnou obranu proti nim. V kapitole pracovní právo jsou popisovány základní pojmy, názvosloví a aktéři těchto vztahů. Stejně se zmiňuje vzájemná interakce jednotlivých subjektů těchto vztahů a následující možné postupy, včetně sankcí a dopadů do dalších právních norem.

Cíle

Seznámit se s tímto materiálem, získat orientaci v základních právních pojmech a názvosloví. Uvědomit si propojení jednotlivých kapitol a význam použití práva ve zdravotnictví, včetně přesahu do dalších oborů. Dále pak získat kompetenci pro budoucí výkon povolání a obraz o rizicích vyplývajících z dodržování či naopak nerespektování jak zákonných, tak oborových norem a také pracovních postupů ve svém oboru.

Klíčová slova
Klíčová slova budou využita k propojení s dalším výukovým obsahem. Právo, zákon, právní norma, právní systém, zdravotnický pracovník, výkon povolání, odpovědnost, pracovní právo a pracovněprávní vztahy.
Datum vytvoření
30. 01. 2020
Časová dotace
30 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. TĚŠINOVÁ, Jolana, Tomáš DOLEŽAL a Radek POLICAR. Medicínské právo. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7179-318-2.
 1. KUBŮ, Lubomír, Pavel HUNGR a Petr OSINA. Teorie práva. Praha: Linde, 2007. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-637-2.
 1. BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8.
 1. TOMANCOVÁ, Jaroslava a Karel SCHELLE. Právní nauka pro školy i praxi. Vyd. 6. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-78-5.
 1. ŠKOP, Martin a Petr MACHÁČ. Základy právní nauky. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-709-4.
 1. ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 15. doplněné vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckovy učební texty. ISBN 978-80-7400-663-0.
 1. ŠNÉDAR, Libor. Základy zdravotnického práva: s příklady a otázkami. Praha: LexisNexis CZ, 2008. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 978-80-86920-21-4.
 1. VONDRÁČEK, Lubomír a Hana KURZOVÁ. Zdravotnické právo: pro praxi a posluchače lékařských fakult. Praha: Karolinum, 2002. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN isbn80-246-0531-7.
 1. VONDRÁČEK, Lubomír a Ivan BOUŠKA. Základy zdravotnického práva. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0882-0.
 1. MACH, Jan. Univerzita medicínského práva. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-5113-9
 1. ONDRÁČEK, Lubomír a Vlasta WIRTHOVÁ. Právní minimum pro sestry: příručka pro praxi. Praha: Grada, 2009. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3132-2.
 1. KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1., 3. dot. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické učebnice. ISBN 8071790281.
 1. HARVÁNEK, Jaromír. Právní teorie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-458-9.
 1. BUČEK, Ladislav, Klára HAMUĽÁKOVÁ, Klára ILLE, et al. Občanský a společenskovědní základ: přehled středoškolského učiva. Druhé, aktualizované vydání. Brno: Edika, 2019. Maturity (Edika). ISBN 978-80-266-1401-2.
 1. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD: Hospodářská, sociální a kulturní práva. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky: Poslanecká sněmovna [online]. Praha: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2020, 1.1.1993 [cit. 2020-01-06]. Dostupné z: https://psp.cz/docs/laws/listina.html
 1. Zákon č. 262/2006 Sb.: Zákon zákoník práce. Zákony pro lidi: Sbírka zákonů [online]. AION CS, 2020, 2007 [cit. 2020-01-06]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
 1. NEŠČÁKOVÁ, Libuše. Pracovní právo pro neprávníky: rozbory vybraných ustanovení, praktická aplikace, vzory a příklady. Praha: Grada, 2012. Právo pro každého (Grada). ISBN 978-80-247-4091-1.
 1. JANKŮ, Martin. Základy práva ES a EU. Ostrava: Key Publishing, 2006. Právo (Key Publishing). ISBN 80-87071-01-8.
 1. MACH, Jan. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3683-9.