První pomoc a medicína katastrof
Mgr. Lisová Světlana, Mgr. Uhrová Jiřina.
Anotace

Obsahem textu je moderní pojetí poskytování laické první pomoci a fungování jednotného záchranného systému, osvojení vědomostí i návod na praktické zvládnutí dovedností v laické první pomoci, včetně zásad bezpečného chování v situacích obecného ohrožení. Seznamuje studenty všech nelékařských zdravotnických oborů s povinností zdravotnických pracovníků poskytovat neprodleně a účelně laickou první pomoc při stavech ohrožujících zdraví nebo život a zajistit dle situace další odbornou předlékařskou či nemocniční péči.

Cíle

Cíle: Získat informace o první pomoci a medicíně katastrof, diskutovat o odborných problémech, řešit krizové situace a kriticky vyhodnocovat dosažené výsledky, umět komunikovat s postiženým, s lékařem, s dalšími zdravotnickými pracovníky a s ostatními složkami integrovaného záchranného systému.

Klíčové kompetence: Student kriticky zhodnotí vzniklou situaci a rozhodne o prioritách poskytování laické první pomoci, postupuje dle osvojeného jednotného systému pro poskytování laické první pomoci, je schopen zahájit neodkladnou resuscitaci u dítěte a dospělého, umí poskytnout první pomoc u postiženého v bezvědomí, při krvácení, při poranění kostí a kloubů a v neodkladných stavech ohrožujících život, dále objasní význam činnosti integrovaného záchranného systému, ztotožní se s vlastnostmi zachránce v terénu a uvědomí si právní odpovědnost, včetně významu osobní ochrany, nutnosti efektivního jednání a vzájemné pomoci při hrozbě nebo při samotném vzniku mimořádných událostí.

Klíčová slova
Taktika, integrovaný záchranný systém, technická první pomoc, mimořádná událost, ochrana obyvatelstva, řetězec přežití, vitální funkce, přemisťování a polohování raněných, kardiopulmonální resuscitace, šok, krvácení, poranění kostí, křeče, intoxikace, infarkt myokardu, překotný porod, mozková příhoda, dušnost, dětský postižený.
Datum vytvoření
5. 8. 2019
Časová dotace
32 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. KURUCOVÁ, Andrea. První pomoc: pracovní sešit pro SZŠ a zdravotnická lycea. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, [2012]. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4582-4.
  1. POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. Praha: Galén, [2004]. ISBN 80-726-2259-5.
  1. LISOVÁ, Světlana. Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky: Plzeň, [2014]. Studijní text. SZŠ a VOŠZ Plzeň.
  1. ŠÍN, Robin. Medicína katastrof. Praha: Galén, [2017]. ISBN 978-80-749-2295-4.
  1. SLÍŽOVÁ, Vendula. Integrovaný záchranný systém a jeho význam [online]. Zlín, [2017]. Diplomová práce UTB Zlín.
  1. KOLÁŘ, Bořek. Výuka obvazové techniky v laické první pomoci [online]. Čelákovice, [2013]. Absolventská práce VOŠ Mills, s.r.o.
  1. MLÝNKOVÁ, Jana. Pečovatelství 1. díl. Praha: Grada, [2010]. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3184-1.
  1. BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. 2., přepracované vydání. Praha: Grada, [2004]. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-0680-1.
  1. SRNSKÝ, Pavel. První pomoc u dětí. Praha: Grada, [2008]. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-1824-8.
  1. KELNAROVÁ, Jarmila, TOUFAROVÁ, Jana, SEDLÁČKOVÁ, Jana a Zuzana ČÍŽKOVÁ. První pomoc I., Pro studenty zdravotnických oborů. Grada, [2007]. ISBN 978-80-247-2182-8.